Fagstoff fra Geir om ledelse

HOLDNING OG HANDLING.  Sammenheng mellom holdning og handling, iflg. Ajzen (1980).  Les.

OPPTATTHET AV DET HELSESKAPENDE og ikke det som skaper sykdom.  Antonovsky (1987).  Les

GRUPPEPROSESSER.  Viktig gjennombrudd mht observasjon av gruppeprosesser, Bales (1950).  Les.

TEAM.  Fokus på hvordan team kan settes sammen.  Belbin (1993).  .Les.

SELVMESTRING.  Troen på at du klarer det, gjør at du klarer det.  Bandura (1993).  Les.

MEDARBEIDERS BETYDNING.  Tar et oppgjør med Taylors passive forståelse av medarbeiderrollen.  Barnard (1938).  Les.

MENINGSFULL SAMTALE.  Kognitiv psykologi iflg. Aron Beck (1979).  Les.

LÆRINGSNIVÅER.  Fra kunnskap via forståelse til bedre fungering, jfr. Bloom (1956).   Les.

VELLYKKET LEDELSE.  Sammendrag av «Good to Great» av Collins (2001).  Les.

ORGANISASJON og BYRÅKRATI.  Klassisk tenkning fra Fayol (1916) og Weber (1921).  Les.

ENDRING.  Lewin (1947), Burns og Stalker (1961) samt Kotter (1995) om endring.  Les.

BRUDD-TEKNOLOGI.  Clayton Christensen (1997) og den nye digitale virkelighet.  Les.

MÅLSTYRING.  Målstyring som basis for motivasjon, Drucker (1954).  Les.

KREATIVITET OG ENDRING.  Ny klassetenkning, Florida (2001).  Les.

MENING.  Frankl  (1946) om meningsdannelse som grunnlag for overlevelse.  Les.  

ERFARING SOM BEGRENSNING.  Vi er alle offer for vår egen historikk iflg.  Gadamer (1960).  Les.

LUTON-undersøkelsene om motivasjon og endring.  Goldthorpe (1968).  Les.

KOMMUNIKASJON,  Dialog som nøkkel for å bedre samforståelse, Habermas (1983).  Les.

MOTIVASJON.  Hackman og Oldhams (1980)  jobbkarakteristikkmodell.  Les.

ENDRING.  Sammendrag av læreboka om endring av Jacobsen (2012).   Les.

GRUPPETENKNING.  For sterk teamkultur kan virke undertrykkende, gjerne kalt groupthink.  Janis (1971).  Les.

KNOWING-DOING GAP.  Jeffrey og Sutton (2000) uttrykker at det er forskjell mellom å vite og det å få det til i praksis.  Les

SYSTEM-TEORI.  Katz og Kahn (1966) om organisasjonens forhold til den eksterne kontekst.  Les.

TEM OG TEAMUTVIKLING.  High-performance team.  Katzenbach og Smith (1993).  Les.,

KENNINGS 31 PRAXES.  Guru-erklært av norske næringslivsledere.  Kennings praxes presentert av Nils Scjander (1989).  Les.

Arne Martin Klausen og Thomas Hylland Eriksen.  Om ANTROPOLOGI.  Les Klausen  Les Hylland Eriksen

KOTTERS 8-STEGS ENDRINGSMODELL.  Inspirert av Lewin utformet Kotter (1995) sin 8-stegs modell.  Les.

OPPTINING.  Opptining som nødvendighet for endring.  Kotter og Heskett (1992). Les.

PARADIGMESKIFTE.  Beskriver når tenkesett og forståelsesform endes dramatisk.  Kuhn (1962).  Les.

LØFT.  Se fremover.  Det er ikke nødvendig å kjenne problemet for å løse det.  Langslet (1999).  Les.

ENDRING.  Endres ett element, endres også andre, jfr Leavitts diamant (1965).  Les.

BERØMT ENDRINGSMODELL.   Lewins 3-stegs modell (1947).  .Les.

ARBEIDERKOLLEKTIVET.  Studie fra Peterson og Søns fabrikker i Moss.  Lysgaard (1961). Les.

TEAM.  Lysgaard (1961) er opptatt av hvordan sterk gruppetilhørighet skjer på gulvplanet i industrien.  Les

GAVEUTVEKSLING. Fokus på gjensidighet i bytteforhold.  Mauss (1924). Les.

MENINGSDANNELSE.  Meyer og Rowan beskriver hvordan meninger deles i en organisasjon (1977).  Les.

GAVEUTVEKSLING.  Gjensidighet i gaveutveksling, Marcel Mauss (1925).  Les.

ORGANISASJON.  Mintzbergs (1979)  5 standard org.modeller.  Les.

IN SEARCH OF EXCELLENCE.  Beskriver hvordan en sterk og god kultur gir suksess.  Peters and Waterman (1982).  Les.

SELVREFLEKSJON.  Kombinasjon av egen erfaring og intuisjon.  Schön (1983).  Les.

VERDIER «Infused» i organisasjonen.  Se hva Selznick (1957) skriver.  Les

PSYKOLOGISKE JOBBKRAV.   Berømt norsk forskning på området, Thorsrud og Emery (1969).  Les.

BYRÅKRATI.  Weber (1922) forståelse av byråkratiets fungering.  Les.

LEAN.  Vedlagt følger en artikkel av Womack m.fl. (1990) om LEAN.  Les.
Comments