علاقه من به دانش و حرص و اجتهادي كه در اندوختن آن داشته ام را آنان كه معاشر من بوده اند ميدانند و ديده اند كه چگونه از ايام جواني تا كنون عمر خود را وقف آن كرده ام!. تا آنجا كه اگر چنين اتفاق مي افتا كه كتابي را نخوانده و يا دانشمندي را ملاقات نكرده بودم تا از اينكار فراغت نمي‌يافتثم به امري ديگر نمي پرداختم. اگر هم در اين مرحله ضرري عظيم در پيش بود تا آن كتاب را نمي‌خواندم و از آن دانشمند استفاده نميكردم از پاي نمي نشستم ... پانزده سال از عمر خود را شب و روز در تاليف الحاوي، صرف كرده ام ... با اينحال پيوسته ميخوانم و مي‌نويسم ...

(دانشمند عاليقدر، زكريا رازي)

 

صفحه

عنوان فارسي

عنوان عربي

113-000

جزو اول: بيماريهاي سر

الجزءالاول: امراض الراس

217-114

جزو دوّم: بيماريهاي چشم

الجزءالثاني: امراض العين

333-218

جزو سوّم: بيماريهاي گوش، بثيني و دندانها

الجزءالثالث: امراض الاذن والانف و الاسنان

421-334

جزو چهارم: بيماريهاي شُش (ريه)

الجزوالرابع: امراض الرئه

521-422

جزو پنجم: بيماريهاي مري، معده و ارگانهاي وابسته به آنها

الجزوالخامس: امراض المري والمعده و مايتعلق بذالك

641-522

جزو ششم: استفراغات و چاقي و لاغري

الجزوالسادس:‌ الاستفراغات

765-642

جزوهفتم: ‌بيماريهاي پستان، قلب، كبد و طحال

الجزوالسابع: امراض الثدي والقلب والكبدو الطحال

852-766

جزو هشتم: بيماريهاي روده‌ها

الجزوالثامن: امراض الامعاء

937-854

جزو نهم: بيماريهاي رَحِم و مرتبط با بارداري

الجزوالتاسع: امراض الرحم و الحمل

1071-938

جزو دهم: بيماريهاي كليه و مجاري ادراري

الجزوالعاشر: امراض الكلي و مجاري البول

1175-1072

جزو يازدهم: بيماريهاي ناشي از كرم‌ها در شكم و ناحيه مقعد

الجزوالحادي عشر: الحيات و الديدان في البطن و المقعده

1245-1176

جزو دوازدهم: بيماريهاي سرطاني، ورم‌ها، دُمَل‌ها، پوست درشت، استخوانهاي بدشكل و معوج و غيره

الجزوالثاني عشر: امراض السرطان والاورام والدماميل والدبيلات و ما يحلل جساالقروح والدشبد و غيرها

1357-1246

جزو سيزدهم: بيماريها و قروحي كه در داخل بدن باز شوند و درمان قروح دستگاه توليد مثل

الجزءالثالث عشر: الرض والفسخ الذي ينشق منه داخلا و علاج القروح في اعضاءالتناسل

1435-1358

جزو چهاردهم: انواع تب، مدفوع و استفراغ

الجزوالرابع عشر: الحميات و البراز و القي

1507-1436

جزو پانزدهم: تب مطبقه (تيفوئيد) و بيماريهاي حاد ناشي از انسدادها و آب آوردن شكم و غيره

الجزوالخامس عشر: الحمي المطبقه والامراض الحاده

1619-1508

جزو شانزدهم: تب‌هاي متصل و پژمردگي و پيري 

الجزوالسادس عشر: حميات الدق و الذبول

1659-1620

جزو هفدهم: آبله، سرخك و انواع طاعون

الجزوالسابع عشر: الجدري والحصبه والطواعين

1775-1696

جزو هيجدهم: بحران و روزهاي آن و فرارسيدن مرگ و علائم آن

الجزوالثامن عشر: البحران و ايامه و اوقات الخف والنكر و الموت و علامات كل نوع منه

1903-1776

جزو نوزدهم: ادرار، گزيدگيها و سموم

الجزوالتاسع عشر: البول والنهش والسموم

2077-1904

جزو بيستم: داروهاي مفرده (بخش اوّل)

الجزوالعشرون: الادويه المفرده

2297-2078

جزو بيست و يكم: داروهاي مفرده (باب سين به بعد)

الجزوالحادي والعشرون الادويه المفرده (باب السين)

2319-2298

جزو بيست و دوم: داروشناسي و جداول

الجزءالثاني والعشرون: الصيدنه والجداول

2469-2330

جزو بيست و سوّم: مصرف غداها، مايعات و بيماريها

الجزوءالثالث والعشرون: استعمال الاطعمه و الاشربه والامراض

 PDF مجموعه 23 جزو كتاب الحاوي (20 مگابايت  كتاب فيلسوف رِي، (دكتر محقق) (نسخه فارسي)   (نسخه انگليسي)