Działalność klubowa ostatniej dekady

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KLUBU TPZO W POZNANIU W LATACH 2OO5-2O15SPOTKANIA PLENARNE CZŁONKÓW KLUBU


21 maja  2005 r. - w Domu Polonii w Poznaniu odbył się recital piosenkarski Ostrzeszowianina  zamieszkałego obecnie we Wrocławiu - Jarosława Zawartko, który zaprezentował piosenki z musicali i filmów dwudziestolecia międzywojennego. W drugiej części spotkania odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu za okres 2001-2005.  Referat z działalności zarządu klubu w tym okresie  wygłosił sekretarz klubu Roman Dziergwa. Po dyskusji nad sprawozdaniem dokonano wyboru władz klubu na nową kadencję. Prezesem został – Marek Makieła, v-ce prezesem - Zygmunt Wierusz, sekretarzem - Roman Dziergwa, skarbnikiem – Barbara Tilgner, a członkami zarządu: Marian Bacik, Grzegorz Pałka, Witold Wróbel. Obecnych było 27 osób w tym 2 gości.

10 grudnia 2005 r. - w Klubie Osiedlowym „Krąg” odbyło się kolejne spotkanie pod hasłem: „Ostrzeszowska biesiada regionalna” na której pasjonaci kuchni regionalnej W. Wróbel i J. Wiorek  przygotowali do degustacji wybrane specjały ostrzeszowskie. Każdy z uczestników biesiady otrzymał „Glejt biesiadny” wraz z lokalnymi przepisami kulinarnymi. Konsumpcja była uzupełniona wypowiedzią dyrektora Wydziału Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego odnośnie pozyskiwania certyfikatów europejskich na spożywcze wyroby regionalne oraz informacją prezesa Agroturystycznego Stowarzyszenia Ziemi Ostrzeszowskiej Bohdana Ogrodowskiego o agroturystyce w naszym regionie. Obecnych 59 osób w tym 22 gości.

28 maja 2006 r. - w Kiekrzu odbyło się spotkanie poświęcone osobie śp. ks. prof. dr. hab. Edwarda Nawrota, członka naszego Klubu. W zebraniu wzięli udział – między innymi - członkowie nowo powstałego stowarzyszenia imieniem zmarłego proboszcza kierskiego, oraz przedstawiciele rodziny księdza z Kobylej Góry. Prelekcję przybliżającą  postać kapłana – naukowca i regionalisty - przedstawił  ks. dr Rafał Pajszczyk.                                                     

9 grudnia 2006 r. - spotkanie klubowe w Domu Polonii w Poznaniu było poświęcone historii, stanu obecnemu i perspektywom linii kolejowej Ostrzeszów-Namysłaki. Roman Dziergwa przedstawił „Epopeję Grabowskiej Toczki”, a Krzysztof Zawada z Wrocławia omówił perspektywy rewitalizacji tej linii kolejowej. Swoimi doświadczeniami z rewitalizacji angielskich linii kolejowych podzielił się Andrew Goltz z Wielkiej Brytanii. Obecnych było 28 członków i sympatyków oraz 9 gości.

15 grudnia 2007 r. - odbyło się spotkanie członków i sympatyków Klubu, na którym Kierownik Muzeum Regionalnego im. Władysława Golusa mgr Mirosława Rzepecka  omówiła przebieg obchodów „Roku Antoniego Serbeńskiego” w Ostrzeszowie. W drugiej części spotkania wyświetlono film fabularny autorstwa Andrzeja Mosia, poświęcony Mistrzowi Antoniemu. Obecnych 27 członków i 6 gości.

20 grudzień 2008 r.  prezentacja II tomu książki „Powstańcy wielkopolscy z ziemi ostrzeszowskiej” połączona z prelekcją dr. Marka Rezlera nt. „Powstanie wielkopolskie – inaczej”. Obecnych było 31 członków i 10 gości.

30 maja 2009 r. zwiedzanie wystawy strojów ludowych i rzeźby Pawła Brylińskiego w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu oraz prelekcja kustosza p. Joanny Minksztyn na temat: „Ubiory ludowe Ostrzeszowa i ich tajemnice”. Obecnych 16 członków i 4 gości.

15 maja 2010 r. „Ostrzeszowskie kręgi rodzinne” – wprowadzenie do prezentacji rodzin Marek Makieła, prezentowanie otrzeszowskich rodów – wszyscy uczestnicy zebrania.
20 listopada 2010 r.  „Historia poczty i filatelistyki  na ziemi ostrzeszowskiej” – prelegent Marek Banasiak.
27 lutego 2011 r. spotkanie zaduszkowe poświęcone zmarłej 5 lutego 2011 r. drużynowej IX DH z Ostrzeszowa dh Marii Halinie Hendrykowskiej-Nogala.

14 maja 2011 r. „Ostrzeszów, miasto znane i nieznane. Szkice i obrazy z przeszłości” – prezentacja publikacji Poznańskiego Klubu TPZO z okazji 50-tej rocznicy powstania Towarzystwa. Spotkanie uświetnił członek honorowy Towarzystwa Jan Marek Cieplik, jedyny żyjący członek pierwszego zarządu TPO.

3 grudnia 2011 r. spotkanie z burmistrzem miasta i gminy Ostrzezów – mgr. inż. Mariuszem Witkiem. W drugiej części spotkania Ostrzeszowianie wzięli udział w uroczystości wręczenia nominacji do nagrody Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 2011, którą uzyskało  - miedzy innymi – TPZO.

21 kwietnia 2012r. 
Historia ostrzeszowskich kąpielisk ze szczególnym uwzględnieniem basenu przy ul. Kąpielowej


WYCIECZKI


16 kwietnia 2005 r. w całodniowej wycieczce do Rogalina, Kórnika i Zaniemyśla wzięło udział 16 członków i sześciu sympatyków klubu. W Rogalinie i Kórniku byli razem z nami członkowie wrocławskiego klubu TPZO, uczestnicy wycieczki po wielkopolskich dworach szlacheckich.

19 czerwca 2010 r. zorganizowaliśmy wycieczkę do opactwa benedyktyńskiego w Lubiniu i pałacu Działyńskich w Kórniku (dział zbiorów inkubałów, rękopisów, książek i dokumentów ). Udział wzięło 16 członków i sympatyków klubu oraz 4 osoby zaprzyjaźnione.


PUBLIKACJE PRASOWE CZŁONKÓW KLUBU DOTYCZĄCE

REGIONALIZMU


W numerze 2 (114) z 2005 r. „Kroniki Wielkopolskiej” na str. 108-111 ukazała się recenzja naszego wydawnictwa - Arthur Rhode, „Schildberger Erinnerungen -. Wspomnienia ostrzeszowskiego pastora” pióra Witolda Molika.

W numerze 4(116) z 2005 r. „Kroniki Wielkopolskiej” na str. 97-101 opublikowana została replika Romana Dziergwy na w/w recenzję i jednocześnie odpowiedź na replikę Romana Dziergwy przez Witolda Molika. Głosu w toczącej się dyskusji. opracowanego przez prezesa Klubu Marka Makiełę, redakcja „Kroniki Wielkopolskiej” nie opublikowała zamykając tym samym dalszą wymianę poglądów w tej sprawie.

W numerze nr 1 (565) z 04.01.2006 r. „Czasu Ostrzeszowskiego” na str. 10 opublikowano relację z Regionalnej Biesiady Ostrzeszowskiej, zorganizowanej przez nasz Klub 10. 12. 2005 r. w Poznaniu.

„Świat kolei” nr 9/2006, s. 20-27  opublikował „Historię Grabowskiej Toczki” – pióra Romana Dziergwy. Tekst ten w skróconej postaci ukazał się także w języku niemieckim pt. „Die Bahn Schildberg-Deutschhof” w „Jahrbuch Weichsel-Warthe” 2008, s. 87-96.

