THÔNG BÁO

- Các thông báo chung của BM đồng thời cũng đăng ở trang web BM:http://cet.ctu.edu.vn/ktxd/tin-tuc.html.