Các mẫu sinh hoạt chi bộ1. BÁO CÁO
Hoạt động chi bộ tháng;
2. BIÊN BẢN Họp chi bộ tháng;
3. KẾ HOẠCH Hoạt động chi bộ tháng.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
1.Bao Cao_Sinh hoat  31k v. 1 13:47 01-09-2010 Trần Văn Lực
ĉ
Xem Tải xuống
2.Bien ban SH Chi Bo  36k v. 1 13:47 01-09-2010 Trần Văn Lực
ĉ
Xem Tải xuống
2.Bien ban SH Chi Bo  34k v. 1 13:47 01-09-2010 Trần Văn Lực
Comments