THÔNG BÁO

- DS Phân công LVTN-XDDD HK1 15-16, tại đây. Bắt đầu thực hiện từ 03/8/2015.

- Môn Báo Cáo Chuyên Đề - XD (CN507) sẽ tổ chức seminar theo lịch như sau:

 + Nội dung: Quản lý nhà nước về sử dụng vốn ODA - Nghị Định 38 năm 2013

 + Thời gian: Sáng thứ Tư, ngày 28/10/2015 lúc 7:45am

 + Địa điểm: Phòng 305 KCN (tầng 3)

 + Giáo viên phụ trách: Đặng Thế Gia ( dangtg@ctu.edu.vn)