THÔNG BÁO

HKII 16-17 Thầy Tân GD các nhóm sau:
- KC241 - BT1: nhóm 1, chiều T4.
- CN123 - BT1: nhóm 1, sáng T5.
- CN349 - BT2: nhóm 1, chiều T5.
- CN332 - TH2: nhóm 1, chiều T6.
- CN521 - đồ án kết cấu BT (2 nhóm).
Các em thường xuyên xem thông báo trên web này để biết thông tin.