มาตรฐานและตัวบ่งชี้ โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์

มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

ผู้เกี่ยวข้อง

มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน

 

มาตรฐานที่  1  ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ

 

1.1

มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพและออกกำลังกาย สม่ำเสมอ

งานพยาบาล

กลุ่มสาระพละฯ

1.2

มีน้ำหนักและส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน

1.3

ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและหลีกเลี่ยงตนเองจากสภาวะที่เสี่ยงต่อความรุนแรง       โรคภัย  อุบัติเหตุ และปัญหาทางเพศ

งานคุณธรรมฯ

งานวินัยจราจร

งานยาเสพติด

1.4

เห็นคุณค่าในตนเอง  มีความมั่นใจ  กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

งานแนะแนว

1.5

มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและให้เกียรติผู้อื่น

1.6

สร้างผลงานจากเข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปะ  ดนตรี/นาฏศิลป์ กีฬา/นันทนาการตามจินตนาการ

กลุ่มสาระฯศิลปะ,

กลุ่มสาระฯพละ

มาตรฐานที่  2  ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึ่งประสงค์

 

2.1

มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ตามหลักสูตร

งานคุณธรรมจริยธรรม

กลุ่มสาระสังคม

2.2

เอื้ออาทรผู้อื่นและกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

2.3

ยอมรับความคิดและวัฒนธรรมที่แตกต่าง  มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย  สังคมไทยและสังคมโลก

2.4

ตระหนัก  รู้คุณค่า  ร่วมอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งตระหนักรู้ในภาวการณ์โลก

งานสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานที่  3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักเรียนรู้  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ทุกกลุ่มสาระ

 

3.1

มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุด  แหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆรอบตัว

 

ภาษาไทย

งานห้องสมุด

3.2

มีทักษะในการอ่าน  ฟัง  ดู  พูด เขียน  และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

3.3

เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

3.4

ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

มาตรฐานที่  4  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหา ได้อย่างมีสติสมเหตุผล

 

4.1

สรุปความคิดจากเรื่องที่อ่าน  ฟัง  และดู  และสื่อสารโดยการพูดหรือเขียนตามความคิดของตนเอง และ สามารถสื่อสารได้ 2 ภาษา

ทุกกลุ่มสาระ

กลุ่มสาระวิทย์

กลุ่มสาระคณิต

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

4.2

นำเสนอวิธีคิด  วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง 

4.3

กำหนดเป้าหมาย  คาดการณ์  ตัดสินใจแก้ปัญหาโดยมีเหตุผลประกอบ

4.4

มีความคิดริเริ่ม  และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

**   มาตรฐานที่  5  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

ทุกกลุ่มสาระ

5.1

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์

 

งานวัดผล

5.2

ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์

5.3

ผลการประเมินการอ่าน  คิดวิเคราะห์  และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

5.4

ผลการทดสอบระดับชาติเป็นไปตามเกณฑ์   เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

**  มาตรฐานที่  6  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน  รักการทำงาน  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้  และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

ทุกกลุ่มสาระ

6.1

วางแผนการทำงานและดำเนินการจนเสร็จ

กลุ่มสาระฯการงาน

6.2

ทำงานอย่างมีความสุข  มุ่งมั่นพัฒนางานและภูมิใจในผลงานของตนเอง

6.3

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

6.4

มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและหาความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ

งานแนะแนว

มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา

 

มาตรฐานที่  7  ครูปฏิบัติงามตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

ครูทุกคน

7.1

ครูมีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนด้านความรู้  ทักษะกระบวนการ  สมรรถนะ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค์

วิชาการ

 

 

 

 

 

 

กลุ่มสาระ คอมฯ

7.2

ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  และใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

7.3

ครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสติปัญญา  และพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ระบบห้องเรียนคุณภาพ

7.4

ครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้  ทั้งระบบออนไลน์และออฟไลน์

7.5

ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

7.6

ครูให้คำแนะนำ คำปรึกษา  และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนและคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค

แนะแนว ,

ครูที่ปรึกษา

ฝ่ายบุคคล

7.7

ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการสอน

งานวิจัย

7.8

ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  และเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

บุคลากร

7.9

ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลา  เต็มความสามารถ

วิชาการ

มาตรฐานที่  8  ผู้บริหารปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

8.1

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ภาวะผู้นำ  และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน  สามารถนำโรงเรียนสู่การเป็นมาตรฐานสากล

