Nghị định chính phủ

Thông tư liên bộ

Thủ tục chuyển công tác

Tác giả trang

  • Trần Văn Lực
    tháng chín 5, 2010

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP NGÀNH LƯU TRỮ

1. CÔNG VĂN

CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 2939/BNV-TL NGÀY 04 THÁNG 10 NĂM 2005
VỀ VIỆC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM ĐỐI VỚI
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NGÀNH LƯU TRỮ;


2. THÔNG TƯ Số: 07/2005/TT-BNV ngày 05 tháng 01 năm 2005

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỘC HẠI NGUY HIỂM ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC


Č
ĉ
ď
Trần Văn Lực,
04:27 05-09-2010
ĉ
ď
Trần Văn Lực,
04:27 05-09-2010
Comments