หน้าแรกสาขา

 
มุ่งผลิตนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวเป็นมัคคุเทศก์สู่สังคมอย่างมีคุณภาพ

 
 


 
1.จัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพตามระบบมาตราฐานสากล
2.ผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมในด้านการท่องเที่ยวตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม และการพัฒนราที่ยั่งยืนของประเทศ
3.ส่งเสริมและสนับสนุุนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4.วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง
5.ให้บริการวิชาการที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
6.บูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับทุกพันธกิจ
7.มีการบริการจัดการที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
 
1.นักศึกษามีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ มีใจรัก ในงานบริการและสำนึกในจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนตระหนักในหน้าที่ที่จะต้องดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย
2.นักศึกษามีความรู้ ความสามารถด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพการท่องเที่ยว สามารสื่อสารภาษาต่างประเทศตลอดจนการการประสานงานด้านการท่องเที่ยวและงานธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.นักศึกษาสามารถพัฒนาทักาะทางปัญญาโดยการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่ประสบในการปฏิบัติงาน
4.นักศึกษามีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงานของกลุ่มและมีความความสามารถในการทำงานเป็นทีม
5.นักศึกษามีความสามารถในด้านการสื่อสารและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงาน
6.นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว
 Comments