Statut TPZL "Powiśle"

(tekst jednolity po zmianach Walnego 29.03.2017r. i zaakceptowany przez KRS)

S T A T U T
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej „Powiśle"
w Lipsku

Rozdział l
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny
 
§1
Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipskiej "Powiśle" i zwane jest dalej w treści Statutu "Towarzystwem”.
§2
Siedzibą Towarzystwa jest miasto Lipsko, a terenem działalności jest Rzeczpospolita Polska.
 
§3
Towarzystwo posiada osobowość prawną, może zawierać wszelkiego rodzaju umowy, zaciągać zobowiązania, nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy, użytkować majątek Towarzystwa z zachowaniem obowiązujących przepisów prawnych oraz postanowień niniejszego Statutu.
 
§4
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.
Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
Towarzystwo może zlecać, również swoim członkom, na podstawie umów, zadania w ramach realizacji programów.
 
 
Rozdział II
Cel i środki działania
 
§5
Celem Towarzystwa jest rozwój miasta Lipska i gmin ościennych.
 
§6
1.Zachowując obowiązujące przepisy prawa cele te Towarzystwo osiąga poprzez:
1) współdziałanie z administracją rządowa i samorządową, organizacjami społecznymi
i innymi podmiotami których cele i działalność nie są sprzeczne z celami stowarzyszenia na polu gospodarczym, kulturalnym oraz niesienie im pomocy w budzeniu inicjatyw społecznych,
2)prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie zagadnień kulturalno-gospodarczych tak aktualnych jak i dotyczących historii regionu,
3)popieranie wszelkiej inicjatywy związanej z rozwojem życia kulturalnego, społecznego oraz wykorzystywaniem wszystkich walorów turystycznych i zdrowotno-wypoczynkowych regionu,
4)inicjowanie akcji wydawniczych propagujących cele i osiągnięcia Towarzystwa,
5)prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej,
6)gromadzenie środków na budowę obiektów i urządzeń kulturalnych, oświatowych, sportowych i turystycznych.
2.Stowarzyszenie wykonuje zadania w zakresie:
 
1)podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
3) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
 
§7
1.Towarzystwo kieruje się w swej działalności zasadami demokracji i umacniając i rozwijając inicjatywę oraz samorządne formy działania wszystkich swych ogniw organizacyjnych.
2.Towarzystwo działa w myśl następujących zasad:
1)wszystkie władze Towarzystwa są wybieralne i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdań ze swej działalności,
2)wszystkie ogniwa organizacyjne i członkowskie Towarzystwa działają zgodnie z uchwałami,
3)władze Towarzystwa podejmują samodzielnie uchwały.
 
 
Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§8
Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków zwyczajnych i honorowych.
 
§9
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może zostać pełnoletnie osoby fizyczna, korzystającą z pełni praw publicznych i obywatelskich oraz osoba prawna.
 
§ 10
1.Członkiem honorowym Towarzystwa może zostać osoba, która wyjątkowo zasłużyła się dla miasta Lipska i gmin ościennych lub dla Towarzystwa.
2.Za szczególne zasługi dla regionu, osobie prawnej lub fizycznej, może zostać nadany medal „Za zasługi dla Ziemi Lipskiej” .
3.Medal nadaje Kapituła Medalu.
4.Walne Zgromadzenie Członków zatwierdza regulamin przyznawania medalu, skład Kapituły oraz jej regułę.
 
§11
Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje przez Zarząd Towarzystwa na podstawie zgłoszonej deklaracji.
 
§12
Członkowie Towarzystwa mają prawo:
1)uczestniczyć w walnych zgromadzeniach Towarzystwa z głosem stanowiącym, oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,
2)korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego,
3) korzystać z wszelkich urządzeń Towarzystwa.
 
§13
Do obowiązków członków Towarzystwa należy:
1)branie czynnego udziału w pracach Towarzystwa i realizowanie wszelkich zadań,
2)przestrzeganie postanowień Statutu oraz uchwal władz Towarzystwa,
3)regularne opłacanie składek członkowskich.
 
§ 14
Utrata praw członkowskich następuje:
1)przez wystąpienie członka zgłoszone na piśmie do Zarządu Towarzystwa,
2)przez skreślenia z listy członków przez Zarząd Towarzystwa za nieprzestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał,
3)przez usuniecie decyzją Zarządu Towarzystwa za czyn niehonorowy,
4)przez utratę zdolności do czynności prawnych,
5)przez rozwiązanie Towarzystwa.
 
§15
Od decyzji Zarządu Towarzystwa o nie przyjęciu na członka Towarzystwa, skreśleniu lub usunięciu przysługuje zainteresowanym odwołanie do Walnego Zgromadzenia Towarzystwa, złożone w ciągu dwóch tygodni od doręczenia decyzji. Decyzja Walnego Zgromadzenia Towarzystwa podjęta większością 2/3 głosów jest ostateczna.
 
§ 16
Zgłoszenie wystąpienia członka nie ma wpływu na wygaśniecie zobowiązań członka zaciągniętych wobec Towarzystwa.
 
 
Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§17
1.Władzami Towarzystwa są:
1)Walne Zgromadzenie Członków,
2)Zarząd,
3)Komisja Rewizyjna.
2.Kadencja władz trwa cztery lata.
3.Członkowie władz pełnią funkcje honorowo.
4.Wybór władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.
5.Jeżeli szczególne postanowienia Statutu nie stanowią inaczej uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zgromadzenia.
 
§18
1.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
2.Walne Zgromadzenie jest zwyczajne i nadzwyczajne, Zgromadzenie zwyczajne zwoływane jest raz w roku przez Zarząd, natomiast nadzwyczajne w miarę potrzeby przez Zarząd, Komisję Rewizyjną bądź w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku 1/4 członków. Termin, miejsce i porządek dzienny powinny być podano do wiadomości członkom nie później niż na dwa tygodnie przed dalą zebrania.
 
 
 
 
§19
Do prawomocności Walnego Zgromadzenia wymagana jest w pierwszym terminie obecność przynajmniej połowy członków Towarzystwa, a w drugim terminie Walne Zgromadzenia są, prawomocne bez względu na ilość obecnych.
 
§20
1.W Walnym Zgromadzeniu biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie zwyczajni.
2. Kumulacja mandatów jest niedopuszczalna.
 
§21
Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1)uchwalania planów działania i budżetu,
2)rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny całokształtu działalności Towarzystwa,
3)udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
4)wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5)ustalanie wysokości składek członkowskich,
6)uchwalanie zmian w Statucie,
7)podejmowanie uchwal w sprawie rozwiązania Towarzystwa,
8)nadawanie tytułu członka honorowego na wniosek Zarządu,
9)podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków.
 
§22
Zarząd składa się z siedmiu osób w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza oraz Skarbnika.
 
§23
Do kompetencji Zarządu należy:
1)reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
2)wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
3)kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa,
4)uchwalanie projektu budżetu Towarzystwa,
5)zarządzanie majątkiem i finansami Towarzystwa,
6)sprawowanie nadzoru nad działalnością ogniw organizacyjnych i członków Towarzystwa, udzielanie im pomocy oraz koordynowanie ich działalności,
7)powoływanie komisji lub innych organów doradczych, opiniodawczych oraz nadzorowanie ich działalności,
8)rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Towarzystwa,
9)przyjmowanie i skreślanie z listy członków Towarzystwa,
10)wykonywanie innych czynności nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej,
11)składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z działalności.
 
§24
1.Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
2.Uchwały Zarządu zapadają, zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał dotyczących nabywania i zbywania majątku, do powzięcia których wymagana jest większość 3/4 głosów.
 
§ 25
1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym Przewodniczącego i Sekretarza.
2.Całokształt działalności Towarzystwa, a w szczególności działalność finansowo-gospodarcza podlega kontroli Komisji Rewizyjnej, z której Komisja składa sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu.
3.W skład Komisji nie mogą być powoływani członkowie Zarządu.
4.Członkowie Komisji mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.
 
§26
1.Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę statutową z finansowo- gospodarczej działalności Towarzystwa co najmniej dwa razy do roku.
2.Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu wyjaśnień dotyczących jego działalności.
3.W razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości określa termin ich usunięcia.
4.Komsja Rewizyjna składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swej działalności oraz posiada wyłączne prawo do zgłaszania wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.
5. Członkowie organu kontroli :
1) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
2) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 
 
Rozdział V
Majątek i fundusze, źródła finansowania
 
§27
1.Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2.Na fundusze składają się:
1)dotacje,
2)wpływy ze składek członkowskich,
3)darowizny,
4) zbiórki publiczne,
5)środki przekazane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
6)inne wpływy z działalności statutowej Towarzystwa, w tym z prowadzonej przez Towarzystwo działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji celów statutowych oraz z działalności odpłatnej pożytku publicznego.
3. Środki pieniężne Towarzystwa są przechowywane na rachunkach w instytucji bankowej.
 
§28
1. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Towarzystwa, w tym Skarbnika.
2. Wszelkie postanowienia zmierzające do uszczupleniu majątku Towarzystwa (zbycia, obciążenia nieruchomości) wymagają opinii Komisji Rewizyjnej.
3. Zabrania się :
1) udzielenia pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej ,, osobami bliskimi”.
2) przekazywania majątku stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 

Rozdział VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa
 
§29
1.Zmiana Statutu i rozwiązanie Towarzystwa może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania.
2.Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określa sposób likwidacji Towarzystwa i cel, na jaki nastąpi przekazanie majątku oraz zawiera powołanie Komisji Likwidacyjnej. Uchwała w sprawie przekazania majątku wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrowy.
 
Rozdział VII
Postanowienia końcowe
 
§30
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odrębne przepisy, a w szczególności ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) i ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).


Comments