งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

บทบาทหน้าที่
1.  บริหารจัดการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 2.  ประสานงานกับหัวหน้าระดับชั้นและครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 3.  ส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันดีงาม
 4.  แก้ปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
 5.  เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างเป็นระบบ
 6.  สรุปข้อมูลด้านต่าง ๆ  เกี่ยวกับนักเรียนรายงานผู้บริหารสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 7.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 8.  ติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองนักเรียน
 9.  เก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
 10.  ประชุมวางแผนเพื่อพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 11.  จัดทำคู่มือระเบียบ – ธรรมเนียมปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนตรีนิมิตรวิทยาให้กับนักเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 12.  ติดตามประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
บุคลากรผู้รับผิดชอบ   
นางวันทนีย์  รอดสิน
 
 
 
Comments