Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu Danh sách đề nghị nâng lương trước thời hạn, Lưu ý: Phải xét theo Điều kiện nâng lương trước thời hạn, tính tỷ lề phần trăm.  29k v. 1 01:24 15-11-2011 Trần Văn Lực
Ĉ
Xem Tải xuống
Mẫu Danh sách nâng lương thường xuyên thuộc Sở Y tế quản lý cũng như Sở Nội vụ quản lý, đơn vị đề nghị đối tượng, tải Mẫu này về sử dụng.   32k v. 3 01:17 15-11-2011 Trần Văn Lực
ĉ
Xem Tải xuống
(Trích Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức của SYT Cà Mau; Ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-SYT ngày 30/10/2007)  24k v. 1 02:10 27-04-2011 Trần Văn Lực
Comments