THÔNG BÁO

- Các thông báo chung của BM sẽ chuyên qua trang web BM:http://cet.ctu.edu.vn/ktxd/index.php/tin-tuc/121-thong-bao.
- Các sv có đăng ký học môn "Báo cáo chuyên đề - XD", HKII 14-15 xem DS phân công bên dưới, lưu ý chuyên đề về "Top Base" không thực hiện và bổ sung chuyên đề về "Cọc xi măng đất" - do thầy Thuận HD. Các em tự liên hệ với thầy HD hoặc xem thông tin trên web cá nhân của thầy tại link sau:  http://cet.ctu.edu.vn/ktxd/co-cau-nhan-su.html
(Thầy Hồ Văn Thắng sẽ HD vào lúc 8g00, Chủ Nhật, ngày 15/3/2015 tại Khoa Công Nghệ)
Ĉ
Ho Ngoc Tri Tan 000504,
Mar 3, 2015, 8:43 PM