Đặng Minh Trí [trinick(_)13] ^o^


 Đây là Email của tui  Yahoo Mail , Google Mail 

Đây là mẹt của tui :  

Mời mọi người tham gia vào Website của trinick(_)13 ^o^

Yeah, thi xong roài, để tui viết tiếp kho của mình nhé. Mọi người cứ chờ xem. Muuuuuuu ha ha ha ha ha !!!

 Đây là trang ứng dụng nè: Ứng dụng tự viết

Còn đây là kho truyện online: Kho truyện Online 

Vô đó thử đi bà kon. He he he