หลักสูตรที่เปิดสอน

ประเภทวิชาที่เปิดสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้แก่

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
    สาขาวิชาการโรงแรม
    -    สาขางานบริการอาหารเเละเครื่องดื่ม
Comments