Pháp luật và Pháp chế XHCN


LUẬT QUỐC TẾ TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HÓA

ThS. Nguyễn Việt Sỹ,
P.Trưởng khoa Nhà nước & Pháp luật

Luật Quốc tế là tổng hợp các nguyên tắc, các quy phạm, điều chỉnh mối quan hệ nhiều mặt (chủ yếu là quan hệ mang tính chính trị) giữa các chủ thể tham gia quan hệ Quốc tế thông qua đấu tranh, thương lượng bình đẳng với nhau nhằm phục vụ mục đích chính trị của các chủ thể Quốc tế và được đảm bảo thực hiện chủ yếu bằng biện pháp thương lượng, hợp tác. Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng biện pháp cưỡng chế riêng lẻ hay tập thể, phù hợp với quy định của luật Quốc tế.

Luật Quốc tế - Công pháp Quốc tế là một lĩnh vực pháp luật bao gồm tổng hợp các quy định của pháp luật Quốc tế, thiết lập các nguyên tắc và đièu chỉnh mối quan hệ giữa Nhà nước với Nhà nước và các chủ thể khác khi tham gia vào các tổ chức Quốc tế, điều ước Quốc tế. Luật Quốc tế là hệ thống pháp luật độc lập và tồn tại song song với hệ thống pháp luật Quốc gia, không hàm chứa trong luật Quốc tế.
Luật Quốc tế hiện đại hình thành từ sau Cách mạng tháng Mười Nga, năm 1917. Khi Cách mạng tháng Mười Nga thành công, cùng với sự ra đời của Nhà nước Xô – viết, đã mở ra thời đại mới trong lịch sử nhân loại, đã làm thay đổi sâu sắc và toàn diện mọi mặt trong quan hệ Quốc tế và trong đời sống Quốc tế. Thế giới bát đầu có sự chuyển biến sâu sắc và phân ra thành hai hệ thống các quốc gia có chế độ chính trị, xã hội khác nhau, hòa cùng với phong trào giải phóng dân tộc của các quốc gia thuộc địa tấn công vào Chủ nghĩa Đế quốc.
Trong thời kỳ này, Luật Quốc tế hiện đại kế thừa và phát huy những luận điểm tiến bộ của luật Quốc tế trước đó và hoàn thiện, nâng lên một bước, nhằm phù hợp với tình hình và xu thế mới của thời đại. Các nguyên tắc, quy phạm có tính chất dân chủ, như: Nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác; thực hiện một cách thiện chí các cam kết Quốc tế… Luật Quốc tế hiện đại không còn ý nghĩa là luật của các quốc gia văn minh như thời kỳ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh.

