ข้าราชการครู บุคลากร(ประถม)

นายถาวร   อินทะวงค์
ข้าราชการครู
วิชาที่สอน
1. วิทยาศาสตร์
2. สังคมศึกษา
3. งานเกษตร



นางวิไลวรรณ   พวกอินแสง
ข้าราชการครู
หน้าที่
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3



นางนิลุบล   โพธิ์นาคม
ข้าราชการครู
หน้าที่
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางธัญญนันท์   ภูมดล
ข้าราชการครู
หน้าที่
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2





นางพัฒนา    ชัยบุญเรือง
ข้าราชการครู
หน้าที่
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5




นางอรสา   เมืองแก้ว
ข้าราชการครู
หน้าที่
1. ภาษาอังกฤษ


นางกาญจณา   สุริเย
ข้าราชการครู
หน้าที่
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่  4





นางพรรณิภา    อินทะวงค์
ข้าราชการครู
หน้าที่
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



นางกัญญารัตน์   คำดา
ข้าราชการครู
หน้าที่
1. ดนตรี-นาฏศิลป์
Comments