แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

.)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (วิธีการจัดทำแผน/และสาระของแผน)

                         โรงเรียน บ้านตาพวนสร้างแซ่ง ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยมีขั้นตอนสำคัญดังนี้

                         (๑)      การศึกษาสภาพของสถานศึกษา

                                      เป็นการสำรวจวิเคราะห์ภารกิจและผลผลิตหลัก   สภาพแวดล้อมภายนอก  /  ภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการการศึกษา  ผลจากการศึกษาสถานภาพ   ทำให้สถานศึกษาทราบว่ามีโอกาส อุปสรรค จุดแข็งและจุดอ่อนอย่างไรบ้าง   เพื่อนำข้อมูลที่ได้มากำหนดทิศทางพัฒนาสถานศึกษาต่อไป

                          (๒)   การกำหนดทิศทางของสถานศึกษา

                                      เป็นการกำหนดจุดมุ่งหมาย  แนวทางการดำเนินงานในอนาคตของสถานศึกษาให้มีความชัดเจนมากขึ้น  ตามสถานการณ์ของสถานศึกษาและความต้องการของสังคม

                          (๓)    การกำหนดกลยุทธ์สถานศึกษา

                                      เป็นการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ซึ่งต้องเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานภาพของสถานศึกษา    โดยยึดทิศทางของสถานศึกษา  กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลประโยชน์  ลักษณะงานที่ทำ  และทางเลือกที่เหมาะสม

                                      กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ทุกขั้นตอน    ได้ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการวางแผน  ได้แก่  บุคลากรของสถานศึกษา   ตัวแทนชุมชน   ผู้ปกครอง   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   และองค์กรเอกชน  เป็นต้น

             .)              แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา(วิธีการจัดทำแผน/และสาระของแผน)

                         โรงเรียน บ้านตาพวนสร้างแซ่ง  มีขั้นตอนในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  ดังนี้

                          (๑)    ศึกษากรอบเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัด

                                      -        กรอบนโยบาย

                                      -        กรอบเป้าหมายผลผลิต

                                      -        กรอบวงเงินที่ได้รับจัดสรร

                          (๒)   แปลงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี

                                      -        ทบทวนแผนกลยุทธ์

                                      -        กำหนดเป้าประสงค์และผลผลิตหลักประจำปี

                                      -        กำหนดโครงการ

                                      -        จัดสรรงบประมาณ และกำหนดผู้รับผิดชอบ

                                      -        จัดทำแผนกำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงาน

             .)   เป้าหมายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ

                         โรงเรียน บ้านตาพวนสร้างแซ่ง    ได้กำหนดนโยบายและเป้าหมายเป็นข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน     ที่เป็นเป้าหมายการให้บริการสาธารณะ (Public Service Agreement : PSA) ในแต่ละด้านดังนี้

                         (๑)      ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

                                      -        พัฒนาความพร้อมของนักเรียนระดับปฐมวัย    ให้มีความพร้อมที่จะเข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับได้อย่างมีคุณภาพ

                                      -        สนับสนุนเด็กในวัยการศึกษาภาคบังคับ  ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

                          (๒)   พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมกับการปฏิรูปการเรียนรู้ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

                                      -        ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                      -        พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น

                                      -        สร้างความเข้าใจให้กับครูผู้สอน  ให้สามารถนำหลักสุตรสถานศึกษาไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้

                          (๓)    พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                      โรงเรียนบ้านตาพวนสร้างแซ่ง  จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพนักเรียน      ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยให้นักเรียนมีความรู้  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และมีสุขภาพอนามัย  ดังนี้

                                      -        นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่านคล่อง เขียนคล่อง มีทักษะการหาความรู้และมีนิสัยรักการอ่าน

                                      -        นักเรียนทุกคนมีทักษะกระบวนการคิดเลข  มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหา

                                      -        นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นไป  มีทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์

                                      -        นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ขึ้นไป  มีทักษะและสามารถใช้คอมพิวเตอร์ระดับพื้นฐาน

                                      -        นักเรียนทุกคนมีความตระหนักในการทำความดี  ละเว้นความชั่ว  รู้จักทำประโยชน์ต่อสังคม

                                      -        นักเรียนทุกคนมีสุขภาพ  พลานามัยสมบูรณ์  แข็งแรง

 

 

                          (๔)    พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                      -        ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา

                                      -        พัฒนารูปแบบและส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

                                      -        พัฒนาครูให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

                                      -        พัฒนาครูทุกคนให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้

                          (๕)    พัฒนาสถานศึกษาให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

                                      -        ส่งเสริมให้มีการปรับปรุง พัฒนาอาคารเรียน อาคารประกอบภายในสถานศึกษา ให้มีความพร้อมในการจัดการศึกษา

                                      -        ปรับปรุง พัฒนา บริเวณสถานที่ของโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น สวยงาม และจัดแหล่งเรียนรู้  เพื่อให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้อย่างเต็มที่

Comments