„Przegląd Wielkopolski” nr 1(71)/2006 zamieścił reportaż Marka Makieły ze spotkania klubowego “Biesiada ostrzeszowska w Poznaniu”.

W nr 1 (75) z 2007 r. „Przeglądu Wielkopolski” na s. 99 ukazała się notatka o reperkusjach wydanej w 2004 r. książce Arthura Rhode  „Wspomnienia ostrzeszowskiego pastora”.


“Infrastruktura” nr 1-2 (28)/2010, s. 28-30; ukazał się artykuł Romana Dziergwy pt. „Kreatywne podejście do dziedzictwa” (dotyczy kolei Ostrzeszów-Namysłaki).

„Czas Ostrzeszowski” nr 1/ 2010 z 6.01.2010 str.10, oraz “Nowe książki”, nr 2/2010, str.40 Roman Dziergwa opublikował recenzje książki Wiesława Przybyły pt. Stanisław Czernik. Człowiek i pisarz, wydaną przez Oficynę Wydawniczą Kulawiak, Ostrzeszów 2009, s. 208.

„Na leśnej polanie –  letnie obozy harcerskie szczepu Watra w latach 1957-1963” prezentacja książki Marka Makieły 10 kwietnia 2010 r. w Ostrzeszowie. Na temat prezentacji ukazała się notatka prasowa w „Czasie Ostrzeszowskim nr 14 str.11 i nr 16 str.10 z 2010 r.

“Przegląd Wielkopolski” nr 1 (87) 2010  str.64-71 artykuł Marka Makieły pt. „Stanisław Czernik w pamięci Ostrzeszowian”  

„Ostrzeszowskie tradycje kulinarne” pod red. Artura Derewieckiego i Mirosławy Rzepeckiej Ostrzeszów 2010 str.9, 18, 22, 25, 31, 32, 38, 53, 54, 58, 81 ukazały się przepisy potraw staropolskich opracowanych przez Witolda Wróbla

“Gazeta Ostrowska” nr 14 z 06.04.2011 artykuł Romana Dziergwy „Pamięci Witolda Kujawskiego – Komeda, Kujawski i How High The Moon”.

“Kronika Wielkopolski” nr 3/2011 artykuł Czesława Nawrockiego  „Sześćdziesiąt lat po maturze. Wspomnienia abiturienta gimnazjum i liceum w Kępnie z lat szkolnych 1945-1951”

PRELEKCJE


„Kolej w filmie” organizacja pokazu i prelekcja Romana Dziergwy przed projekcją filmu „Pociąg”  w reż. Jerzego Kawalerowicza w Klubie Filmowym „Pod Basztą”, w ramach IV Pikniku Kolejowego w Ostrzeszowie 1.09.2011.
„O historii Grabowskiej Toczki” przemówienia i obsługa translatorska Romana Dziergwy w trakcie inauguracji IV Pikniku Kolejowego w Ostrzeszowie 4.09.2011.
„Wężykowie osińscy spod Ostrzeszowa” prelekcja Marka Makieły w Towarzystwie Heraldyczno-Genealogicznym w Poznaniu.                                                                                                                              „Zbigniew Banaszak – nauczyciel, regionalista, bibliofil” opracowanie i prezentacja przez Marka Makiełę filmu na uroczystości 50-lecia TPZO w Ostrzeszowie.
„Żywność wysokiej jakości i Festiwal Pasztetników w Ostrzeszowie” prelekcja Witolda Wróbla w Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu.


INTERWENCJE


Zarząd klubu interweniował u Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków Aleksandra Starzyńskiego w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu dworców i linii kolejowej Ostrzeszów – Namysłaki (wymiana korespondencji i osobiste rozmowy z konserwatorem w ciągu 2006 r. nie przyniosły jednak wymiernych efektów), oraz w PKP Biurze Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie i w Poznaniu.

9 marca 2009 r. skierowaliśmy wniosek  do Przewodniczącego Rady Miasta Ostrzeszowa p. Edwarda Skrzypka o nadanie jednej z ulic miasta imienia płk. Stanisława Thiela. 7.10.2009 r. otrzymaliśmy odpowiedź na nasz wniosek z informacją, że w najbliższym czasie nie przewiduje się wyznaczania nowych ulic w Ostrzeszowie.

Interwencja u ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na cofniętą decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dot. ochrony konserwatorskiej obiektów kolejowych na stacji Grabów n/Prosną (27.05.2009 r.). 19.10.2009 r, otrzymaliśmy odmowną decyzję Ministra  o niedopuszczeniu Klubu do postępowania administracyjnego ze względów formalnych. 17.11.2009 złożyliśmy skargę do Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

19 marca 2011 r. wystosowano pismo do Burmistrza m. i gm. Ostrzeszów i Starosty ostrzeszowskiego w sprawie wznowienia wydawnictwa  „Ostrzeszowska Kronika Regionalna”, które zostało zawieszone wskutek braku wsparcia finansowego ze strony władz samorządowych.


WIZYTY


Spotkanie w styczniu 2005 r. w Poznaniu z Helmutem Riewe, dziennikarzem z partnerskiego miasta Stuhr (Niemcy) i udzielenie wywiadu na temat działalności Poznańskiego Klubu TPZO (R. Dziergwa i M. Makieła) - Delmenhorster Kreisblatt nr 20/2005 z 25.01.2005 str.3

Odwiedziny wnuka pastora Artura Rhode - Gőtza Urbana w Poznaniu, Ostrowie, Odolanowie  i Ostrzeszowie  w 2006 i 2008 r. (opiekun
R. Dziergwa).

Odwiedziny obozu harcerzy hufca ZHR z Ostrzeszowa w Tarnowie Jeziernym k/Sławy Śląskiej lipiec 2006 r. (delegat M. Makieła).

Pobyt od 11-13.08.2006 prezesa i sekretarza klubu w Blankenburgu (Niemcy), wspólnie z delegacją starostwa ostrzeszowskiego i Powiatową Orkiestrą Dętą na uroczystościach tzw. „Historisches Wochenende”.

Wizyta Romana Dziergwy i Marka Makieły w dniach 9-11.05.2008 w VHS-Bildungswerk Blankenburg (Niemcy) – IX Weekend Kolejowy – „Eisenbahnen und Märkte”.

Wizyta Romana Dziergwy w  roli delegata i tłumacza w Blankenburgu na X Weekendzie Kolejowym   - 29-31 maj 2009 r.


INNE


Promocja w środowisku poznańskim nowych wydawnictw oficyny KULAWIAK: albumiku starych pocztówek, Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej nr 4, albumu „Oblicza Ziemi Ostrzeszowskiej” i kalendarza na 2007 r. poświęconego artyście malarzowi Antoniemu Serbeńskiemu.

Od 2000 roku staramy się dokumentować  działalność Poznańskiego Klubu  nagraniami  filmowymi. Filmoteka dokumentuje łącznie 13 zebrań plenarnych Klubu, 2 wycieczki turystyczne zorganizowane przez Klub oraz 3 inne imprezy regionalne.

UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELI KLUBU W WYDARZENIACH ZEWNĘTRZNYCH

Data i miejsce zdarzenia

Instytucja zapraszającaTematyka spotkaniaUczestnicy
10.03.2005 NiemcyRodzina potomków Arthura Rhode Rewizyta sekretarza klubu w NiemczechRoman Dziergwa
15.05.2005
Warszawa
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej, Klub w WarszawieZwiedzanie Muzeum Powstania WarszawskiegoRoman Dziergwa Renata i Marek Makieła,           Zygmunt Wierusz
24.05.2005 PoznańMarszałek i Wojewoda Wielkopolski Sesja popularno-naukowa „U źródeł polskiego dziedzictwa narodowego”Roman Dziergwa
30.09-02.10.2005 OstrzeszówKomitet Organizacyjny Zlotu Szczepu Harcerskiego WATRA Udział w zlocie harcerskimUrszula Bagniewska Bogdan Gibasiewicz Marek Makieła, Stanisław Mucha      Ewa Pustówka Stanisław Trąpczyński Witold Wróbel
1.10.2005
Ostrzeszów
Starosta Ostrzeszowski, Burmistrz miasta i gminy Ostrzeszów, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiejodsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary wysiedleń i wywłaszczeń w czasie II wojny światowejBogdan Gibasiewicz
Marek Makieła
Witold Wróbel
3-5.12.2005
Poznań
Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego Stanisław SłopieńDni Wielkopolski - udział w seminariumMarek Makieła
Zygmunt Wierusz
Ostrzeszów
17.06.2006
Starosta Ostrzeszowski - konferencja gospodarcza Meissen – Ostrzeszów

referat R.Dziergwy „Projekt edycji wspomnień A. Rhode i jego skutki, a sąsiedztwo narodowe”,

- głos w dyskusji M. Makieły postulujący gotowość współpracy gospodarczej członków Klubu Poznańskiego z firmami z Meissen, oraz projektu powołania w Poznaniu „biura kontaktowo-promocyjnego powiatu ostrzeszowskiego”, a także deklaracja strony niemieckiej dot. udziału firm niemieckich w Festiwalu Pasztetników.

Roman Dziergwa
Marek Makieła

23-24.09. 2006 Ostrzeszów

I Festiwal Pasztetników  

.

- osobista aktywność członka zarządu W. Wróbla przy inicjowaniu idei festiwalu,     pozyskiwaniu sponsorów, jury i programu imprezy,

- zorganizowanie przez klub stoiska z wydawnictwami regionalnymi na festiwalu,   - wycieczka członków klubu (6 osób) do Kobylej Góry i na Festiwal Pasztetników. Spotkanie z grupą członków Dolnośląskiego Klubu TPZO

Urszula Bagniewska
Roman Dziergwa
Renata Makieła
Marek Makieła
Barbara Tilgner
Witold Wróbel
10.2006 PoznańPodyplomowe studium planowania przestrzennego
Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej.
Wykłady na temat rewitalizacji linii kolejowej Ostrzeszów – NamysłakiRoman Dziergwa
Marek Makieła
Witold Wróbel
3-7.12.2006
Poznań
Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne Dni Wielkopolski -konferencja na  temat: „Towarzystwa regionalne szkołą Wielkopolan”.Marek Makieła
Zygmunt Wierusz
10.01.2007
Poznań

Posiedzenie   

Rady  Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego
Prezentacja Poznańskiego Klubu TPZOMarek Makieła
04.03.2007
Ostrzeszów
Muzeum Regionalne w Ostrzeszowie

Udział w otwarciu wystawy „Antoniemu Serbeńskiemu w 50. rocznicę śmierci”

Roman Dziergwa
Marek Makieła
22-23.09.
2007

Ostrzeszów
II Festiwal Pasztetników

Witold Wróbel – członek jury festiwalu, wycieczka członków klubu (4 osób), spotkanie z grupą członków Dolnośląskiego Klubu TPZO

Urszula Bagniewska
Roman Dziergwa
Renata Makieła
Marek Makieła
26.09.2007
Poznań
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w PoznaniuUdział w szkoleniu nt. prawa autorskiegoMarek Makieła
25.10.2007
Ostrzeszów
Starostwo Powiatowe w Ostrzeszowie

Przystąpienie 3 członków zarządu klubu do Towarzystwa Miłośników Kolei Ostrzeszów-Namysłaki. Udział w zebraniu założycielskim stowarzyszenia

Roman Dziergwa
Marek Makieła
Witold Wróbel

14.01.2008

Warszawa

Politechnika Warszawska

Nadanie tytułu „Doktora Honoris Causa” prof. dr hab. K. Thielowi, wręczenie laudacji
i upominku

Marek Makieła

Zygmunt Wierusz

28.01.2008

Ostrzeszów
Udział w zebraniu Towarzystwa Miłośników Kolei Ostrzeszów-Namysłakiprzedstawienie projektu rewitalizacji „Grabowskiej Toczki”, udział 3 członków zarządu w opracowaniu ekspertyzy

Marek Makieła

Witold Wróbel
14.03.2008 Stowarzyszenie Młode Centrum PoznańWykład prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza
p.t. „Projekt New Public Management”
rozmowa kuluarowa po wykładzie

Marek Makieła

Witold Wróbel

06.06.2008

Poznań
Muzeum Literackie H. Sienkiewicza - Jubileusz  XXX-lecia Muzeumwystąpienie prezesa Klubu dot. roli Igo Mosia w utworzeniu muzeum, złożenie życzeń i wręczenie albumu z wycinkami prasowymi o Ignacym MosiuMarek Makieła

15.07.2008

Ostrów Wlkp.

Biblioteka Publiczna -

Promocja książki Arthura Rhodego „Wspomnienia ostrowskie”
Przekład z j. niemieckiego na  j. polski „Wspomnień ostrowskich” przez R. Dziergwę i pomoc w organizacji promocji książki

Roman Dziergwa

Marek Makieła      Adam Możdżanowski

30.08.2008

Grabów n/Prosną

Piknik Kolejowy

- seminarium dot. rewitalizacji ”Grabowskiej toczki”
wygłoszenie referatów na seminarium: R. Dziergwa, W. Wróbel, prowadzenie zawodów drezyniarskich – M. Makieła, wystawienie drużyny TPZO do zawodów drezyniarskich

Marian Bacik

Roman Dziergwa

Marek Makieła

Adam Możdżanowski

Witold Wróbel

26-30.09.
2008

Ostrzeszów
III Festiwal Pasztetnikówudział w festiwalu,                 W. Wróbel członkiem jury festiwalowego

Urszula Bagniewska,

Roman Dziergwa,

Barbara Tilgner,   Witold Wróbel

22.12.2008

Poznań

Stowarzyszenie Ostrowian w PoznaniuUdział w zebraniu towarzystwa nt. „Jan Mertka – pierwsza ofiara Powstania Wielkopolskiego

Marek Makieła

06.01.2009
Ostrzeszów
ZS nr 1 OstrzeszówDzień patrona szkoły - 90 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego na ziemi ostrzeszowskiej – referaty okolicznościowe M. Makieły i M. RezleraBogdan Gibasiewicz
Marek Makieła   
Marek Rezler
10.01.2009
Ostrzeszów
Starostwo PowiatoweUdział w uroczystości    X-lecia samorządu powiatowegoWitold Wróbel
27.02.2009
Wieruszów
Zespół Szkół nr 2 w WieruszowieSesja popularno-naukowa nt. „Powstanie Wielkopolskie w południowej Wielkopolsce i jego bohaterowie” – głosy w dyskusjiMarek Makieła
Marek Rezler
Zygmunt Wierusz
23.05.2009
Warszawa
Warszawski Klub TPZOZebranie Klubu TPZO dot. działalności Muzeum Narodowego w WarszawieRoman Dziergwa Bogdan Gibasiewicz Marek Makieła
06.06.2009
Środa Wlkp.
Wielkopolski Sejmik RegionalistówPodróż regionalistów po swojszczyźnie – zwiedzanie  kolegiaty średzkiej, grodu i romańskiego kościoła w Gieczu, dworku w Koszutach, spotkanie z samorządowcami powiatu średzkiego.Marek Makieła
20.06.2009
Ostrzeszów
Adam i Roman DziergwaPromocja książki „Tenis w Ostrzeszowie”Roman Dziergwa
Adam Możdżanowski
11.07.2009
Ostrzeszów
Jacht Klub „Orion”Udział w I Międzyklubowym Pikniku ŻeglarskimMarek Makieła
4-6.09.2009
Ostrzeszów
ZHR - 95 rocznica ruchu harcerskiego na ziemi ostrzeszowskiejUdział w zlocie  b. członków Szczepu Watra Urszula Bagniewska Zbigniew Blok      Roman Dziergwa Bogdan Gibasiewicz Barbara Korona Marek Makieła Ewa Pustówka   
06.09.2009
Kotłów
Burmistrz miasta i gminy Mikstat      Bogdan MałeckiKoncert chopinowski Adama Podskarbiego w kościele w KotłowieBarbara Korona     Marek Makieła          Ewa Pustówka
26-27.09.
2009

