Introduksjon (NB! Under utvikling)

 


KLM Lahnstein består på eiersiden av Jan Harald Kjærre, Geir Lahnstein og Tormod Mjaaseth. Alle tre er aktive i forhold til drift og utleie av Villa-KLM i Spania, mens Kjærre og Lahnstein også ivaretar alle de andre sidene av firmaet, som eiere. I tillegg er flere andre tilknyttet firmaet som selvstendige medarbeidere/konsulenter.

I 1997 ble samarbeidet formelt etablert. Årlig ble det arrangert 3 - 5 store konferanser. Fra sommeren 1999 økte aktiviteten betydelig. Jan Harald Kjærre gikk inn i virksomheten i full stilling og antall konferanser har økt til mellom 20 og 30 i år 2000. Fra og med 2004 har Tormod Mjaaseth deltatt i firmaet som eier og har gått ut av undervisningsvirksomheten. Han er fortsatt medeier og aktiv i forhold til virksomheten i Spania.

Konferansene har så langt rettet seg mot offentlig sektor, har hatt en helse- og sosialfaglig profil, foruten at tema har blitt hentet fra organisasjons- og ledelsesfaget. Det er lagt stor vekt på fagkonferanser med høyt faglig innhold og med sentrale og dyktige aktører med særlig god evne til å formidle. Konferansene er utviklet som et kunnskapstorg med rik anledning for konferansedeltagerne til å knytte nye kontakter og utvikle sitt personlige faglige nettverk.

Lahnstein KLM ønsker fortsatt å være en sentral aktør på konferansemarkedet og ser det derfor nødvendig å kvalitetssikre arbeidet.

I det videre vil vi også utvide vårt samarbeid med ulike aktører og nå en bredere og større målgruppe for noen av konferansene. En del konferanser vil bli faste årlige konferanser. Dette gjelder bl.a. konferansen "God Gammel Årgang", eller tilsvarende konferanser, som vil ta opp aktuelle problemstillinger i forhold til eldreomsorg og eldrepolitikk. Årets lederkonferanse vil ta opp aktuelle problemstillinger innen organisasjon og ledelse, o.s.v.

I juli 2000 kjøpte firmaet en større eiendom i Spania. Her finner man firmaets hus på ca 600 kvadratmeter boligflate og en større hage på 3 mål med svømmebasseng, utegrill, mangfoldig vekster av både frukter, prydbusker og planter. Huset er egnet til mindre konferanser og ledersamlinger for bedrifter og organisasjoner. Det vises forøvrig til egen omtale på hjemmesiden. Et aktuelt leieobjekt for mange.

Foruten egne kurs- og konferansearrangementer er virksomheten også engasjert på en rekke andre felt. Dette gjelder utviklingsarbeid, prosessveiledning, coaching, innovative prosjekter, planlegging og gjennomføring av bedriftsintern opplæring, rådgiving, formidling av andre aktører. Vi legger stor vekt på samarbeid med ulike organisasjoner, virksomheter og bedrifter. I 2004 startet firmaet også et kurskonsept med kurs lagt til spennende reisemål i andre deler av verden. Første kurs var "Ledelse så det swinger" og kursstedet var New Orleans. Neste kurs i filosofi og ledelse ble holdt i Athen og flere nye steder vil inngå i virksomhetens reisekonsept, eksempelvis Beijing, Peru, Egypt, bare for å nevne noen steder.

I 2004 har KLM-Lahnstein knyttet til seg ytterligere en medarbeider, Siv Undseth Paulsen som fra før har hatt firmaet Consultare. Siv har bakgrunn fra bank og finans, vil delta aktivt i firmaet, men ha et spesielt fokus på det private næringsliv.

Fra og med 2006 vil KLM-Lahnstein også inngå et tett samarabeid med Safia Yusuf Abdi, utdannet sykepeleier i Norge, men opprinnelig fra Somalia og har også bodd i Kenya. Safia er blitt viden kjent for sitt arbeid med flerkulturelle forhold og kjønnslemlestelse spesielt. Fra 2006 vil hun til dels arbeide i Somalia/Kenya i en prosjektstilling for Norsk Sykepleierforbund.Samtidig vil hennes virksomhet i Norge fortsette med KLM-Lahnstein som kontakt her i Norge. Vi er stolte over å ha Safia med i våre rekker.

Året 2005 er et spesielt år for KLM-Lahnstein, da firmaet i samarbeid med høyskoler har kunnet utvikle et tilbud om høyere utdanning med studiepoeng. Dette gjelder først et samarbeid med Høgskolen i Akershus, et samarbeid om en 60 studiepoengs modulbasert utdanning i Ledelse av frivillige organisasjoner. På samme tid utvikles et samarbeid med Høgskolen i Agder om en modulbasert "mellomlederutdanning", der ulike kurs og undervisningstilbud innen organisasjons- og ledelsesfaget kan videreføres med eksamen og som vil kunne inngå i en bachelorgrad. For nærmere opplysninger kan du ta kontakt med oss via siden kontakt oss på vår hjemmeside.
Comments