หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2545 (ปรับปรุง 2546)

การเรียนการสอน
 • เข้าใจถึงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
 • สามารถสร้างบุคลิกภาพที่ดี
 • สามารถทำงานด้านบริการอาหารและเครื่องดื่มในเบื้องต้นได้
 • สามารถทำงานด้านแม่บ้านโรงแรม
        สามารถประกอบอาหารเบื้องต้นได้ฝึกทักษะการนำชมแหล่งท่องเที่ยว การจัดรายการนำเที่ยว การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวธรรมชาติ รวมถึงภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น โดยมีการฝึกงาน ณ สถานประกอบการภายนอก เพื่อพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ

แนวทางการประกอบอาชีพ
 • ผู้ช่วยพนักงานเสริฟ (Bus Boy /girl)
 • พนักงานทำความสะอาดห้อง (Room Maid)
 • ผู้ช่วยกุ๊ก (Cook Helper)
 • การปฏิบัติงานเป็นพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ในธุรกิจท่องเที่ยว
 • ธุรกิจตัวแทนการท่องเที่ยว
 • ธุรกิจการจำหน่ายบัตรโดยสาร
 • ธุรกิจโรงแรม
 • สำนักงานการท่องเที่ยวในภาครัฐ และเอกชน
 • ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยมัคคุเทศก์ในธุรกิจนำเที่ยว
 • พนักงานบริการในองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐ และเอกชน
 • เป็นมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ฯลฯ
รายได้ (เริ่มต้น)
 • ภาครัฐ 6,000 - 8,000 บาท
 • ภาคเอกชน 7,000 - 9,000 บาท
 • อาชีพอิสระ ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
การศึกษาต่อ สามารถศึกษาต่อในระดับ ปวส. และปริญญาตรีได้