หัวหน้ากลุ่มสาระ

บทบาทหน้าที่  หัวหน้ากลุ่มสาระ
1. บริหารการจัดการและแก้ปัญหาเรียนการสอนในกลุ่มสาระ   
2. พัฒนาหลักสูตร และจัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระ  มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียน   
3. พัฒนา การจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกรายวิชาในกลุ่มสาระ  
4. พัฒนา และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้    
5. คัดเลือกหนังสือแบบเรียนของกลุ่มสาระ  
6. พัฒนา และใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ของกลุ่มสาระ 
7. วางแผนการวัดผลประเมินผลและพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มสาระให้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา
8. ส่งเสริมให้ครูในกลุ่มสาระมีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและผู้เรียน
9. ส่งเสริมความเป็นเลิศของนักเรียนในกลุ่มสาระ
10. ให้การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุง งานในกลุ่มสาระ และรายงานผล ตามลำดับ
11. อื่นๆ ตามความเหมาะสม
Comments