Lich Sinh Hoạt

Contacts' birthdays and events

Description: Dmmt1

 

[TNTT-INFO] Training Camps 2014‏

NgocNga Dinh

Schedule cleanup

3/20/14

Mã S

Cp

Tên Sa Mc

Thi Gian

Đa Đim

Đơn V

SMT

Liên Lc

CL 0186

1

Dn Thân 13

20-23 3/2014

Houston, TX

MN

Hoàng Văn Bính

Tr. Hieu Dinh vincentdinh@hotmail.com

CL 0187

1

Rng Đông 34

15-19 5/2014

Memphis, TN

MDN

Đinh Ngc Nga

Tu Nguyen atntntt@gmail.com

CL 0188

1

Xut Hành 49

18-20 7/2014

King City

MTY

Đinh Kim Nguyt

Tr. Long Biên - gol22us@gmail.com

CL 0189

1

Xut Hành 51

25-27 7/2014

Honolulu

MTY

Đinh Kim Nguyt

Tr. Long Biên - gol22us@gmail.com

CL 0190

1

Damas 16

5-8 6/2014

Goshen, MA

MDB

Đào Văn Đc

Tr. Huy Hoàng - hantieux@yahoo.com

CL 0191

1

Dn Thân 15

14-17  8/2014

Chicago, IL

MTR

Đinh Ngc Nga

Tr. Nghim - neemer@gmail.com

CL 0192

1

Giudea VIII

21-24 8/2014

Ottawa, Canada

BCHTU/Canada

Hoàng Công Thái Dương

 Tr.  Lê Minh Triế mtle2009@gmail.com

CL 0193

1

V Đt Ha 19

11-13 4/2014

Ventura, CA

MTN/LDRK

Phm Cương

Tr.  Cương acmp29@yahoo.com

CL 0194

1

Ánh La 19

14-17 8/2014

Maryland

MTD

Hoàng Công Thái Dương

Tr Teresa Tran - tran0449@gmail.com

CL 0195

1

Xut Hành 25

1-3 8/2104

Chino, CA

MTN/LDNS

Trn Đăng Duy

Tr. Anthony - zeromeus@yahoo.com

CL 0196

1

La Hng 20

5-7 9/2104

Auburn, WA

MTB

Đào Văn Đc

Tr. Phung - phung02@gmail.com

2A 220

2

Ánh La 20

14-17 8/2014

Maryland

MTD

Hoàng Công Thái Dương

Tr Teresa Tran - tran0449@gmail.com

2A 221

2

La Thiêng 41

7-10 7/2014

Chino, CA

MTN

Đào Văn Đc

Tr. Khánh Kevindao7@yahoo.com

2T 0021

2

Tin Yêu 12

14-17 8/2014

Chicago, IL

MTR

Phm Đ Minh Trung

Tr. Nghim - neemer@gmail.com

2T 0022

2

La Thiêng 42

7-10 7/2014

Chino, CA

MTN

Đào Văn Đc

Tr. Khánh Kevindao7@yahoo.com

2N 0119

2

Đuc Hng 7

15-19 5/2014

Memphis, TN

MDN

Đinh Ngc Nga

Tr. Tu Nguyen atntntt@gmail.com

2N 0120

2

Xut Hành 50

17-20 7/2014

King City

MTY

Đinh Kim Nguyt

Tr. Long Biên - gol22us@gmail.com

2N 0121

2

Vươn Lên 32

9-12 10/2014

Karen, TX

MN

Đng Ánh Tuyết

Tr. Binh - bhoang117@aol.com

2N  0122

2

Giudea IX

21-24 8/2014

Ottawa, CA

BCHTU/Canada

Hoàng Công Thái Dương

 Tr.  Lê Minh Triế mtle2009@gmail.com

2H 009

2

Damas 15

5-8 5/2014

Goshen, MA

MDB

Đào Văn Đc

Tr. Huy Hoàng - hantieux@yahoo.com

3LD 006

3LD

Tibêria VI

6/25 - 6/29/2014

San Jose, CA

TU

Đào Văn Đc

Ngoc Nga mtmimosa@gmail.com

TC 006

HLV/TC

Sinai 21

5-10 8/2014

San Diego

TU

Nguyn Ngc Linh

Ngoc Nga mtmimosa@gmail.com

TT0049

TT

Samaritano 49

29/3/14 9am - 29/3/14 6pm (Lý Thuyết) 31/5/14 9am - 31/5/14 6pm (Thc Hành)

San Jose, CA

MTY

Vu Hien Hoan

Tr. Long Biên - gol22us@gmail.com

TT0050

TT

Samaritano 50

12-23 3/2014

Waller, TX

MN

Phm Canh Dn

Tr. Binh - bhoang117@aol.com

TT0051

TT

Samaritano 51

5-7 9/2104

Auburn, WA

MTB

Nguyn Đình Mnh Trường

Tr. Phung - phung02@gmail.com

--