Ostrzeszów
IV Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi. Festiwal Produktów Lokalnych.W. Wróbel – członek jury, udział przedstawicieli KlubuUrszula Bagniewska Roman Dziergwa Barbara Tilgner    Witold Wróbel        Adam Możdżanowski
03.10.2009 Ostrzeszów Grabów BukownicaII Piknik KolejowyUczestnictwo w pikniku i zawodach drezyniarskichRoman Dziergwa   Adam Możdżanowski Marek Makieła
WSPÓŁPRACA  Z  CENTRALĄ  TPZO


Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym TPZO w Ostrzeszowie w dniu 6. stycznia 2007 r., sprawozdanie z działalności poznańskiego klubu przedstawił prezes Marek Makieła. Do protokołu złożono 4 wnioski do realizacji przez nowy zarząd Towarzystwa. Z ramienia Poznańskiego Klubu TPZO na okres 4-letniej kadencji  został wybrany, kol. Bogdan Gibasiewicz (na członka Zarządu), oraz kol. Marian Bacik (na członka Komisji Rewizyjnej). Kol. B. Gibasiewicz w okresie ostatnich 2 latach wziął udział w 24 posiedzeniach Zarządu w Ostrzeszowie.


16.02.2008 miało miejsce walne zebranie sprawozdawcze  TPZO w Ostrzeszowie. Sprawozdanie z działalności Klubu,  w 2007 r. przedstawił prezes Marek Makieła. Udział w zebraniu wzięli ponadto Bogdan Gibasiewicz i Witold Wróbel


28.03.2009  r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze TPZO w Ostrzeszowie w którym wzięli udział: Roman Dziergwa, Bogdan Gibasiewicz, Marek Makieła i Adam Możdżanowski. Sprawozdanie z działalności Klubu Poznańskiego przedstawił prezes Marek Makieła, a Roman Dziergwa wziął udział w dyskusji.

14 grudnia 2008 r. kapituła odznaczenia „Przyjaciel Ziemi Ostrzeszowskiej” TPZO  przyznała honorowe tytuły  następującym członkom i sympatykom Poznańskiego Klubu TPZO:

- Romanowi Dziergwie,

- Markowi Makiele

- Edwardowi Nawrotowi (pośmiertnie)

- Markowi Rezlerowi

- Zygmuntowi Wieruszowi
DAROWIZNY


Przekazanie ca 300 książek dot. Powstania Wielkopolskiego ze zbiorów członka Poznańskiego Klubu TPZO kol. Zbigniewa Banaszaka, wykupionych przez kol. Jana Taylora i podarowanych Muzeum Regionalnemu w Ostrzeszowie. Notatki prasowe o tym wydarzeniu w „Czasie Ostrzeszowskim” nr 30 z dnia 28.07.2010 r. str. 21 i „Twój Puls Tygodnia” nr 28 z 13.07.2010 str. 2

Ufundowanie tablicy pamiątkowej przy domu w którym mieszkał Stanisław Czernik w Ostrzeszowie przez członka Poznańskiego Klubu TPZO  Jana Taylora. Odsłonięcie tablicy miało miejsce 25.09.2010 r. w Ostrzeszowie. Notka w „Czasie Ostrzeszowskim nr 41 z 13.10.2010 r. str. 14

Dofinansowanie wykładu prof. dr. hab. Wojciecha Tomasika z Bydgoszczy  p.t. „Kolej żelazna w literaturze” przez kol. Romana Dziergwę.  

Sponsoring Romana Dziergwy  turnieju w tenisie stołowym Mistrzostw Powiatu Ostrzeszowskiego  w dniu 20.11.2010 r.

Sponsoring Romana Dziergwy  na rzecz rewitalizacji linii kolejowej Ostrzeszów-Namysłaki (sierpień 2011 r.) oraz turnieju w tenisie stołowym Mistrzostw Powiatu Ostrzeszowskiego  w dniu 03.12.2011 r.


DYPLOMY I WYRÓŻNIENIA


  • CERTYFIKAT „Najlepsze w Polsce” przyznany Klubowi przez Towarzystwo im. H. Cegielskiego
  • Medal  pamiątkowy 750-lecia Ostrzeszowa dla Marka Makieły i Witolda Wróbla
  • W  „III Wrocławskim Turnieju Nalewek” 2 czerwca 2011 kol. Witold Wróbel  zdobył  I miejsca za nalewkę „Kawa na wanilii” i wyróżnienie za  „Wiśniówkę słodką 2003”, a we „Wrocławskim Turnieju Destylatów Owocowych” III miejsce za „Śliwowicę” oraz wyróżnienie za „Piołunówkę na destylacie”.
PORAŻKI


Przegrana „bitwa” o kolej „Ostrzeszów-Namysłaki”. Władze PKP, burmistrz m. Grabowa i starosta ostrzeszowski doprowadzili do przerwania trakcji kolejowej w Grabowie, budując na przejeździe kolejowym rondo(rozebrano tory i rozjazdy, założono kozły oporowe na torach, wykopano rów i posadzono drzewa na d. torach w kierunku stacji Namysłaki). Wszelkie interwencje Poznańskiego Klubu TPZO w tej sprawie zostały nie uwzględnione.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY KLUBOWEJ


19 września 2005 r. zmarł w wieku 57 lat wybitny regionalista, duszpasterz i naukowiec, ks. prof. dr hab. Edward Nawrot, wieloletni proboszcz w Kiekrzu k/Poznania. Był bardzo aktywnym członkiem naszego Klubu, autorem 3 wydawnictw o tematyce regionalnej (jedna książka została wydana przez nasz Klub), laureatem licznych kulturalnych wyróżnień i medali, nagrodzony między innymi medalem 40-lecia Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego w Poznaniu.

09 sierpnia 2006 r. zmarła w Poznaniu w wieku 93 lat Janina Śmigielska z d. Oświecimska,  właścicielka Plugawic w pow. ostrzeszowskim.

14 września 2006 r. zmarł w Poznaniu w wieku 86 lat Stefan Kuroszczyk, harcerz – drużynowy 3 DH im ks. Józefa  Poniatowskiego, żołnierz batalionu ostrzeszowskiego z września 1939, ekonomista – wieloletni kierownik Wojewódzkiej Komisji Planowania w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu.

08 stycznia 2009 r. zmarła w Poznaniu w 92. roku życia Alicja Palacz z domu Gniot. Była długoletnim pracownikiem Ośrodka Prasowego MTP w Poznaniu.

10 lutego 2009 r. zmarł prof. zw. dr hab. Stefan Kinastowski, nauczyciel akademicki, były kierownik Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uhonorowany  licznymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

21 lipca 2009 r. zmarła w wieku 82 lat Mieczysława Kuroszczyk,  żona ś.p. Stefana Kuroszczyka.

