Betong2


- Môn Kết cấu BT - CTDD nghỉ học vào t8,9, thứ Năm 20/8, thầy bận.
- Các em học môn BT2 HKI 15-16 download BG ở file bên dưới, tự in ra, hoặc mua ở chỗ photo trong thư viện khoa, lưu ý PP học và đánh giá HP.
- Tải các tài liệu tham khảo tại đây.
Ĉ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Feb 4, 2015, 5:21 AM
ċ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Dec 29, 2014, 1:14 AM
Ċ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Aug 26, 2015, 6:08 AM
ĉ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Dec 29, 2014, 1:14 AM
Ċ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Jan 8, 2015, 7:58 PM
Comments