tour long hai 2 ngay 1 dem

Ngöôøi Göûi: Quoác Cöôøng – TP.Kinh Doanh -  DÑ: 0987 609 818

LONG HAÛI bieån xanh!

·                    Tham quan, daõ ngoaïi, taém bieån.

·                    Thôøi gian: 02 ngaøy 01 ñeâm.

·                    Phöông tieän: Ñi veà baèng oâtoâ.

 

NGAØY 01: TP.HCM  – LONG HAÛI

05h30:       Xe vaø HDV DU LÒCH VIET DU TRAVEL  ñoùn ñoaøn taïi CTY , ñaïi dieän ban toå chöùc DU LÒCH VIET DU TRAVEL  vaø ban toå chöùc CTY  giao löu, giôùi thieäu coâng taùc toå chöùc.

06h00:      Khôûi haønh ñi Long Haûi. Quyù khaùch seõ ñöôïc nghe giôùi thieäu veà caùc ñòa danh noåi tieáng maø ñoaøn ñaõ ñi qua, tham gia caùc troø chôi hoaït naùo treân xe cuøng Höôùng daãn vieân,..

                          -   Tri Tìm AÅn Soá

-         Beù khoûe, beù ngon

-         Chieác Noùn Kyø Dieäu

        -   Gioïng Ca Vaøng Treân Xe,... vôùi nhöõng phaàn quaø baát ngôø, deã thöông daønh cho ngöôøi thaéng cuoäc.

06h30:      Ñoaøn döøng chaân duøng ñieåm taâm saùng taïi Nhaø Haøng BIBICA – BIEÂN HOØA, moät ñieåm döøng chaân lí töôûng vôùi khung caûnh thieân nhieân thoaùng maùt, heä thoáng nhaø haøng vôùi söùc chöùa treân 500 khaùch chaéc chaén seõ mang laïi caûm giaùc thuù vò. Tieáp tuïc loä trình.

09h30:     Ñeán Long Haûi Quyù Khaùch tham quan Dinh Coâ - moät nôi noåi  tieáng linh thieâng cuûa vuøng ñaát Long Haûi  noùi rieâng vaø Baø Ròa Vuõng Taøu noùi  chung. Sau ñoù  xe ñöa ñoaøn veà  khaùch saïn laøm thuû tuïc nhaän phoøng.

11h30:       Ñoaøn duøng côm tröa taïi  nhaø haøng. Nghæ ngôi taïi khaùch saïn.

15h00:      Ñoaøn nhaän gheá duø. Taäp trung treân treân bieån tham gia chöông trình “Vaän Ñoäng Tröôøng” cuøng Hoaït Naùo Vieân VIET DU TRAVEL , nhöõng troø chôi vui nhoän, ñoaøn keát, giaûi thöôûng phong phuù chaéc chaén seõ taïo cho Quyù khaùch caûm giaùc thaät söï vui töôi vaø thoaûi maùi.

CAÙC TROØ CHÔI VAÄN ÑOÄNG TRÖÔØNG

·              Ñoaøn taøu muø – keùo co tình yeâu

·              Ñaïp boùng tình yeâu – Huyeàn thoaïi naøng tieân caù

·              Oáng nöôùc thaïch sanh – Coâ gaùi chaêm ñi laáy nöôùc.

GIAÛI THÖÔÛNG TRONG CHÖÔNG TRÌNH VAÄN ÑOÄNG TRÖÔØNG

·        01 giaûi nhaát: 01 thuøng beer henieken.

·        01 giaûi nhì:    01 thuøng nöôùc ngoït.

                 Keát thuùc chöông trình “Vaän Ñoäng Tröôøng”, Quyù khaùch töï do taém bieån (coù khu vöïc giôùi haïn daønh rieâng cho ñoaøn, khu vöïc an toaøn daønh cho treû em, coù söï giaùm saùt cuûa HDV, löïc löôïng cöùu hoä).

18h00:       Quyù khaùch taäp trung taïi Nhaø Haøng, nôi ñaõ chuaån bò saün cho ñoaøn CTY . Duøng côm chieàu, Keát hôïp tham gia chöông trình “GAME SHOW - SAÂN KHAÁU” hoaønh traùng do Hoaït Naùo Vieân VIET DU TRAVEL  daøn döïng vaø thöïc hieän vôùi giaøn aâm thanh vaø saân khaáu ñöôïc trang trí hieän ñaïi, mang thöông hieäu cuûa CTY .

