Strona Główna‎ > ‎Odznaki‎ > ‎

Kolarska Odznaka Turystyczna

Regulamin Kolarskiej Odznaki Turystycznej

I. Zasady ogólne

§ 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze ustanawia Kolarską Odznakę Turystyczną, zwaną w skrócie KOT.
§ 2

Celem ustanowienia KOT jest zachęcenie do poznawania piękna kraju, jego historii, współczesnego dorobku oraz do uprawiania turystyki kolarskiej, jako jednej z form aktywnego wypoczynku.
§ 3

KOT może zdobywać turysta po ukończeniu 10 roku życia.
§ 4
 1. Wszystkie ogniwa organizacyjne PTTK, działacze i członkowie PTTK powinni czuwać nad rzetelnością zdobywania KOT i jej odpowiednią rangą.
 2. Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK może w drodze uchwały pozbawić turystę prawa posiadania KOT za popełnienie czynów nie licujących z godnością obywatela RP, za pogwałcenie zwyczajów turystycznych lub działanie na szkodę PTTK.
§ 5

Wzór KOT ustala Komisja Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.
II. Stopnie odznaki i warunki jej zdobywania

§ 6
 1. KOT posiada siedem stopni: brązowy, srebrny, złoty, duży brązowy, duży srebrny, duży złoty i za wytrwałość.
 2. KOT w poszczególnych stopniach przyznaje się kolejno, rozpoczynając od stopnia brązowego.

§ 7
 1. O przyznanie KOT może ubiegać się turysta, który wykaże w sposób określony niniejszym regulaminem, że odbył wymaganą ilość wycieczek kolarskich i pokonywał trasy zgodnie z obowiązującym prawem o ruchu drogowym.
 2. Podstawowym dowodem odbycia wycieczek jest “Książeczka wycieczek kolarskich” wypełniona trwałym środkiem piszącym przez ubiegającego się o KOT i poświadczona zgodnie z przepisami rozdziału IV.
 3. Szczegółowe warunki do spełnienia, od których uzależnione jest przyznanie KOT, określone są w tabeli niniejszego regulaminu.
 4. Komisja Turystyki Kolarskiej ZG w wyjątkowych przypadkach może w drodze uchwały przyznać zasłużonemu działaczowi turystyki kolarskiej odznakę z pominięciem przepisów dotyczących trybu jej zdobywania.
III. Zasady punktacji

§ 8
 1. Za udział w wycieczkach, obozach, rajdach itp. imprezach kolarskich przyznaje się określoną niżej liczbę punktów, które oprócz innych kryteriów (wymienionych w tabeli) stanowią podstawę do przyznania KOT:
  1. Punktacja podstawowa:
   1. za każdy dzień jazdy rowerem podczas wędrówek jednodniowych – 10 pkt.
   2. za każdy dzień wędrówek wielodniowych (minimum 1,5 dnia) – 15 pkt.
  2. Punktacja dodatkowa:
   1. za udział w centralnej imprezie turystyki kolarskiej (ogólnopolski zlot p.t.kol. oraz centralny zlot turystów kolarzy) – premia – 30 pkt.
   2. za zwiedzanie miast, miejscowości, zabytków i pomników przyrody, po złożeniu zespołowi weryfikacyjnemu ustnego lub pisemnego opisu zwiedzanych obiektów od 5 do 20% punktów przyznanych zgodnie z przepisami § 8 pkt 1 lit. Aa i Ab. Wysokość premii obliczana jest od limitu punktów na dany stopień odznaki, nie zaś od faktycznie zgromadzonych punktów i uzależniona jest od wartości krajoznawczej opisu.
  1. Wycieczki indywidualne mogą być powtarzane tylko raz na dany stopień odznaki; zapis ten nie dotyczy wycieczek odbywanych w ramach imprez turystycznych (rajdy, zloty, obozy wędrowne) pod warunkiem potwierdzenia powtarzanej trasy pieczątką rajdową.
  2. Wycieczka nie jest uznana za powtórzoną, jeżeli przynajmniej 15-km jej odcinek przebiega inną trasą niż wcześniejsze przejazdy odnotowane w książeczce wycieczek kolarskich.
  1. Przy zaliczaniu parków narodowych i obiektów krajoznawczych ujętych w załączniku do niniejszego regulaminu należy dokonać osobnego wpisu w książeczce wycieczek kolarskich, wykorzystując całą rubrykę na potwierdzenie zwiedzanego obiektu, bez wpisu punktów. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki z nazwą miejscowości. Udokumentowanie zwiedzania może być dokonane także przez zamieszczenie zdjęcia zainteresowanej osoby na tle zwiedzanego obiektu.
  2. Zwiedzanie polskich parków narodowych oraz obiektów krajoznawczych ujętych w załączniku do niniejszego regulaminu jest zaliczane na KOT także w czasie wycieczek innych niż rowerowe.
 2. Poczynając od srebrnej KOT dopuszcza się zaliczanie punktów na wycieczkach zagranicznych, przy czym na mały srebrny i mały złoty KOT liczba uznanych punktów nie może przekroczyć 30% wymaganej punktacji, na duże stopnie KOT liczba wycieczek zagranicznych nie jest limitowana.
 3. W przypadku uzyskania większej ilości punktów od wymaganej, nadwyżka jest uwzględniana przy przyznawaniu odznaki wyższego stopnia.
§ 9

Długość odcinka, który należy przejechać na rowerze w ciągu jednego dnia wynosi minimum 15 kilometrów.
§ 10

Szybkość jazdy powinna być dostosowana do warunków, w jakich wycieczka się odbywa, sprzętu kolarskiego oraz kondycji turystów. Zawsze i w każdym przypadku należy mieć na uwadze kardynalną zasadę turystyki: na pierwszym miejscu należy stawiać cel krajoznawczy, zadowolenie z jazdy, dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne.
IV. Książeczka wycieczek rowerowych i tryb przyznawania KOT

§ 11
 1. Turysta ubiegający się o KOT powinien prowadzić rejestr wycieczek w “Książeczce wycieczek kolarskich” według wzoru ustalonego przez Komisję Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK.
 2. Każdy odcinek dzienny wymaga potwierdzenia zgodnie z § 12, w sposób nie budzący wątpliwości co do kierunku i czasu jazdy.
§ 12

Potwierdzeń przejazdu mogą dokonywać:
 1. Przodownicy turystyki kolarskiej potwierdzający przejazdy (podpis oraz numer legitymacji przodownika bądź odcisk pieczątki p.t.kol. z numerem legitymacji), w których osobiście uczestniczyli, jak również te, w których nie brali udziału o ile nie mają wątpliwości, że zapis jest zgodny z rzeczywistością. Przodownik może także potwierdzać własne przejazdy tras wycieczkowych.
 2. Instytucje państwowe, spółdzielcze, samorządowe lub społeczne, urzędy pocztowe, placówki handlowe itp. Do uznania ważności potwierdzenia wymagany jest odcisk pieczątki instytucji z nazwą miejscowości.
 3. Na imprezach szkolnych dopuszcza się potwierdzenie uczestnictwa podpisem wychowawcy i pieczątką szkoły organizującej imprezę.
§ 13

Uprawnienia do weryfikacji i przyznawania KOT posiadają:
 1. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej, oddziałowe komisje turystyki kolarskiej oraz kluby mające uprawnienia oddziałowych komisji turystyki kolarskiej w zakresie weryfikacji wycieczek oraz przyznawania KOT w stopniu brązowym, srebrnym i złotym.
 2. regionalne (wojewódzkie) rady turystyki kolarskiej oraz upoważnione przez KTKol. ZG PTTK oddziałowe komisje lub kluby turystyki kolarskiej w województwach, w których nie ma regionalnych rad – stopniach dużym brązowym i dużym srebrnym.
 3. Komisja Turystyki Kolarskiej ZG PTTK poprzez centralny referat weryfikacyjny i jego filie – w stopniu dużym złotym i za wytrwałość.
§ 14
 1. Ubiegający się o KOT, po spełnieniu wymogów określonych niniejszym regulaminem, powinien przekazać “Książeczkę wycieczek kolarskich” do referatu weryfikacyjnego dowolnej komisji lub klubu turystyki kolarskiej PTTK.
 2. Przy składaniu “Książeczek wycieczek kolarskich” na stopnie duże, zainteresowany zobowiązany jest dołączyć wykaz zwiedzonych obiektów krajoznawczych i parków narodowych ze wskazaniem w nim miejsca potwierdzenia każdego obiektu (nr książeczki i strona z pieczątką obiektu).
 3. Weryfikacja książeczki powinna nastąpić najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia książeczki. W tym terminie ubiegający się o odznakę powinien zostać powiadomiony o dokonaniu weryfikacji, uzyskać odpowiednią adnotację w “Książeczce wycieczek kolarskich”, na podstawie której może zakupić odznakę w najbliższej placówce PTTK. Zweryfikowane “Książeczki wycieczek kolarskich” powinny być wręczane w sposób uroczysty.
 4. Od decyzji odmawiającej przyznanie KOT przysługuje odwołanie do Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK.
§ 15
 1. Niniejszy regulamin, uchwalony w dniu 24 lutego 2007 r. na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Turystyki Kolarskiej ZG PTTK w Sulejowie, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.
 2. Z tym dniem turyści posiadający mały złoty lub niższy KOT zdobywają odznakę wg postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Z dniem 31 grudnia 2007 r. traci moc Regulamin KOT obowiązujący od 1 stycznia 1976 r.
 4. W regulaminie konkursu na najlepiej pracującą oddziałową komisję, klub, sekcję turystyki kolarskiej PTTK (”Informator” KTKol. ZG PTTK nr 234/XII 1995 oraz “Regulaminowe kompendium rowerowe”, Warszawa 2003, s.53-57) w pkt 4 ustęp I za każdą zdobytą odznakę dodać zapis: “dużą brązową – 5 pkt.”

V. Wymagana liczba punktów dla zdobycia KOT oraz warunki dodatkowe 
Stopień
KOT

 Liczba
punktów

Warunki ogólne
 Brązowy 100Punkty za udział w kolarskich imprezach turystycznych nie mogą być zdobywane w okresie dłuższym niż 24 miesiące.
 Srebrny 400 
 Złoty 800Zdobywanie punktów za wycieczki i zwiedzanie powinno się odbywać również poza województwem, które zamieszkuje ubiegający się o odznakę.
 Duży brązowy 1000Zwiedzenie w Polsce: 1 parku narodowego i 5 obiektów krajoznawczych.
 Duży srebrny 1200Odbycie 2 wycieczek 6-dniowych, zwiedzenie w Polsce dalszych 3 parków narodowych i następnych 15 obiektów krajoznawczych.
 Duży złoty 1500Zwiedzenie w Polsce 5 kolejnych parków narodowych i dalszych 25 obiektów krajoznawczych.
 Za wytrwałość 7 x 100
Może ją uzyskać turysta, który posiada dużą złotą KOT i przez 7 lat (niekoniecznie kolejnych) uzyskał minimum 100 pkt. w każdym roku.

Komisja Turystyki Kolarskiej
Zarządu Głównego PTTK

Podstrony (1): Załącznik