PROGRAMACIÓ DEL TR

La matèria de batxillerat Treball de Recerca és una matèria amb un tractament diferent de les altres que s'imparteixen en un horari i una docència setmanal establertes a l'inici del curs. 

El Treball de Recerca és una matèria que comporta la implicació directa de l'alumnat en el camp de la investigació. Es tracta, doncs, d'una aproximació al camp de la investigació i segueix el mètode de recerca de les ciències.

La programació de la matèria té en compte, per una banda, el seguiment de la investigació amb un o una docent que realitza l'acció tutorial de seguiment de qui investiga; per altra banda, la programació, planteja els objectius de la matèria, que permeten l'avaluació de la realització del Treball de Recerca i, així, atorgar una nota quantificada numèricament que forma part de l'expedient acadèmic de l'alumnat.


En la programació es concrete i s'aporten les eines de:

 1. Definició del Treball de Recerca. Elements metodològics i calendari de realització.
 2. Seguiment de l'acció tutorial del Treball de Recerca.
 3. Avaluació del Treball de Recerca amb rúbriques concretes que permeten una avaluació:
  • a) del seguiment, 
  • b) de la memòria escrita i 
  • c) de l'exposició oral del Treball de Recerca.

Tant la memòria escrita com l'exposició oral del Treball de Recerca s'estructura en tres parts diferenciades:
 • Una introducció, on s’explica el tema escollit o de què tracta la investigació i els diferents passos que s’hi ha fet, el procés de treball, problemes, hipòtesis, metodologia emprada, la finalitat o intenció que mou qui investiga a la tria del tema.
 • El cos del treball, integrat pels capítols diversos que mostren el contingut de l’estudi. Els capítols es poden estructurar en diferents paràgrafs.
 • Les conclusions, on es realitza una visió global o síntesi del problema i dels resultats a què s’ha arribat i una valoració personal de la recerca. En les conclusions s’ha de formular la relació entre els objectius plantejats i els resultats obtinguts, així com, si la investigació ha resolt el problema científic o si s’han obert nous àmbits d’investigació.
Ċ
Josep Anton RODRÍGUEZ COLLADO,
3 d’abr. 2017, 10:07
Comments