บริหารทั่วไป

8.2

ผู้บริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม  และนำวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Best  Practice)  มาใช้ในการบริหารจัดการทุกด้าน

8.3

ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการด้วยระบบคุณภาพ

งบประมาณ

งานแผนงาน

สารบรรณ การเงิน พัสดุ

8.4

ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมรับการกระจายอำนาจ

งานบุคลากร

8.5

นักเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชนพึงพอใจผลการบริหารการจัดการศึกษา

งานวิจัยองค์กร

8.6

ผู้บริหารให้คำแนะนำ  คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาเต็มศักยภาพและเต็มเวลา

ฝ่ายบริหาร

มาตรฐานที่  9  คณะกรรมการสถานศึกษา  และผู้ปกครอง  ชุมชนปฏิบัติงามตามบทบาทหน้าที่อย่าง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

 

9.1

คณะกรรมการสถานศึกษารู้และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระเบียบกำหนด

กลุ่มอำนวยการ

งานสำนักงาน

งานทะเบียน

9.2

คณะกรรมการสถานศึกษากำกับติดตาม  ดูแล  และขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย

9.3

ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา

บริหารทั่วไป

มาตรฐานที่  10  สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อย่างรอบด้าน

 

10.1

หลักสูตรสถานศึกษาเหมาะสม  สอดคล้องกับท้องถิ่น  ส่งเสริมความเป็นเลิศ และตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพผู้เรียน  สามารถเทียบเคียงมาตรฐานสากล

 

งานบริหารหลักสูตร

10.2

จัดรายวิชาเพิ่มเติมที่หลากหลายให้ผู้เรียนเลือกเรียนตามความถนัด  ความสามารถและ

ความสนใจ

10.3

จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ส่งเสริมและตอบสนองความต้องการ  ความสามารถ  ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

แนะแนว

10.4

สนับสนุนให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง

งานจัดการเรียนฯ

10.5

นิเทศภายใน  กำกับ  ติดตามตรวจสอบ และนำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

งานนิเทศ

10.6

จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพและครอบคลุมถึงผู้เรียนทุกคน

งานระบบดูแลช่วยเหลือ

มาตรฐานที่  11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและการบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ

บริหารทั่วไป

11.1

ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  อาคารเรียนมั่นคง  สะอาดและปลอดภัย  มีสิ่งอำนวยความสะดวกพอเพียง อยู่ในสภาพใช้การได้ดี  สภาพแวดล้อมร่วมรื่นและมีแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เรียน

งานอาคารสถานที่

สาธารณูปโภค  พัฒนาสื่อเทคโนฯ

เครือข่ายเทคโนโสตฯ

11.2

จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

งานโภชนาการ

งานยาเสพติด

งานกิจกรรม นร.

11.3

จัดห้องสมุดที่ให้บริการสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยตนเองและหรือเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

งานห้องสมุด

มาตรฐานที่ 12  สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

 

12.1

กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

งานประกันฯ

12.2

จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

งานแผนงาน

12.3

จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

งานสารสนเทศ

12.4

ติดตามตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

งานประกัน

12.5

นำผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

งานแผนงาน

12.6

จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน

งานประกันฯ

มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 

มาตรฐาน 13  สถานศึกษามีการสร้าง  ส่งเสริม  สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

 

13.1

มีการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและบุคลากรของสถานศึกษารวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง

วิชาการ

บริหารทั่วไป

 

13.2

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรภายในสถานศึกษา  ระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว  ชุมชน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

บริหารบุคคล

เครือข่ายผู้ปกครอง

ชุมชนสัมพันธ์

มาตรฐานด้าน อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 

มาตรฐานที่  14  การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น

ทุกกลุ่มสาระ

OPOD

14.1

จัดโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ ปรัชญา  และจุดเน้นของสถานศึกษา

งานแผนงาน

งานกิจกรรม นร.

14.2

ผลการดำเนินงานส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญา  และจุดเน้นของสถานศึกษา

งานแผนงาน

มาตรฐานมาตรการส่งเสริม

ผู้เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่  15  การจัดกิจกรรมตามนโยบาย  จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาส่งเสริม สถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น

 

15.1

จัดโครงการ  กิจกรรมพิเศษเพื่อตอบสนองนโยบาย  จุดเน้น  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

งานวิชาการ

15.2

ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย