กลุ่มงานการบริหารงานวิชาการ

ผู้รับผิดชอบขอบข่ายงานวิชาการ  ตามแนวทางการกระจายอำนาจ
โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 12

การพัฒนาหรือการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น (วิชาการ)
การวางแผนงานด้านวิชาการ(วิชาการ)
การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา(กลุ่มสาระ)
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา(วิชาการ)
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้(กลุ่มสาระ)
การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน(วัดผล,ครูผู้สอน)
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา(วิชาการ)
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้(กลุ่มสาระ)
การนิเทศการศึกษา(วิชาการ)
การแนะแนว(แนะแนว)
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา(วิชาการ)
การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ(วิชาการ)
การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น(วิชาการ)
การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา(วิชาการ)
การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา(วิชาการ)
การคัดเลือกหนังสือ  แบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา(กลุ่มสาระ)
การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา(กลุ่มสาระ,ห้องสมุดคอมพิวเตอร์) 
 
บทบาท  หน้าที่ ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรละงานวิชาการ
1.วางแผนการดำเนินงานวิชาการ  กำหนดสาระรายละเอียดของหลักสูตรสถานศึกษา  และแนวการจัด  สัดส่วนสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สภาพเศรษฐกิจ  สังคม ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.จัดทำคู่มือบริหารหลักสูตร และงานวิชาการของโรงเรียน  กลุ่มสาระ  นิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผล  และการแนะแนวให้สอดคล้องและเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  การจัดกระบวนการเรียนรู้  การวัดผลประเมินผล  และการแนะแนว  ให้เป็นไปตามจุดหมายและแนวทางการดำเนินการของหลักสูตร
4.ประสานความร่วมมือจากบุคคล  หน่วยงาน  องค์กรต่างๆ  และชุมชนเพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
5.ประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการใช้หลักสูตรแก่นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  และนำเสนอข้อมูลป้อนกลับจากฝ่ายต่างๆมาพิจารณาเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนและกลุ่มสาระ
6.ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
7.ติดตามผลการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล  ระดับชั้น  ระดับช่วงชั้นและระดับกลุ่มวิชาในแต่ละปีการศึกษา  เพื่อปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆของโรงเรียน
8.ตรวจสอบ  ทบทวน  ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของครูในกลุ่มสาระ และการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา  แล้วใช้ผลการประเมินเพื่อวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูและการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป
9.รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร  โดยเน้นผลการพัฒนาคุณภาพนักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับเหนือสถานศึกษา  สาธารณชน  และผู้เกี่ยวข้อง
10.อื่นๆ ตามความเหมาะสม