2 lutego 2011 r. zmarł kolega Zbigniew Banaszak, nauczyciel, rusycysta, bibliofil, regionalista

4 lutego 2011 r. zmarł Tadeusz Górecki, współzałożyciel Poznańskiego Klubu TPZO

5 lutego 2011 r. zmarła Maria Halina Nogala, pierwsza po II wojnie światowej drużynowa 9dh z Ostrzeszowa

17 kwietnia 2011 r. zmarł Mieczysław Góra

29 sierpnia 2011 r. zmarł Kazimierz Mackiewicz, absolwent gimnazjum Księży Salezjanów w Ostrzeszowie

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁNOSCI POZNAŃSKIEGO KLUBU TPZO W 2012 ROKU ZEBRANIA PLENARNE


21 kwietnia 2012 r. spotkanie klubowe poświęcone historii ostrzeszowskich kąpielisk, ze szczególnym uwzględnieniem basenu kąpielowego przy ul. Kąpielowej. Obecnych było 27 osób, w tym czterech gości: z Ostrzeszowa - b. burmistrz Zbyszko Szmaj, Stanisław Bojszczak, Dariusz Wrzalski i prezes Stowarzyszenia Ostrowian z Poznania – Krzysztof Rowiński.  Wprowadzenie do dyskusji o kąpieliskach ostrzeszowskich dokonał prezes Poznańskiego Klubu, a jego wykład był ilustrowany starymi pocztówkami, zdjęciami i dokumentami – głównie wycinkami z ówczesnej lokalnej Gazety Ostrzeszowskiej i Tygodnika Parafialnego. Na spotkaniu była obecna córka budowniczego basenu pani Wanda Klose-Balbierz, która podzieliła się z uczestnikami zebrania wspomnieniami o swoim ojcu Pawle Klose.

1 grudnia 2012 r. spotkanie klubowe o tematyce „Przeszłość i teraźniejszość klasztorku na górce w Ostrzeszowie”. Prelekcję dot. dziejów konwentu bernardyńskiego wygłosił historyk zakonu bernardynów o. Salezy Eugeniusz Tomczak, a 80-letni wątek nazaretański przedstawiły trzy siostry nazaretanki – s. Teofania Migowska , s. Edyta Pietrzak, oraz s. Agata Podniesińska. Obecnych było 47 osób w tym 7 osób z Ostrzeszowa (Lech Janicki, Zbyszko Szmaj, Bohdan Ogrodowski, Stanisław Bojszczak, Halina Owczarek, Dariusz Wrzalski, Grzegorz Kosmala), dwie historyczki sztuki z Poznania – p. Iwona Błaszczyk i Dorota Matyaszczyk oraz 38 członków i sympatyków Klubu Poznańskiego. Spotkanie nawiązywało do trzech wielkich jubileuszy, które przypadają w 2013 r. tj. 380 lat od potwierdzenia przez sejm koronacyjny i króla Władysława IV fundacji konwentu bernardyńskiego, smutna 180-ta rocznica kasty zakonu bernardyńskiego i 80- ta rocznica przybycia do Ostrzeszowa Zakonu Sióstr Najświętszej Rodziny.
PUBLIKACJE I PRELEKCJE

Roman Dziergwa – recenzja wydawnictwa Przemysław Dominas, Kolej Wolsztyn-Luboń [Z półki Wielkopolanina], „Przegląd Wielkopolski” 2012 nr 2
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nominacja kol. M. Makieły do nagrody głównej Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego za rok 2012
UDZIAŁ CZŁONKÓW KLUBU W REGIONALNYCH WYDARZENIACH ZEWNĘTRZNYCH


Data i miejsce zdarzenia

Opis zdarzenia

Udział osób

Aktywność

23.02.2012 Poznań

Spotkanie autorskie z laureatem nagrody NIKE Marianem Pilotem

Roman Dziergwa

Marek Makieła

Józef Moczko

Kazimierz Krowicki

udział w spotkaniu

24.09.2012 Seminarium Duchowne  Poznań

Konferencja nt. „Regionaliści w badaniach historii Archidiecezji Poznańskiej”

Marek Makieła

udział w dyskusji

22-23.09.2012

Festiwal Pasztetników

Marek Makieła

Adam Możdżanowski

Witold Wróbel

 

09.09.2012 Ostrzeszów

V piknik kolejowy - Stowarzyszenie miłośników kolei Ostrzeszów-Namysłaki

Roman Dziergwa,

Adam Możdżanowski

 

czynna pomoc w organizacji pikniku

07.12. 2012 Poznań

Konferencja nt. roli prasy regionalnej  oraz uroczystości 50-lecia WTK

Marek Makieła

 

Cały rok

 

Aktywność w Towarzystwie Miłośników Kolei Ostrzeszów-Namysłaki

Roman Dziergwa

Marek Makieła

Adam Możdżanowski

Witold Wróbel

inspekcje torowiska, bieżące utrzymanie szlaku kolejowego, udział w naradach, spotkanie z delegacją niemiecką w GrabowieSPONSORING

W czasie jesiennego spotkania Poznańskiego Klubu odbyła się kwesta na rzecz rewitalizacji kościoła klasztornego w Ostrzeszowie. Osoby obecne na zebraniu złożyły datki na ten cel – łącznie zł. 1488,-
Z ŻAŁOBNEJ KARTY

W roku 2012 r. odeszły z naszego grona następujące osoby:

Alfons Bergandy                                         + 15.02.2012  w wieku 91 lat
Regina Frankowska z d. Szczepańska        + 16.04.2012 w wieku 90 lat
Jan Skupiński                                             + 29.04.2012  w wieku 72 lat
Stefan Pacanowski                                     + 10.06.2012  w wieku 92 lat                                                                
PODSUMOWANIE

W ostatnich latach odnotowujemy zmianę kierunku w działalności Poznańskiego Klubu TPZO. Idzie ona od organizacji rozumianej jako wspólnota przeżyć i wspomnień do towarzystwa historyków, kulturoznawców, o wyraźnym profilu badawczym. Wyrazem tego są liczne publikacje książkowe, artykułowe wydane przez Klub lub inne oficyny wydawnicze, których autorami są członkowie i sympatycy Poznańskiego Klubu. Już dziś mogę zapowiedzieć rewelacyjne nowości wydawnicze. Będą to:                                                                                         1. obrona pracy doktorskiej kol. Karola Górskiego (jego teść pochodzi z Olszyny, a promotorem pracy jest prof. R. Dziergwa), na temat powstania wielkopolskiego w literaturze niemieckiej, w której znajdą się ustępy dot. południowo-wschodniej Wielkopolski. Nikt dotąd nie zajmował się  tematem jak postrzegała Powstanie Wielkopolskie ludność niemiecka zamieszkująca tereny, ówczesnej Wielkopolski – Prowinz Posen. Będzie to absolutna nowość i rewelacja w światku historyków, germanistów i regionalistów,                                                                                           2. studium badawcze ma na ukończeniu nasz członek kol. Zbigniew Stasiewski na temat: „Historia lecznictwa w powiecie ostrzeszowskim od średniowiecza aż do końca zaborów”,                          3. sympatyk poznańskiego Klubu, pani mgr Dorota Matyaszczyk, socjolog, historyk sztuki, autorka rozdziału w przygotowywanym albumie o zespole pobernardyńskim w Ostrzeszowie po raz pierwszy opisała program  malarski w kościele klasztornym w Ostrzeszowie. Obecnie pracuje nad procesem kasacyjnym zakonu bernardyńskiego, przekopując się przez źródła archiwalne, które przynoszą niespodziewane wiadomości i sensacje,                                                                                                                                   4. kol. M. Makieła ma gotową rozprawę genealogiczną dot. rodu Wężyków z Osinatowejkol. e i sympatycy Poznańskiego Klubu. w, kulturoznawców, o wyraxnym , którzy przybyli na tereny powiatu ostrzeszowskiego na początku XVII r. wpierw do Myjomic, a potem poszerzali swoje siedziby, które w szczytowym okresie ich rozwoju sięgały  od Opatowa i Mroczenia na południowo-wschodnim odcinku ówczesnego powiatu ostrzeszowskiego, poprzez Myjomice, Mikorzyn, Rogaszyce, aż po Rzetnię  i Rojów na zachodzie powiatu.

Wnioski do dalszej działalności TPZO

      Błędem było zarzucenie przed 10-ciu laty cyklicznego wydawnictwa „Ostrzeszowska Kronika Regionalna”. Oczywiście, było to wydawnictwo prywatne, które bez finansowego wsparcia miasta i powiatu upadło. Zarząd winien zrobić wszystko, by wznowić to wydawnictwo lub zainicjować nowe o podobnym profilu.

     Poczynienie kroków w kierunku wydania albumu „Ostrzeszów na starej pocztówce”SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOSCI POZNAŃSKIEGO KLUBU TPZO W 2013 ROKU

ZEBRANIA PLENARNE

26 maja 2013 r. odbyło się plenerowe spotkanie członków i sympatyków Poznańskiego Klubu wraz z ich rodzinami pod hasłem: „Majówka w Iwnie”. Zostało ono pomyślane jako forma integrująca członków Klubu w celu bliższego, wzajemnego poznania się i bycia razem  na skraju kompleksu lasów czerniejewskich. Nasz mistrz sztuki kulinarnej kol. Witold Wróbel przygotował swoisty „popas koński”, którego smaku nie zapomną uczestnicy majówki. W części edukacyjnej zwiedzaliśmy miejscową stadninę koni, gdzie prowadzona jest hodowla koni pełnej krwi angielskiej oraz bydła PHF rasy jersey. W majówce wzięły udział 52 osoby.

Wspólnie z Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu, Stowarzyszeniem Ostrowian w Poznaniu i Poznańskim Klubem TPZO odbyło się 22 października 2013 r. spotkanie z cyklu „Nasze małe ojczyzny” na temat: „Wielkopolskie wędrówki Antoniego Serbeńskiego” Była to pierwsza wspólna inicjatywa regionalnych towarzystw, których osoba Serbeńskiego łączyła w przeszłości nasze małe ojczyzny. Prelekcję o mistrzu Antonim wygłosiła kierownik Muzeum regionalnego z Ostrzeszowa p. Mirosława Rzepecka. Zaprezentowano też fragment filmu o A.Serbeńskim oraz przygotowano mały przegląd prac malarskich i graficznych mistrza.

KONSULTACJE

W 2013 r. pojawiła się nowa forma aktywności członków Klubu. Obserwujemy duże zainteresowanie przeszłością naszego regionu czy to przez osoby fizyczne czy też przez instytucje. Stajemy się swoistymi konsultantami  tematów nurtujących badaczy różnych specjalności, a także pojedynczych osób. Oto kilka przykładów:

1 – współpraca z historykiem sztuki p. Dorotą Matyaszczyk przy pisaniu książki „Perła południowej Wielkopolski”, dotyczącej klasztornego zespołu pobernardyńskiego w Ostrzeszowie,

2 – konsultacje z p. Grażyną Mosio z Muzeum Etnograficznego w Krakowie w kwestii ludowego drzeworytu przedstawiającego Matkę Boską Ostrzeszowską,

3 – podjęcie badań genealogicznych nad rodem Karśnickich herbu Jastrzębiec, dobrodziejów klasztoru oo Bernardynów  i rozpoczęcie regularnej korespondencji w tej sprawie z Danutą Karśnicką z Łodzi,

4- Daniel Paczkowski z Białegostoku poszukuje informacji o ślubie swojej praprabaci Balbiny Kaczmarek z Siedlikowa z Marcinem Uzarkiem z  Garków k/Odalanowa,

5- dr Zbigniew Szczerbik z Praszki zainteresowany jest rodem Wężyków,

6 – na prośbę współautora książki „Borek” Jerzego Picheta wykonano jej prywatną recenzję.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

15 września 2013 r., podczas VIII Festiwalu Pasztetników  i Potraw z Gęsi medalem „Zasłużony dla Miasta Ostrzeszowa” został odznaczony kol. Witold Wróbel.

25 października 2013 r. starosta ostrowski Paweł Rajski wręczył kol. Romanowi Dziergwie „Laur Kultury za rok 2013  za zasługi dla powiatu ostrowskiego”

 

UDZIAŁ CZŁONKÓW KLUBU W REGIONALNYCH WYDARZENIACH ZEWNĘTRZNYCH

Data i miejsce zdarzenia

Opis zdarzenia

Udział osób

Aktywność

26.03.2013 Warszawa Sejm RP  

Tradycyjne Polskie Śniadanie Wielkanocne      w Sejmie RP

A.Możdżanowski

K.Sikora

W. Wróbel

organizacja śniadania z ostrzeszowskim tradycyjnym jadłem z udziałem senator Angeliki Możdżanowskiej, posła Jana Burego i innymi parlamentarzystami przy udziale  Prezesa Polskiej Akademii Smaku Janem Babczyszynem

05.04.2013 – Archiwum Archidiecezjalne Poznań

 Konferencja naukowa „Losy i znaczenie  dziedzictwa po klasztorach skasowanych w Wielkopolsce pod rządami pruskimi (do 1871 r.)

M. Makieła

głos w dyskusji nt. kasaty zakonu OO Bernardynów w Ostrzeszowie

18.04.2013 – Galeria WBP i CK Poznań

Promocja twórczości fotograficznej Stanisława Kulawiaka „Przerwany sen…”

M. Makieła

J. Moczko

uczestnictwo

20.04.2013 – Walne zebranie sprawozdawcze

TPZO Ostrzeszów

Walne zebranie członków TPZO

A. Możdżanowski

M. Makieła

przewodniczący zebrania wygłoszenie referatu -sprawozdania z działalności Klubu w 2012 r.

01-02.06.2013 – Zjazd b. przedszkolaków z lat 1945-1954 z przedszkola Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie

Dwudniowy program wspomnieniowo-kulturalny z okazji              80-lecia pobytu                            SS Nazaretanek                     w Ostrzeszowie.

U. Bagniewska

M. Bacik

M. Makieła

B. Ciećka

B. Tilgner

 

opracowanie wspomnień,

współorganizator zjazdu, przygotowanie wystawy fotograficznej i programu biesiady

15.09.2013 – VIII Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi Ostrzeszów

Wg programu

R. Dziergwa

A. Możdżanowski

W. Wróbel

 

 

współorganizator festiwalu

21.09.2013 – Towarzystwo Kultury Ziemi Szamotulskiej

Jubileusz 50-lecia Towarzystwa Kultury Ziemi Szamotulskiej

M. Makieła

uczestnictwo, okolicznościowy adres i wyd. klubowe

22.09.2013 – VI Piknik Kolejowy Ostrzeszów-Bukownica

Wg programu

R. Dziergwa

M. Makieła

A. Możdżanowski

wystawienie drużyny drezyniarskiej i zajęcie II miejsca w wyścigu drużyn mieszanych

organizator parady starych samochodów

21.11.2013 – Ostrowska Synagoga

Konferencja  naukowa

R. Dziergwa

A. Możdżanowski

wygłoszenie referatu o życiu i twórczości pochodzącego z Ostrowa żydowskiego pisarza Leo Hirscha,

03.12.2013 –Dni Wielkopolski  Poznań

Złożenie kwiatów pod tablicą, udział we mszy św. we farze, okolicznościowe spotkanie z okazji 95 rocznicy Sejmu Dzielnicowego

M. Makieła

uczestnictwo

05.12.2013 – 35 lecie Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza Poznań

Prezentacja książki „Wspomnienia o Ignacym Mosiu”

M. Makieła

uczestnictwo

06.12.2013 – WTK oraz Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM

Konferencja naukowa „Wielkopolska w Europie regionów”

G. Braciszewska

uczestnictwo

INTERWENCJE

Po 2 latach od złożonej do Starosty Ostrzeszowskiego i Burmistrza m. Ostrzeszowa interpelacji Klubu w sprawie reaktywowania wydawnictwa „Ostrzeszowska Kronika Regionalna” idea ta doczekała się realizacji. Pojawił się nowy partner i współwydawca Kroniki, a mianowicie Stowarzyszenie Regionalny Ośrodek Dokumentacji WIEŻA 1916, który może być dotowany ze środków samorządowych. Dotychczasowy wydawca prywatny  nie mógł, ze względów formalnych, otrzymywać dofinansowania, co było główną przyczyną zawieszenia wydawnictwa w 2005 r. Nowy zeszyt wznowionej Kroniki Regionalnej ukaże się w I połowie 2014 r.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

W 2013 r. odeszli z grona Poznańskiego Klubu TPZO jego członkowie, założyciele:

6 kwietnia 2013 r. zmarła Elżbieta Hęćkowa, żona pierwszego prezesa Klubu, pochowana na cmentarzu w Ostrzeszowie

27 października 2013 r. zmarł Józef Roban, czynny w Poznańskim Klubie od chwili jego założenia w 1974 r., pochowany na cmentarzu w Suchym Lesie k/Poznania

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  POZNAŃSKIEGO KLUBU TPZO W 2014 ROKU

I SPOTKANIA PLENARNE

04.01.2014 – Zebranie członków i sympatyków Poznańskiego Koła TPZO - zwiedzanie Biblioteki Raczyńskich, - prelekcja mgra Karola Górskiego nt. "Obraz Powstania Wielkopolskiego 1918/19 w niemieckiej historiografii i literaturze", - zwiedzanie nowego gmachu Biblioteki Raczyńskich.

30.05.2014 – Jubileusz 40-lecia Poznańskiego Klubu.  Spotkanie w Ogrodzie Botanicznym połączone ze zwiedzaniem Ogrodu.

II WYCIECZKA

19-21 czerwiec 2014 r.  – trzydniowa wycieczka po Ziemi Ostrzeszowskiej

III PUBLIKACJE REGIONALNE

Praca zbiorowa  (autorzy artykułów: Marian Bacik, Roman Dziergwa, Bolesław Grobelny, Marek Makieła, Czesław Nawrocki ) - okolicznościowy biuletyn  " Jubileusz40-lecia Poznańskiego Klubu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Ostrzeszowskiej".

Roman Dziergwa

1. „Tożsamość i nowe rodzaje dawnej obcości po katastrofie drugiej wojny światowej w powieści Mariana Pilota Pióropusz” w: Opcja niemiecka. O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku, red. Wojciech Browarny, Monika Wolting, przy współpracy Markusa Jocha, Kraków 2014, s. 197-207:

2. „Die jüdische Gemeinde in Schildberg“  w: Weichsel-Warthe-Jahrbuch 2014, s. 159-164;  

 3. "Śląsk i ziemia kluczborska w dziele pamiętnikarskim "Lebenserinnerungen" pastora Arthura Rhode”, w: Kultura lokalna, red. Kornelia Ćwiklak i Jan Galant, "Rocznik Ostrowskiego Towarzystwa Naukowego" Nr 7, 2014, s. 77-87 (ISBN 978-83-932883-1-1).

4. „Rola komunikacji kolejowej w aktywizacji i modernizacji gospodarczej regionu ostrzeszowskiego“ w: 250 lat poczty w Ostrzeszowie 1764 – 2014 na tle historii miasta i regionu; wydawnictwo  okolicznościowe Polskiego Związku Filatelistów w Ostrzeszowie, s.24-29;

5. „Toromistrzowie to byli stąd…”  Ze [Stanisławem Kanią] rozmawia Roman Dziergwa, w: Ostrzeszowska Kronika Regionalna,  rocznik VI/2013, s. 62-65;


Karol Górski

"Pastor Berthold Harhausen (1847-1920) "  w:  Ostrzeszowska Kronika Regionalna,  rocznik 6/2013, s. 54-61; "Pastor Berthold Harhausen, jego przodkowie i potomkowie jako świadkowie niemieckiej i polskiej historii od XVIII do XX wieku". w:  Kronika Wielkopolski nr 4/152(2014)

Marek Makieła

"Historia ostrzeszowskiego basenu kąpielowego do 1939 r." w;  Ostrzeszowska Kronika Regionalna , rocznik 6/2013, s. 16-25;

"Swojej ziemi...i sobie. Jubileusz 40-lecia Poznańskiego Klubu TPZO" w; Przegląd Wielkopolski nr 2/2014 str. 51-58

Wywiad dla Radia EMAUS w związku z 40-tą rocznicą działalności Poznańskiego Klubu TPZO 26.05.2014 r.

IV PROMOCJA DOKTORSKA    

22 stycznia 2014 r. miała miejsce obrona pracy doktorskiej na Wydziale Neofilologii  UAM w Poznaniu, członka naszego Klubu mgra Karola Górskiego  pt.: „Literatura jako świadek czasu. Powstanie Wielkopolskie (1918-1919) w Prowincji Poznańskiej i jego obraz w piśmiennictwie niemieckojęzycznym. Studium imagologiczne” . (Literatur als Zeitzeuge. Der Groβpolnische Aufstand (1918-1919) in der Provinz  Posen und dessen Bild im deutschsprachigen Schrifttum. Eine imagologische Studie) . WW dysertacja doktorska została wypromowana pod kierunkiem prof. dr hab. Romana Dziergwy.           Praca doktorska została zgłoszona przez Radę Wydziału Neofilologii UAM w Poznaniu do Konkursu o “Nagrodę Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” w roku 2014 (rozstrzygnięcie Konkursu I kwartał 2015 r.)

V  AKTYWNOŚĆ  ZEWNĘTRZNA CZŁONKÓW POZNAŃSKIEGO KLUBU W 2014 r.

L.p.

Data i miejsce zdarzenia

Opis zdarzenia

Udział osób

Aktywność

25.01.2014 – WTK  i  Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

Rok Oskara Kolberga w Wielkopolsce

Marek Makieła

uczestnik, głos w dyskusji

18.03.2014 Ostrzeszów

Sesja popularno-naukowa z okazji 250- lecia poczty w Ostrzeszowie na tle historii miasta i regionu

Roman Dziergwa

Marek Makieła

Zbigniew Stasiewski

wygłoszenie i opublikowanie w jubileuszowym wydawnictwie dwóch referatów R. Dziergwy i M. Makieły

20.05.2014 Ostrzeszów

                    


                 


akcja rozdawania piskląt gęsi  łącznie z  zabezpieczeniem finansów na zakup

piskląt


Witold Wróbel

organizator

06.09.2014 Ostrzeszów

Jubileusz 100-lecia Harcerstwa w ostrzeszowskim - ZHR

Roman Dziergwa

Urszula Bagniewska

uczestnictwo

14.09.2014 Ostrzeszów

IX Ogólnopolski Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi

Witold Wróbel

współorganizator festiwalu

20.09.2014 Ostrzeszów

Jubileusz 100-lecia Harcerstwa w ostrzeszowskim - ZHP

Marek Makieła

uczestnictwo

21.09.2014

Ostrzeszów

VII Piknik Kolejowy

Roman Dziergwa

Adam Możdżanowski

prace przy oczyszczaniu torowiska, organizacja konkursu drezyn w Grabowie

20.11.2014

Forum Synagoga Ostrów Wielkopolski

Ogólnopolska konferencja  naukowa „Lokalne wspólnoty żydowskie"

Roman Dziergwa
Karol Górski

wygłoszenie referatu pt. "Kępińscy i ostrzeszowscy Żydzi na kartach wspomnień pastora Arthura Rhode".

Wygłoszenie referatu p.t. "Ostrzeszów we wspomnieniach żydowskiego lekarza, publicysty i działacza syjonistycznego Maxa Jungmanna (1875-1970)".

29.11.2014

Ostrzeszów

XX Mistrzostwa Powiatu Ostrzeszowskiego w Tenisie Stołowym

Roman Dziergwa

start i  zdobycie III miejsca w singlu tenisa stołowego mężczyzn-kategoria 50+

03.12.2014

WTK Poznań

96 rocznica Polskiego Sejmu Dzielnicowego

Marek Makieła

uczestnictwo

06.12.2014

Poznań

Sejmik Wielkopolskich Regionalistów - wręczenie statuetki PEGAZA Marianowi Pilotowi

Gabriela Braciszewska

Kazimierz Krowicki

Marek Makieła

Józef Moczko

Maria Moś

uczestnictwo

VI KONSULTACJE

Witold Wróbel był konsultantem w realizacji  programów kulinarnych „Kolej  na Wielkopolskie Smaki”   dla Kolei Wielkopolskich.  2 odcinki filmowe tego projektu nagrano na terenie Ostrzeszowa  i  powiatu ostrzeszowskiego.

