Movie: Part 1 and 2
Đại Đức Thích Trừng Sỹ đọc 
"Cảm Niệm Ân Sư" tại chùa Cổ Lâm, Seattle
 
 
 

YouTube Video

 
 
 
 
 
 
Comments