home‎ > ‎

เอกลักษณ์

เครื่องหมายประจำโรงเรียน

สัญลักษณ์โรงเรียนเป็นรูปเสมาธรรมจักรและตรีอยู่บนพื้นดอกบัว
รูปเสมาธรรมจักร  คือ  พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า
รูปตรี  คือ  สัญลักษณ์ของวัดผู้ให้กำเนิดโรงเรียน
รูปดอกบัว  คือ  ความสะอาด  บริสุทธิ์


อักษรย่อโรงเรียน  ต.ว.


สีประจำโรงเรียน    สีแดง  สีขาว  สีเขียว

สีแดง    เป็นสีของพระพุทธเจ้าผู้มาจากโคตรพระอาทิตย์
สีขาว   เป็นสีแห่งความบริสุทธิ์
สีเขียว   หมายถึงพระสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลก

 

Comments