VII SPONSORING

Witold Wróbel zaprosił młodzież ze szkoły gastronomicznej w Ostrzeszowie na Targi Smaki Regionów w Poznaniu we wrześniu 2014r. , zorganizował  wycieczkę i pokrył jej koszty.

Roman Dziergwa  wraz z bratem Adamem  sponsorował Turniej Tenisa Stołowego w Ostrzeszowie  - wsparcie finansowe i ufundowanie pucharu im. Edmunda Dziergwy

VIII WYRÓŻNIENIA

Witold Wróbel otrzymał:

1.  Laur Uznania przyznany przez Agencję Rynku Rolnego w Poznaniu za pomysł i  propagowanie idei „Culinaria pro Patria” i wiele innych inicjatyw na rzecz rozwoju  polskiej kultury kulinarnej,

2. „Klucz do Polskiej Spiżarni” - prestiżowe wyróżnienie ogólnopolskie przyznawane przez

Ministra Rolnictwa, Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Związek    

Województw RP za szczególne zasługi w propagowaniu produktów regionalnych i lokalnych.

IX  INTERWENCJE

15 października 2014 r. złożyliśmy pismo do Dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej z prośbą o uwzględnienie w programie digitalizacji czasopism związanych z Ostrzeszowem. Niestety, ale nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na przedmiotowy list.

X  SPRAWY CZŁONKOWSKIE

Frekwencja na spotkaniach    - w styczniu  30 członków i 20 gości, - w maju 35 członków i 12 gości - na wycieczce 19 członków i 15 gości

Ilość osób  płacących składki w 2014 r.
W 2014 r. zmarli nasi członkowie. I tak:

Mieczysław Stopa lat 94, pochowany na cmentarzu jeżyckim 17.02.2014 r. Maria Nowak-Samantani lat 87, pochowana na cmentarzu górczyńskim.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POZNAŃSKIEGO KLUBU TPZO W 2015 ROKU

I. Zebrania  plenarne

10.01.2015  "Stanisław Czernik - pisarz autentyczny" - film dokumentalny o literacie i nauczycielu, zwiazanym z Ostrzeszowem.

16.05.2015 "Majówka w  Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie".

II. Wycieczki

01.08.2015 wycieczka do Bnina i Śremu w której wzieło udział 6 osób. Po Bninie oprowadzał nas pan Kazimierz Krawiarz, a po Śremie Krzysztof Budzyń.

III.  Aktywność zewnętrzna członków Klubu w 2015 r.

L.p.

Data i miejsce zdarzenia

Opis zdarzenia

Udział osób

Aktywność

13-15.02.2015   Bad Bevensen Niemcy                                                     

Konferencja naukowa Deutscher Geschichtsverein des Posener Landes

Roman Dziergwa

wygłoszenie referatu o twórczości Mariana Pilota

26.04.2015 Ostrzeszów

Promocja Ostrzeszowskiej Kroniki Regionalnej nr VII

Roman Dziergwa

Karol Górski

Marek Makieła

prezentacja artykułów R. Dziergwy, K. Górskiego, M. Makieły

27-30.05. 2015    Białystok   

Konferencja naukowa „Tożsamości transgraniczne"


Roman Dziergwa

wygłoszenie referatu dot. wspomnień ostrzeszowskich Jadwigi Żylińskiej

09.06.2015 Szreniawa Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego

Realizacja zapisów konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Marek Makieła

udział

26-28.06.2015 Ostrzeszów

Festiwal Pasztetników i Potraw z Gęsi

Renata Makieła

Marek Makieła

Roman Dziergwa

udział

22.09.2015 Ostrzeszów Biblioteka Publiczna

Wernisaż wystawy i benefis 50-lecia twórczości Bolesława Grobelnego

Roman Dziergwa

Marek Makieła

udział, złożenie życzeń

09.10.2015 Ostrów Wlkp. - Biblioteka Miejska

29.10.2015 Ostrzeszów - Biblioteka Publiczna

Promocje książki "Dziedzictwo wielokulturowego pogranicza"

Roman Dziergwa

prezentacja książki

17.11.2015 Poznań Muzueum Archeologiczne

Konferencja "Ochrona zabytkowych obiektów drewnianych"

Marek Makieła

udział

19-20.11.2015 Ostrów Wlkp.


III Ogólnopolska Konferencja Naukowa: "Lokalna społeczność żydowska - stosunki sąsiedzkie"

Roman Dziergwa

Karol Górski

R. Dziergwa i K. Górski - referat Życie w niewłaściwym czasie – poznańska diaspora żydowska w latach przełomu 1918-1920 we wspomnieniach poznańskiego Żyda Herberta Friedenthala (Freedena)

05.12.2015 Poznań - Kino "Apollo"

Sejmik wielkopolskich regionalistów

Roman Dziergwa

Karol Górski

Józef Moczko

Marek Makieła

Krystyna Potyrała

Wacława Warkacka

udział w dyskusji panelowej Romana Dziergwy n.t. "Wielokulturowa Wielkopolska".

05.12.2015   Ostrzeszów

Mistrzostwa powiatu ostrzeszowskiego w tenisie stołowym         

Roman Dziergwa

współorganizacja i sponsoring

10.12 2015 Ostrzeszów                                                     

140-lecie  linii kolejowej Poznań-Kluczbork

Roman Dziergwa

udział w obchodach, wywiad dla telewizji  Proart

IV Publikacje regionalne  członków Poznańskiego Klubu


Roman Dziergwa

1. Dziedzictwo wielokulturowego pogranicza a tożsamość. Obraz południowych rubieży Wielkopolski w literaturze polskiej i niemieckojęzycznej XIX i XX wieku - książka str. 230, wydawnictwo prywatne

2. Artykuł  „Arthur Rhode und der Beginn des Ersten Weltkriegs im Süden der Provinz Posen“ w:  Weichsel-Warthe-Jahrbuch 2015, s. 42-47

3.Artytkuł "Emil Irmler. Ostrzeszowskie Seminarium Ewangelickie z Grabowską Toczką w tle" w: Ostrzesowska Kronika Regionalna nr VII str.34-39

Karol Górski

1. Artykuł "Ostrzeszów we wspomnieniach Maxa Jungmanna (1875-1970)" w: Ostrzesowska Kronika Regionalna nr VII str.40-49 2. Artykuł w wydanej pod koniec roku 2015 monografii materiałów z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która miała miejsce w dniach w dniach 20–21 listopada 2014 roku w siedzibie Ośrodka Badań nad Historią i Kulturą Żydów z Południowej Wielkopolski Uniwersytetu Wrocławskiego w Ostrowie Wielkopolskim pt.: "Schildberg (Ostrzeszów) we wspomnieniach żydowskiego lekarza, publicysty i działacza syjonistycznego Maxa Jungmanna (1875-1970)"

Marek Makieła

1. Artykuł "Wstęp do monografii przedszkola  ss.nazaretanek w Ostrzeszowie" w: Ostrzesowska Kronika Regionalna nr VII str.26-33

2. Artykuł "Wężykowie  Osińscy z ziemi ostrzeszowskiej - częśc I" w: Gens - rocznik Towarzystwa Genealogiczno-Heraldycznego 2013-2014 str.19-33

V Sprawy członkowskie

Na dwóch spotkaniach pojawiło się średnio 30 osób. Na  prezentacji filmu o St. Czerniku była dość spora grupa gości (18 osób). W 2015 roku odeszli z grona członków i sympatyków Klubu  inż. Czesław Nawrocki (22 kwietnia) i prof. Zbyszko Chojnicki (5 czerwca).