Giới thiệu

C¬ së ch¨n nu«i lîn rõng & ®éng vËt hoang d·

THÞNH TIÕN

Chuyªn mua B¸N Vµ CH¡N NU¤I LîN RõNG & §éNG VËT HOANG 

§Þa chØ: Xãm Kim mü - X· Nghi ©n - TP Vinh - TØnh NghÖ An

§iÖn Tho¹i liªn l¹c:    0986 627 568