THÔNG BÁO

- Các thông báo chung của BM sẽ chuyên qua trang web BM:http://cet.ctu.edu.vn/ktxd/index.php/tin-tuc/121-thong-bao.
- Các sv có đăng ký học môn "Báo cáo chuyên đề - XD", HKII 14-15 vào đây đăng ký chuyên đề (đã sửa lại link), hạn chót là 11/02/2015, nếu không đăng ký BM sẽ tự sắp, bắt đầu thực hiện sau Tết, các em tự liên hệ với CBHD.