CHÖÔNG TRÌNH LEÃ HOÄI  CTY

(GOÀM 06 PHAÀN)

01. KHAI MAÏC CHÖÔNG TRÌNH:

        Ñaïi dieän BGÑ CTY .. phaùt bieåu khai maïc chöông trình.

        02. CHÖÔNG TRÌNH “ IDOL 2012

Caùc thaønh vieân trong ñoaøn CTY seõ coù cô hoäi theå hieän nhöõng gioïng ca vaøng cuûa mình. BTC seõ laø nhöõng vò giaùm khaûo coâng taâm nhaát ñeå tìm ra thaàn  töôïng aâm nhaïc, choïn ra ngöôøi ñaêng quang vôùi giaûi thöôûng “Ngoâi sao ca nhaïc” cuûa CTY

03. CHÖÔNG TRÌNH “SINH NHAÄT HOÀNG

        BTC seõ chuùc möøng sinh nhaät taát caû nhöõng thaønh vieân trong ñoaøn coù ngaøy sinh trong thaùng, caùc baïn seõ coù nhöõng giaây phuùt thieân lieâng ñaày tình thöông. Sau khi keát thuùc nhöõng giai ñieäu deã thöông, quen thuoäc cuûa ca khuùc HAPPY BIRTHDAY, taát caû caùc thaønh vieân seõ traûi qua moät cuoäc thi haøo höùng, vui nhoän soâi noåi, phaàn quaø khoång loà, bí maät seõ daønh cho ngöôì coù ngaøy sinh truøng vôùi ngaøy khôûi  haønh.

04. CHÖÔNG TRÌNH GAME SHOW:

        Hoaït Naùo Vieân VIET DU TRAVEL  seõ toå chöùc nhöõng troø chôi môùi laï, vui nhoän, haøi höôùc mang tính ñoaøn keát.

     Quay veà tuoåi thô – Tìm soá tình yeâu

    Ñisco thôøi ñaïi    – Hoäp quaø bí maät

05. CHÖÔNG TRÌNH “ SOÅ XOÁ TRUÙNG THÖÔÛNG”

        Taát caû caùc thaønh vieân trong ñoaøn cuûa CTY  coù maët taïi ñeâm leã hoäi ñeàu nhaän ñöôïc nhöõng laù thaêm may maén laø nhöõng tôø veù soá, nhöõng baøn tay vaøng cuûa vò Ñaïi Dieän CTY seõ boác truùng laù thaêm may maén, vò chuû nhaân naøo giöõ  laù thaêm ñoù laø ngöôøi truùng giaûi.

06. TRAO GIAÛI VAØ BEÁ MAÏC:

Ñaïi dieän 02 coâng ty trao nhöõng phaàn quaø cho caùc thaønh vieân may maén hoaëc ñoäi ñoaït giaûi trong caùc chöông trình. Ñaïi dieän Du Lòch VIET DU TRAVEL  phaùt bieåu beá maïc chöông trình vaø göûi lôøi caûm ôn, lôøi chuùc toát ñeïp nhaát ñeán CTY .

CAÙC GIAÛI THÖÔÛNG GOÀM:

(Caùc giaûi thöôûng ñaõ bao goàm trong giaù tour)

CHÖÔNG TRÌNH “ IDOL 2012”

·        Giaûi gioïng ca vaøng: 01 phong bì trò giaù 300.000 ñ.

CHÖÔNG TRÌNH “SINH NHAÄT HOÀNG

·        Giaûi thöôûng laø 01 phaàn quaø bí maät khoång loà cuûa VIET DU TRAVEL .

CHÖÔNG TRÌNH GAME SHOW:

·        01 giaûi nhaát:    01 thuøng bia 333.

CHÖÔNG TRÌNH GAME SHOW VAØ RUÙT THAÊM TRUÙNG THÖÔÛNG

·        01 giaûi nhaát: 01 ñaàu DVD KARAOKE

·        01giaûi nhì: 01 BAØN UÛI ÑIEÄN.

             Ngoaøi ra BTC coøn trao nhöõng phaàn quaø löu nieäm cho nhöõng caù nhaân, taäp theå tham gia nhieät tình nhaát.

20h30 :     Keát thuùc chöông trình, quyù khaùch. Nghæ ngôi töï do.

