Betong2

Chuyển các em thông tin về việc lấy ý kiến HP, thời gian thực hiện từ 03/10 - 06/11/2016, đường link: https://oss.ctu.edu.vn/

- Các em học môn BT2, download BG ở file bên dưới, tự in ra, hoặc mua ở chỗ photo trong thư viện khoa.
- Lịch học từ 21/10 học lại theo TKB. Không học bù ngày CN- Tải các tài liệu tham khảo tại đây.
Ĉ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Feb 4, 2015, 5:21 AM
ċ
Bai giang BT2.rar
(5178k)
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Dec 29, 2014, 1:14 AM
ċ
Cau hoi (BT2).rar
(12k)
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Feb 21, 2016, 7:33 PM
ċ
So lieu bai tap.rar
(113k)
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Feb 29, 2016, 6:41 AM
Ċ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Jan 8, 2015, 7:58 PM
Comments