Trinh Ngoc Nam

Trường Đại Học Công Nghiệp TPHCM

  • Quá trình đào tạo
- Cử nhân, Vi sinh-Sinh học phân tử, 1998-2002, Đại học Khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh.

- Thạc sĩ, Sinh lý thực vật, 2003-2006, Đại học Khoa học tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh.

- Tiến sĩ, Sinh học phân tử thực vật, 2011-2013, Đại học Quốc gia Cheng-Kung, Đài Loan.