Trang Chính

Slideshow maker (using Google Slides)

 
                                                                                                  
 
                                     
 
 
 
 

 
 
 
 Qúy vị có thể xem Slideshow Powerpoint trực tuyến dưới đây
(You can play and watch Slideshow Powerpoint online)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 

 

 

 

Cảm Niệm Ân Sư

 

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính bạch Hòa thượng thượng Nguyên hạ An – Viện chủ Chùa Cổ Lâm – bậc ân Sư khả Kính của chúng con,

Kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử đồng hương!

 

Hôm nay, chủ Nhật ngày 17 tháng 7 năm 2011, Phật lịch 2555, hàng Phật tử tại gia và xuất gia – chúng con có duyên lành đầu thành đảnh lễ xin tác bạch.

 

 

YouTube Video

Master's grateful feelings

 

Namo Lord Sakyamuni Buddha – our original Master

 

Respectful to the Most Venerable Thich Nguyen An, the Head of Co Lam Temple, our venerably grateful Preceptor,

Respectful to the Venerable and Honorable Monks and Nuns,

Dear to compatriotic Buddhists!

 

Today is Sunday on July 17, 2011, Buddhist Calendar 2555, lay and Monastic Buddhists – we have good conditions to pay homage to you all.

 

Kính bạch Hòa thượng ân Sư cùng chư tôn đức Tăng Ni hiện tiền!

Chúng con kính nghe bậc Cổ đức dạy:

Hương thiền tỏa ngát gần xa,

Vườn tâm đạo Pháp nở hoa bốn mùa.”

 

Respectful to the Most Venerable Master, along with the honorable Monks and Nuns in the present!

We have respectfully heard a revered One teach:

 

Meditation fragrance pervades nearness and farness

The heart garden of the Dharma blossoms four seasons.

 

YouTube Video

 

Theo truyền thống lâu đời của đạo Phật, cứ mỗi năm trở về là chư Tăng Ni cùng nhau tập trung An Cư kiết Hạ một lần ở nhiều trú xứ và địa phương khác nhau. Năm nay là năm đầu tiên, An Cư Kiết Hạ được tổ chức tại Chùa Cổ Lâm hai tuần từ ngày 5 tháng 7 tới ngày 18 tháng 7 năm 2011, được sự đồng ý và cho phép của Hòa thượng Viện chủ, chúng con vân tập chúng xuất gia cùng nhau thúc liễm thân tâm, trau dồi giới đức, làm ruộng phước cho hàng Phật tử tại gia gieo trồng. Bên cạnh chúng Phật tử xuất gia, nương vào chiếc y vàng giải thoát, và hình bóng an vui và hòa hợp của Tăng đoàn, chúng Phật tử tại gia là những người ngoại hộ thiện tri thức, hộ trì Tam Bảo, có bổn phận cúng dường một, hai, ba, hoặc bốn trong bốn thứ như y phục, đồ ăn thức uống, đồ ngủ nghỉ, và thuốc men.

 

According to the long standing tradition of Buddhism, every coming year, Monks and Nuns gather Summer Retreat (Vassa) once together in different residences and localities. This year is the first year, Summer Retreat (Vassa) held at Co Lam Temple within two weeks from July 5 to July 18, 2011, approved and permitted by the Most Venerable Abbot, we gather Monastic assemblies who train the body and mind together, improve precepts and virtue, make blessing fields for lay Buddhists cultivate. Besides Monastic assemblies, taking refuge in the golden robes of liberation, peaceful and joyful figures of the Sangha, lay Buddhist assemblies that are the external guards of intellectuals protect the three Jewels (The Buddha, the Dharma and the Sangha) have their duties to offer one, two, three, or four of four things such as clothing - robes, eatables - drinkables, resting - sleeping things, and medication.

 

Thật vậy, người xuất gia có công học pháp, hiểu pháp, hành pháp, và hoằng pháp, thì người phật tử tại gia cũng có công học đạo, hiểu đạo, hành đạo, hoằng đạo, và hộ trì đạo pháp. Song cả hai đều nếm được hương vị an lạc của chánh pháp, thăng tiến trên đường đời, an vui trên đường đạo, cùng nhau đem đạo vào đời để giúp đời thêm vui bớt khổ.

Hàng phật tử tại gia và xuất gia hiểu và thực hành được như vậy, thì vườn tâm đạo pháp nở hoa bốn mùa. Từ đây, chúng ta có khả năng gặt hái những hoa trái an vui và hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại, và có khả năng đem lại cho những người thân người thương của chúng ta món quà tu tập, hành trì, an vui và giải thoát nếu mỗi chúng ta cố gắng áp dụng và hành trì Phật pháp vào trong đời sống hằng ngày một cách chánh niệm và tỉnh giác, vững chãi và thảnh thơi.

 

Indeed, Monastics have a responsibility to learn the Dharma, understand it, practice it, and preach it, lay Buddhists also have a responsibility to learn the peaceful Path, understand it, practice it, spread it, and protect it. But both that enjoy and taste the joyful flavor of the Dharma advance on the way of life, go happily on the way of the Dharma, bring the Dharma to life in order to help life add joy and lessen suffering together.

Lay and Monastic Buddhists understand and practice like this, the garden of the Dharma heart blossoms four seasons. From here, we have the ability to reap flowers and fruits of joy and happiness right here and now in the present life, and have the capability to bring the gift of cultivation, training, joy and liberation to our relatives and beloved ones if we each try to apply and practice the Buddhadharma into daily life mindfully and awakeningly, solidly and carefreely.

