ทิศทางการบริหารจัดการศึกษา

วิสัยทัศน์  (vision )

“ภายในปี  2556  โรงเรียนมุ่งมั่นจัดกาศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้และปลูกฝังค่านิยมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”

พันธกิจ  (  Mission )

การจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเกณฑ์มาตรฐานของชาติและของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่งเสริมระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติควบคู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น

เป้าประสงค์
1.  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนผู้เรียนให้มีความรู้และคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากล
2.  เพื่อพัฒนาครูและผู้บริหารสู่มาตรฐานมืออาชีพและมาตรฐานสากล
3.  จัดตั้งศูนย์ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นพลังปลูกฝังค่านิยมและพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.  เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
5.  เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
 
ปรัชญา  
ความรู้คู่คุณธรรม  นำสังคมสู่สุข

คติพจน์
อตฺตาหิ  อตฺตโน  นาโถ   ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

ความเชื่อ
หากคนดีอยู่ในสังคมของคนเหล่าใด  ประโยชน์และผลจักเกิดขึ้นแก่สังคมของชนเหล่านั้น

อัตลักษณ์ของผู้เรียน
เป็นคนดี  มีความรู้  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
สร้างคนดี  มีความรู้  สู่สังคม

 

Comments