ข้าราชการครู บุคลากร(มัธยม)

นายสุรพล    ศรีบาง
ข้าราชการครู
วิชาที่สอน
1. ภาษาไทย
2.  สุขศึกษา-พละศึกษา


นางโสภิษ  จะวะนะ
ข้าราชการครู
วิชาที่สอน
1. คอมพิวเตอร์
2. การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายมนตรี   เสาวะธีระ
ข้าราชการครู
วิชาที่สอน
1. ศิลปะ
2. สังคมศึกษา
3. ประวัติศาสตร์  

นางชุลีพร    ถาแปง
ข้าราชการครู
วิชาที่สอน
1.  วิทยาศาสตร์ 
นายดนัย   ถนอมจิตร
ข้าราชการครู
วิชาที่สอน
1. คณิตศาสตร์


Comments