PHỤC VỤ GIẢNG DẠY

Giới thiệu đến sinh viên và các thầy cô Đề cương môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam được Bộ môn Lịch sử Đảng, Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị biên soạn phục vụ mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng giảng dạy môn học.
Trang con (2): PVGD1 PVGD2
ĉ
Mai Nguyễn,
11:31, 23 thg 9, 2013
Comments