 

 

Xuyên qua những kết quả tốt đẹp nêu trên, chúng con không quên công ơn giáo dưỡng và che chở của Hòa thượng Thích Nguyên An, bậc ân Sư khả kính của chúng con.

Ơn giáo dưỡng một đời nên thọ mạng,

Nghĩa ân Sư cố gắng mới đáp đền.

 

Through the above-mentioned good results, we do not forget gratitude and protection of the Most Venerable Thich Nguyen An - our venerably grateful Preceptor.

 

His gratitude teaches us to become good people in our lifetime,

His debt of gratitude we owe and try to do something good and meaningful in order to repay.

 

Hôm nay là ngày mãn An Cư Kiết Hạ của chư Tăng Ni tại trú xứ Chùa Cổ Lâm thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Hòa chung vui với ngày lễ mãn Hạ tu tập tại nơi đây, hàng Phật tử tại gia và xuất gia, chúng con xin thiết lễ khánh tuế Hòa thượng ân Sư lần thứ 68 thêm một tuổi đạo, thêm một tuổi công đức, sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc để làm tàng cây cổ thụ che mát cho chúng con cùng đi trên đường vui, tu tập giải thoát, làm an lạc cuộc đời.

 

Today is the expiry day of the Sangha's Summer Retreat (Vassa) at Co Lam Temple in Seattle City, Washington State. Harmonizing together happily with ceremony day of the expiry Summer Retreat (Vassa) in here, lay and monastic Buddhists, we beg to establish longevity wishing Ceremony of the Most Venerable Master, whose 68th Birthday adds an age of senior cultivation, a merit age, abundant health, peaceful and joyful body and mind to make the branch of old tree shade us who together go on the happy path, the cultivation of liberation to make peace for life.

 

Để khỏi phụ lòng công ơn dạy dỗ và che chở của Hòa thượng ân Sư, chúng con nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của chánh Pháp, nguyện thắp sáng lên ngọn đuốc của tình thương, và nguyện thắp thắp sáng lên ngọn đuốc của tình Thầy trò, tình huynh đệ, tình đồng tu, tình hộ pháp và hoằng pháp để cùng nhau góp phần đưa đạo Phật đi về tương lai một cách tươi sáng và vững chãi trên thế gian này.

Trong không khí trang nghiêm và long trọng, chúng con xin kính lễ khánh tuế Hòa thượng viện chủ Chùa Cổ Lâm, thượng Nguyên hạ An, cùng chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đồng hương tại Chùa Cổ Lâm đạo thọ miên trường, thế thọ miên viễn, mãi là những người hành giả an vui và tu tập thấm nhuần ánh sáng từ bi và trí huệ của đức Thế Tôn.

 

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh

 

To avoid reciprocating the Most Venerable Master's teachings and protection, we vow to light up the torch of the Dharma, vow to light up that of love, and vow to light up that of teacher's and students' affections, affections of brother/sisterhood, those of fellow monk, those of Dharma protection and Dharma propagation to contribute to bringing Buddhism to the future brightly and steadily in the world together.

In the formal and solemn atmosphere, we who beg to pay homage to longevity wishing Ceremony of the Most Venerable Master Thich Nguyen An, along with venerable and honorable Monks and Nuns, and compatriotic Buddhists at Co Lam Temple, long-standing Dharma age, eternally worldly age, are forever joyful and cultivated practitioners permeating the light of the Buddha's loving-kindness, compassion and wisdom.

 

Namo Lord Sakyamuni Buddha – our original Master

 

 

 

YouTube Video

 

 

Đáp từ/ Pháp thoại mà Thầy truyền trao,

An lạc, hạnh phúc thấm vào thân tâm,

Chúng con Phật tử xa gần,

Tiếp nhận giáo pháp từ Thầy ban cho.

 

Trên Hòa thượng ân Sư đã chứng minh, ban bố cho hàng Phật tử tại gia và xuất gia chúng con những lời pháp nhũ vàng ngọc, chúng con nguyện khắc cốt ghi tâm và đầu thành đảnh lễ cúng dường tam bái.

 

Chí tâm đảnh lễ hiện tiền Hòa thượng ân Sư, chư tôn đức tăng Ni tam bái.  

 

 

Reply/ Dharma talk venerable Master passes on to us,

Peaceful joy and happiness permeate into body and mind,

We who are near and far Buddhists,

Receive his teachings from him giving it to us.

Through the above-mentioned things, the Most Venerable Master demonstrated and declared for us his golden Dharma milk, we vow to be deeply embedded in his teachings and pay homage to offering to prostrate ourselves thrice time.

 

 

Respectfully pay homage to the Most Venerable Master whose gratefulness of protection and teachings, along with the venerable and honorable Monks and nuns in the present by prostrating ourselves thrice time.

 

 

Click in the picture (bấm vào hình)
Movie:
Đại Đức Thích Trừng Sỹ đọc
"Cảm Niệm Ân Sư" tại chùa Cổ Lâm, Seattle
(Ven. Thich Trung Sy read "Master's Grateful Feelings" at Co Lam Pagoda, Seattle)

                                                                                     

 

Part1and 2:

                                                                                                    

 

 

 

 

(Nếu qúy vị muốn xem tất cả trang của Thích Trừng Sỹ trực tiếp,xin bấm vào đây (Please click here to see all pages of Ven. Thich Trung Sy)- PHÁP NHÃN TU HỌC (DHAMMA CAKKHU)

http://www.blogger.com/profile/18339351192293884556


 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
 
 
   
 
 
 
  
 
  
   
 
  
 
 
 
Subpages (1): MP3