 
          Trước sự đấu tranh của các lực lượng tiến bộ và phong trào giải phóng dân tộc, các chế định của Luật Quốc tế hiện đại đã bước đầu thừa nhận nguyên tắc bình đẳng giữa các quốc gia, dù đó là quốc gia lớn hay nhỏ, đã phát triển hay còn lạc hậu, dân số ít hay nhiều… đều là chủ thể bình đẳng của luật Quốc tế. Với ý nghĩa đó, Luật Quốc tế hiện đại đã trở thành luật chung của các quốc gia, dân tộc – Chủ thể của luật Quốc tế.
Đến năm 1970, tại khóa họp lần thứ 25 của Đại Hội đồng Liên Hợp quốc, đã thông qua bản tuyên bố chung về những nguyên tắc của luật Quốc tế, điều chỉnh các quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia, phù hợp với Hiến Chương Liên hợp quốc. Bản tuyên bố đã neu lên bảy nguyên tắc cơ bản của Luật Quốc tế. Những nguyên tắc này là tư tưởng chỉ đạo xây dựng và thực thi luật Quốc tế trong thời đại mới. Theo đó, chủ thể của Luật Quốc tế hiện đại được xác định, đó là: Các quốc gia có chủ quyền; các dân tộc đang đấu tranh giành độc lập, với mục đích xây dựng quốc gia riêng và các tổ chức Quốc tế liên chính phủ.
          Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế hiện nay, các quốc gia tham gia ngày càng nhiều vào quá trình quan hệ Quốc tế. Do đó, hệ thống các văn bản của luật Quốc tế ngày càng đa dạng và được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, thông qua việc tham gia, ký kết, cam kết các Điều ước Quốc tế song phương, đa phương và các hình thức khác, làm cho nguồn của luật Quốc tế ngày càng đa dạng và phong phú. Các quan hệ quốc tế, vì thế cũng phát triển ngày càng đa dạng hóa về nội dung, lẫn hình thức.
Việc điều chỉnh các quan hệ quốc tế trở nên phức tạp và sâu sắc, đòi hỏi các tổ chức Quốc tế, các chủ thể tham gia quan hệ Quốc tế phải bổ sung kịp thời các chế định quy phạm pháp luật Quốc tế thống nhất chung. Các quốc gia theo đó, phải điều chỉnh pháp luật của Quốc gia mình, nhằm đảm bảo phù hợp hơn với các quy phạm pháp luật, thông lệ Quốc tế và tập quán Quốc tế, đảm bảo giải quyết tốt vấn đề xung đột pháp luật trong Công pháp Quốc tế và Tư pháp Quốc tế và các quan hệ khác có tính đa dạng, phức tạp và phổ biên trong đời sống, sinh hoạt Quốc tế đương đại. Các tập quán Quốc tế có xu hướng chung là tìm kiếm tập quán phù hợp hơn và ghi nhận bằng các Điều ước Quốc tế.
Phù hợp với xu thế chung đó, Việt Nam cũng đã tích cực tham gia vào các quan hệ, với tinh thần tích cực, hợp tác, chủ động hội nhập, trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc chung của luật Quốc tế; trên cơ sở đảm bảo độc lập, chủ quyền quốc gia, tìm kiếm giải pháp và sự thống nhất chung trong quan hệ Quốc tế. Tích cực giải quyết các ván đề xung đột pháp luật, bằng việc tham gia ngày càng nhiều vào các Điều ước Quốc tế, dưới nhiều hình thức khác nhau. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hệ thống pháp luật quốc gia, đáp ứng ngày càng phù hợp hơn với yêu cầu của quan hệ Quốc tế trong tiến trình hội nhập, hợp tác với các quốc gia trên thế giới, với mục tiêu “là bạn và là đối tác tin cậy” của các quốc gia trong cộng đồng Quốc tế.

Về Trang chủ


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Xem Tải xuống
Bộ luật Dân sự 2005  1077k v. 1 13:59 09-09-2010 Trần Văn Lực
ĉ
Xem Tải xuống
Bố cục của văn bản quy phạm pháp luật  62k v. 1 06:49 08-09-2010 Trần Văn Lực
ĉ
Xem Tải xuống
Bộ Luật hình sự của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 15/1999/QH10   792k v. 1 03:35 19-10-2010 Trần Văn Lực
ĉ
Xem Tải xuống
Các thời kỳ Phát triển của Quốc hội  213k v. 1 03:34 19-10-2010 Trần Văn Lực
ĉ
Xem Tải xuống
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước Việt Nam  42k v. 1 06:48 08-09-2010 Trần Văn Lực
ĉ
Xem Tải xuống
Hiến pháp 1992  206k v. 1 06:48 08-09-2010 Trần Văn Lực
ĉ
Xem Tải xuống
CHÍNH PHỦ Số: 06/2010/NĐ-CP   55k v. 1 20:12 17-09-2010 Trần Văn Lực
ĉ
Xem Tải xuống
NĐ 42 CP  275k v. 1 20:12 17-09-2010 Trần Văn Lực
ĉ
Xem Tải xuống
Nghị định So _ 35_2005_NĐ_CP Ve viec xu ly CB_CC  102k v. 1 06:47 08-09-2010 Trần Văn Lực
ċ

Tải xuống
Nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp đầu tiên  47k v. 1 13:58 09-09-2010 Trần Văn Lực
ĉ
Xem Tải xuống
Tăng cường pháp chế XHCN Môn Nhà nước và Pháp Luật  58k v. 1 06:47 08-09-2010 Trần Văn Lực
ĉ
Xem Tải xuống
Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, phát huy vai trò trách nhiệm của ngành Tư pháp tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới  50k v. 1 06:49 08-09-2010 Trần Văn Lực
ĉ
Xem Tải xuống
Thông tư Số: 55/2005/TTLT-BNV-VPCP   481k v. 1 03:33 19-10-2010 Trần Văn Lực
Comments