languages‎ > ‎

Dutch


Google Nederland

HetNet NetMail
Freemail

Newspapers  Netherlands  Netherlands Antilles
Surinam

There is no specific Dutch keyboard layout available here.  If you want diacritics for emphasis  toggle on a Latin alphabet with diacritical marks.


Wij verontschuldigen ons voor deze slechte automatische vertaling van onze regels. Wij hopen het voor begrip volstaat. De Engelse versie volgt deze vertaling.

Gelieve te lezen de regels. Wij willen de materiaalbrandkast houden en een prettig milieu verstrekken voor iedereen. Het klikken op „keurt“ knoopmiddelen goed u begrijpt en overeenkomt om deze regels te volgen. Als u kan disobey de regels, u het recht verliezen deze computers voor een tijd te gebruiken.

U moet een geldige kaart van de Bibliotheek en een identificatienummer hebben om de computers te gebruiken. U kunt de kaart en het aantal bij de Bibliotheek krijgen. Gelieve te delen uw aantallen met anderen niet.

Als u jonger bent dan 16 jaar oud, zult u slechts toegang tot Internet gefiltreerd hebben. Als u 16 jaar oud of ouder bent, is filtreren facultatief. Als u tot iets niet kunt toegang hebben wenst u, vraagt een personeelspersoon om hulp.

Als u jonger bent dan 8 jaar oud, kunt u niet de computers direct gebruiken. U kunt met een ouder of een beschermer werken die een computer gebruiken.

Geen het groot-schermvideo wordt toegestaan omdat het het grootste deel van de computermacht afvoert en problemen voor andere mensen veroorzaakt die de zelfde computer gebruiken.

De stad van Park Takoma is niet verantwoordelijk voor om het even welk bezit u in de computerzalen of in de Bibliotheek met inbegrip van zakken, schijven, flitsaandrijving of andere voorwerpen verlaat.

De grotere computerzaal is voor mensen die in kleine groepen willen werken, hulp van een personeelspersoon stil worden, bespreking of draagbare telefoons gebruiken. Als u hulp of bedrijf wilt, te gebruiken gelieve deze ruimte.

De kleinere ruimte is voor individuele gebruikers die geen hulp nodig hebben en die een stille atmosfeer verkiezen hun werk te doen. Gelieve te helpen ons om stil te handhaven.

Wij nodigen u uit om de computers in de Bibliotheek te gebruiken als u hulp op zoek zijnd naar informatie nodig hebt. De deskundige bibliotheekarbeiders moeten daar u helpen.

Waar u werkt, te lezen gelieve de hulppagina's. Deze pagina's hebben belangrijke informatie over onderwerpen zoals het bewaren van uw werk en druk. U kunt de pagina's vinden door op de huisknoop op uw browser te klikken.

Tevreden, moet u met het materiaal zorgvuldig zijn. Geen voedsel of drank worden toegestaan in het computercentrum.

Alle mensen die de computerzalen gebruiken zouden elkaar met eerbied moeten behandelen. Tevreden, geen vernietigend gedrag of verkeerde taal.

Alle gebruik van de computers moet wettig zijn. Verzend het bedreigen van e-mail niet. Voer auteursrechtwetten met inbegrip van, maar beperkt niet tot, wetten betreffende video's, muziek, beelden en ander geregistreerd materiaal uit. Knoei niet met, exemplaar, of de systemen van het veranderingsnetwerk, software, of rekeningen.

Toon of druk geen pornografie. Zich gelieve te herinneren - dit zijn niet uw personal computers en de schermen zijn niet privé. Zij zijn viewable door iedereen wie, met inbegrip van kinderen voorbij zou kunnen lopen.

Soms moeten de personeelsleden aangewezen acties voeren om problemen te herstellen en regels af te dwingen. Daarom kunnen de personeelsleden Internet en ander gebruik waarnemen, gebruikers moeten vragen, en gedrag beperken dat de regels overtreedt.

De stad zal niet in plaats van de ouders handelen. De ouder of de beschermer zijn verantwoordelijk voor wat een kind doet. De ouders of de beschermers die over het gebruik bezorgd zijn van Internet van hun kind zouden raad aan hun eigen kinderen en niet aan anderen moeten geven.

Wij willen u van deze openbare computers gebruiken en genieten. Zij zijn een gift aan u van de Takoma Foundation, de Vrienden van de Bibliotheek en de Vrienden van Mike Morrissey.

Please read the rules. We want to keep the equipment safe and to provide a pleasant environment for everyone. Clicking on the ‘accept' button means you understand and agree to follow these rules. If you disobey the rules, you may lose the right to use these computers for a time.

You must have a valid Takoma Park Maryland Library card and an identification number to use the computers. You can get the card and number at the Library. Please do not share your numbers with others.

If you are younger than 16 years old, you will have only filtered access to the Internet. If you are 16 years old or older, filtering is optional. If you cannot access something you need, ask a staff person for help.

If you are younger than 8 years old, you may not use the computers directly. You can work with a parent or guardian who is using a computer.

No large-screen video is allowed because it drains most of the computer power and causes problems for other people who are using the same computer.

The City of Takoma Park is not responsible for any property you leave in the computer rooms or in the Library including bags, disks, flash drives or other objects.

The larger computer room is for people who want to work in small groups, get help from a staff person, talk quietly or use portable telephones. If you want help or company, please use this room.

The smaller room is for individual users who don't need help and who prefer a silent atmosphere to do their work. Please help us to maintain the quiet.

We invite you to use the computers in the Library if you need help searching for information. Expert library workers are there to help you.

Wherever you work, please read the help pages. These pages have important information on topics such as saving your work and printing. You can find the pages by clicking on the home button on your browser.

Please, you must be careful with the equipment. No food or drink is allowed in the computer center.

All people using the computer rooms should treat one another with respect. Please, no disruptive behavior or abusive language.

All uses of the computers must be lawful. Do not send threatening e-mail. Obey copyright laws including, but not limited to, laws concerning videos, music, images and other registered material. Do not tamper with, copy, or change network systems, software, or accounts.

Do not display or print pornography. Please remember - these are not your personal computers and the screens are not private. They are viewable by anyone who might walk past, including children.

Sometimes staff members need to take appropriate actions to repair problems and to enforce rules. Therefore staff members may need to observe Internet and other uses, question users, and restrict conduct which violates the rules.

The city will not act in place of the parents. The parent or guardian is responsible for what a child does. Parents or guardians who are concerned about their child's Internet use should provide guidance to their own children and not to others.

We want you to use and enjoy these public computers. They are a gift to you from the Takoma Foundation, the Friends of the Takoma Park Maryland Library and the Friends of Mike Morrissey.

error in _addcomments.cfm:Badly formatted template.:Illegal Function Name: The function name "is_name_unique" is declared more than once

loading tags...recent pages for wiki_guest
Dutch Danish Danish Danish
Comments