 

NGAØY 02:  TIEÁN VEÀ SAØI GOØN

06h00:      Ñoaøn duøng ñieåm taâm saùng, töï do taém bieån, thöôûng thöùc haûi saûn töôi soáng ngay taïi baõi bieån (Töï tuùc phí).

08h00:     Khôûi haønh tham quan nuùi minh ñaïm. Töø chaân nuùi, moät con ñöôøng traûi nhöïa ngoaèn ngoeøo ñöa du khaùch leân taän ñænh nuùi.  Vieáng chuøa phaùp hoa hay coøn goïi laø chuøa khæ.  Du khaùch coù theå chuïp hình vôùi haøng ngaøn con khæ…

10h30:      Quyù khaùch laøm thuû tuïc traû phoøng khaùch saïn.

11h30:      Ñoaøn duøng côm tröa taïi Nhaø Haøng. Taäp trung ra xe, chia tay Long Haûi, khôûi haønh veà laïi TP. HCM. Ñoaøn tham quan, mua saém ñaëc saûn taïi Noâng Traïi Boø Söõa Long Thaønh.

17h30:      Ñoaøn veà ñeán TP.HCM. Xe ñöa Quyù khaùch veà laïi ñieåm ñoùn ban ñaàu. Keát thuùc chöông trình tham quan. HDV VIET DU TRAVEL chia tay, göûi lôøi caûm ôn ñeán Quyù Khaùch ñaõ tin töôûng vaø VIET DU TRAVEL laø ngöôøi baïn ñoàng haønh. Heïn gaëp laïi Quyù khaùch trong nhöõng chuyeán tham quan laàn sau.

 

          GIAÙ TROÏN TOUR: 820.000ñ/khaùch

GHI CHUÙ:

 Giaù treân aùp duïng cho ñoaøn treân 70 khaùch.

 Giaù chöa bao goàm thueá VAT 10%.

 Haûi saûn:  cua, gheï, möïc, toâm = 300.000ñ/kg

TIEÂU CHUAÅN PHUÏC VUÏ:

       VAÄN CHUYEÅN :           Xe (ñôøi môùi 45 choã, maùy laïnh suoát tuyeán, gheá baät naèm, tivi, DVD,.).Xe chaát löôïng VIP.

     LAÙI XE:                          Nhieàu naêm kinh nghieäm, lòch söï, vui veû, an toaøn.

    LÖU TRUÙ:                      KS 02 sao ñaït tieâu chuaån du lòch, phoøng ñaày ñuû tieän nghi (Tivi, truyeàn hình caùp, maùy laïnh, ñieän thoaïi, veä sinh kheùp kín, höôùng bieån. . .) 2 – 3 – 4 khaùch/phoøng. Nhö khaùch saïn coâng ñoaøn ñoàng nai, khaùch saïn raïng ñoâng, khaùch saïn long haûi…Khu Ñieàu Döôõng 298.

     THAM QUAN:              Veù vaøo coång tham quan theo chöông trình. Gheá boá duø,  taém nöôùc ngoït.

   AÊN UOÁNG:                   Bao goàm: 02 böõa saùng  + 03 böõa chính .                                  Aên saùng: buùn, Phôû, huû tieáu, baùnh mì oáp la + caø pheâ, nöôùc ngoït... (35.000 ñ/phaàn)

Aên chính: Tieâu chuaån côm phaàn 05 moùn ngon (thöïc ñôn phong phuù, mang höông vò bieån, thay ñoåi thöôøng xuyeân theo yeâu caàu).(70.000 ñ/phaàn)

     HÖÔÙNG DAÃN:             Nhieät tình, vui veû, kinh nghieäm, nghieäp vuï cao, phuïc vuï chu ñaùo 24/24

     BAÛO HIEÅM:                  Baûo hieåm du lòch toaøn caàu, möùc boài thöôøng toái ña 60.000.000 ñoàng/ngöôøi/tröôøng hôïp.

QUAØ TAËNG:

                 Khaên thôm treân xe (moãi ngaøy 01 khaên)

                 Nöôùc chai tinh khieát 500ml/khaùch/ngaøy.

              Noùn du lòch VIET DU TRAVEL .

                Thuoác y teá thoâng duïng treân xe.

              Quaø taëng troø chôi treân xe, Troø chôi ñính keøm.

