THÔNG BÁO

- DS Phân công LVTN-XDDD HK1 15-16, tại đây. Bắt đầu thực hiện từ 03/8/2015.
- Các em có đăng ký HP Báo cáo chuyên đề XD (CN507) trong HKI 15-16 thì chờ thông báo của bộ môn về ngày học và thường xuyên xem thông báo trên web này.