TRAINING SQUARE

รวบรวมข้อมูล "สุดยอดวิทยากร"

จากผลการประเมินหลังการฝึกอบรมขององค์กรชั้นนำไว้ที่นี่


 

ข้อมูล และ การติดต่อ

วิทยากร

 

อีเมล i@ajarnsarun.com

มือถือ 089 139 6077

http://www.375c.com

http://ajarnsarun.com

 

สามารถคลิ๊กที่ชื่อหลักสูตรเพื่อดูไฟล์ผลการประเมิน(.PDF)

 

กลับสู่หน้าหลัก

 

ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

 ผลจากประเมินหลังการฝึกอบรมของสถาบันชั้นนำ

 

 

บริษัท เอ็นทียู (ประเทศไทย)จำกัด เครือข่ายฝึกอบรมประเทศไทย NTU / Thailand

 

คะแนนการประเมินสูงสุด (ตุลาคม 2549)

อันดับที่ 1                   มีความรู้ในเรื่องที่บรรยายเป็นอย่างดี  (90.32%)

อันดับที่ 2                   ยกตัวอย่างประกอบได้ชัดเจน (87.50%)

อันดับที่ 3                   มีเทคนิกการสอน สามารถดึงดูดใจได้เป็นอย่างดี (85.48%)

 

คะแนนการประเมินสูงสุด (กันยายน 2550)

อันดับที่ 1                  มีความรู้ในเรื่องที่บรรยายเป็นอย่างดี (91.77%)

อันดับที่ 2                  มีเทคนิกการสอน สามารถดึงดูดใจได้เป็นอย่างดี (85.25%)

อันดับที่ 3                 ยกตัวอย่างประกอบได้ชัดเจน (84.30%)

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 

คะแนนประเมินสูงสุด (กรกฎาคม 2550)

อันดับที่ 1                     การยอมรับความคิดเห็นผู้เข้าอบรม (92.86%)

                                     บุคลิกภาพ (92.86%)

                                     การยกตัวอย่าง เกม เวิร์คช้อป เหมาะสม (92.86%)

อันดับที่ 2                     การถ่ายทอดชัดเจนและเข้าใจง่าย (91.07%)

อันดับที่ 3                     การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (89.29%)

                                     การใช้สื่อการสอน แผ่นใส สไลด์ วีดีโอ (89.29%)

 

คะแนนประเมินสูงสุด (ตุลาคม 2550)

อันดับที่ 1                     การยอมรับความคิดเห็นผู้เข้าอบรม (95.65%)

อันดับที่ 2                     บุคลิกภาพ (94.57%)

อันดับที่ 3                     การใช้สื่อการสอน แผ่นใส สไลด์ วีดีโอ (93.48%)

 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คะแนนประเมินสูงสุด (กันยายน 2550)

อันดับที่ 1                      ความรอบรู้ในหัวข้อบรรยาย (83.70%)

อันดับที่ 2                      ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา (80.74%)

อันดับที่ 3                      การใช้สื่อประกอบการบรรยาย (79.26%)

 

คะแนนประเมินสูงสุด (กันยายน 2550)

อันดับที่ 1                     ความรอบรู้ในหัวข้อบรรยาย (85.29%)

อันดับที่ 2                     ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา (84.12%)

อันดับที่ 3                     การใช้สื่อประกอบการบรรยาย (83.53%)

 

PREUKSA REAL ESTATE

คะแนนประเมินสูงสุด (เมษายน 2551)

อันดับที่ 1                       การถ่ายทอดชัดเจนและเข้าใจง่าย (96.59%)

อันดับที่ 2                       การใช้สื่อการสอน (94.32%)

อันดับที่ 3                       การนำเข้าสู่หลักสูตรเหมาะสม (93.18%)

 

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

คะแนนประเมินสูงสุด (กรกฎาคม 2551)

อันดับที่ 1                       การตรงต่อเวลา (4.66)

อันดับที่ 2                       บุคลิกภาพและการแต่งกาย (4.54)

อันดับที่ 3                       เทคนิกการสร้างบรรยากาศภายในห้อง (4.49)