ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ห้องเรียนพิเศษ English Program  
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์  
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์)  
       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ห้องเรียนทั่วไป  


       ปก  
       ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
       ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  


       การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
       การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
       การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
       การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
       การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
       การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
       การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
       การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.  


       ขั้นตอนการดูผลการเรียนของนักเรียน