นายโกเมฑ สุดประเสริฐ
นายกสมาคม

นายเจริญ บัวลี
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

นางผาณิต ขนันไพร
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวเบ็นจา อับดุลฟาก๊ะ
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายธีรศักดิ์ บัวสาย
นายทะเบียน

นางธรวรรณ วายุโชติ
ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์

นางนุกูล งามละมัย
กรรมการ

นางบุษรา จันเจ๊ก
กรรมการ

นางสาวอารี กระจับเงิน
กรรมการ
นายทวีศักดิ์ อินกร่าง
อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

นางพยุง เพชรงาม ฮันนี่
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวธรรญชนก เจริญสุข
ปฏิคม

นายภาณุภัทร เครือมิ
ผู้ช่วยนายทะเบียน

นางสาวเกื้อกูล วังกดิลก
กรรมการ

นายจารุกิตติ์ คงผึ้ง
กรรมการ

นางสาวธัญญพัทธ์ เรืองวีรวัชร์
กรรมการ

นางสาววราภรณ์ มิ่งขวัญ
กรรมการ
นายพลวัฒน์ สุดสระ
เลขานุการ

นางสาวนภาพร พลายมาศ
เหรัญญิก

นางดนุชภร ยังดี
ผู้ช่วยปฏิคม

นางสาวณัฏฐนิช แก้วสินชัย
ประชาสัมพันธ์

นางบุญเรือน เกลียวกลม
กรรมการ

นายสุขสันต์ เทียมวัน
กรรมการ

นางสาวศันสนีย์ กิมเกถนอม
กรรมการ