             01 baêng roân treo tröôùc moãi xe, baêng roân treo taïi saân khaáu.

             01 daøn nhaïc soáng vaø 01 MC taïi saân khaáu.

GIAÙ KHOÂNG BAO GOÀM:

·        Aên uoáng, tham quan, mua saém ngoaøi chöông trình.

·        Chi phí giaët uûi, ñieän thoaïi, nöôùc giaûi khaùt trong khaùch saïn…

GIAÙ TOUR TREÛ EM:

·        Döôùi 06 tuoåi mieãn phí (aên, nghæ chung vôùi gia ñình)

·        Töø 06 – 11 tuoåi tính ½ veù ngöôøi lôùn (veù tham quan, aên rieâng, choã ngoài treân xe, nguû chung gia ñình)

·        Töø 12 tuoåi trôû leân veù vaø cheá ñoä nhö ngöôøi lôùn.20


VIỆT DU - Sự Khác Biệt, Nụ Cười Việt


Chùm Tour Du Lịch VŨNG TÀU - Công Ty Du Lịch Việt Du

Du Lịch Vũng Tàu, Tour Du Lịch Vũng Tàu

Tour du lich hồ cốc - bình châu 2 ngày

Thời gian: 2 ngày
Phương tiện: Ô Tô
Lưu Trú: resort
Giá tour: 1.690,000 VNĐ
liên hệ: 0987 609 818 ( MR. Cường)


Tour du lịch bình châu - hồ cốc - vũng tàu 3 ngày


Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Phương tiện: Ô Tô
Lưu Trú: khách sạn
Giá tour: 1.350,000 VNĐ
liên hệ: 0987 609 818 ( Mr. Cường)


Tour bình châu - hồ cốc vũng tàu resort 4 sao

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô Tô
Lưu Trú: RESORT
Giá tour: 1.499,000 VNĐ
liên hệ: 0987 609 818 ( Mr. Cường)


Tour du lich vũng tàu 1 ngày

Thời gian: 1 ngày
Phương tiện: Ô Tô
Lưu Trú: KDL BIỂN ĐÔNG
Giá tour: 290,000 VNĐ
liên hệ: 0987 609 818 ( Mr. Cường)


Tour du lịch nghỉ dưỡng tại Hồ Cốc 2 ngày

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô Tô
Lưu Trú: Resort
Giá tour: 1,725,000 VNĐ
liên hệ: 0987 609 818 ( Mr. Cường)


tour du lịch bình châu - hồ cốc 1 ngày giá rẻ


Thời gian: 1 ngày
Phương tiện: Ô Tô
Lưu Trú: KDL VIỄN ĐÔNG
Giá tour: 400,000 VNĐ
Liên hệ: 0987 609 818 ( Mr. Cường)


Tour du lịch Vũng tàu 2 ngày


Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô Tô
Lưu Trú: Khách sạn
Giá tour: 850,000 VN

liên hệ: 0987 609 818 ( Mr. Cường)


Tour du lịch Vũng tàu 2 ngày 1 đêm


Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Ô Tô
Lưu Trú: khách sạn
Giá tour: 780,000 VNĐ

liên hệ: 0987 609 818 ( Mr. Cường)


Tour du lịch Vũng Tàu 2 ngày - Chương trình lễ hội

Thời gian: 2 ngày 1 đêm
Phương tiện: Xe du lịch
Lưu Trú: khách sạn
Giá tour: 760,000 VNĐ
liên hệ: 0987 609 818 ( Mr. Cường)

Chương trình áp dụng cho khách đoàn công ty trên 300 khách


Tour du lich Long Hải 1 ngày

Thời gian: 1 ngày
Phương tiện: Xe du lịch
Lưu Trú: KDL 298 Long Hải
Giá tour: 320,000 VND

Khởi hành: khách đoàn


Tour du lịch Long Hải 2 ngày - chương trình lễ hội

Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
Phương tiện: Ô Tô
Lưu Trú: khách sạn
Giá tour: 789,000 VND
liên hệ: 0987 609 818 ( Mr. Cường)

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI - ÁP DỤNG CHO KHÁCH ĐOÀN TRÊN 300 KHÁCH

Các bài viết khác...

  1. Tour du lịch Vũng Tàu 2 ngày - Resort lan rung 3 sao

2. Tour du lịch Vũng Tàu 1 ngày 1 đêm - lửa trại

Comments