หน่วยแสดงผล (Output Unit)

         หน่วยแสดงผล (Output Unit) เป็นหน่วยที่แสดงผลลัพธ์ที่มาจากการประมวลผลข้อมูล ของส่วนประมวลผลข้อมูล โดยปกติรูปแบบของการแสดงผล มีอยู่ 2 แบบ ด้วยกันคือ แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้ และแบบที่ไม่มีสำเนาเก็บไว้ 

        - แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้ เช่น
 
 
                   
                   

                                             เครื่องพิมพ์ (Printer)  

       
 
         - แบบที่ไม่มีสำเนาเก็บไว้ เช่น 
 
 
 
                           
                                             
                                                 จอภาพ(Monitor)
 
 
                          
 
 
                                      เครื่องฉายภาพ(LCD Projector)
 
 
 
                         
 
                                                ลำโพง (Speaker)

 
 
 
 
 
              
Comments