LVTN

Xem thông báo chung về LVTN ở web Bộ môn: http://cet.ctu.edu.vn/ktxd/index.php/tin-tuc

Thầy Tân HD LVTN HKII 14-15 vào sáng thứ Tư hàng tuần, lúc 8g30, tại VPBM, bắt đầu vào tuần sau 07/01/2015. Các em in sẵn bản vẽ kiến trúc (không cần đúng tỷ lệ) để sửa bài và phân tích công trình. Có mặt đầy đủ cả nhóm buổi đầu để thống nhất một số việc.
Ĉ
Tan Ho,
Oct 27, 2013, 9:43 PM
Ċ
Tan Ho,
May 18, 2011, 12:44 AM
ĉ
Tan Ho,
Mar 23, 2014, 7:40 PM
ċ
KHUNGTEN(apdung).dwg
(294k)
Tan Ho,
Mar 23, 2011, 8:56 PM
ĉ
Tan Ho,
Dec 27, 2013, 7:33 PM
ĉ
Tan Ho,
May 14, 2014, 2:28 AM
Comments