LVTN

Xem thông báo chung về LVTN ở web Bộ môn: http://cet.ctu.edu.vn/ktxd/index.php/tin-tuc
Có thay đổi mẫu trang bìa LVTN (xem trong file "Qui định LVTN - BMKTXD")

Các sv có làm LVTN XDDD HKII 13-14 nộp lại phiếu theo dõi cho thầy Tân, đến hết tuần sau (29/3), sv nào ko nộp xem như ko thực hiện và sẽ bị xóa tên. (nếu ko gặp thầy Tân, có thể để vào thùng thư BM.KTXD ở VPK)


Č
Ĉ
ď
Tan Ho,
Oct 27, 2013, 9:43 PM
Ċ
ď
Tan Ho,
May 18, 2011, 12:44 AM
Ċ
ď
Tan Ho,
May 18, 2011, 12:44 AM
ĉ
ď
Tan Ho,
Mar 23, 2014, 7:40 PM
ĉ
ď
Tan Ho,
Dec 13, 2013, 8:02 PM
ċ
ď
KHUNGTEN(apdung).dwg
(294k)
Tan Ho,
Mar 23, 2011, 8:56 PM
ĉ
ď
Tan Ho,
Dec 27, 2013, 7:33 PM
ĉ
ď
Tan Ho,
Mar 25, 2014, 9:36 PM
Comments