TÈCNICA DEL RESUM

EL RESUM DE TEXTOS

 

 

 

1.- LECTURA REFLEXIVA

 

  • Primera lectura: lectura ràpida del text per tal d’assabentar-nos de què tracta. Cal buscar totes les paraules que no coneixem al diccionari i treballar amb sinònims i antònims.
  • Lectura comprensiva: segona lectura del text més pausada, paràgraf a paràgraf, reflexionant sobre allò que llegim. Podem subratllar allò que siga del nostre interés.  Si cal, és interessant fer un esquema general de text que podem completar, ampliar, modificar, retallar en següents lectures: en farem tantes com calga per entendre ben bé el text.
  • Reducció del sentit global o tema a una frase ( de vegades el títol o una frase del text poden ajudar a fer aquesta reducció).

2.- ANÀLISI

 

a.- Trobeu els punts o idees essencials del text i la manera com es van articulant. Es tracta de descobrir el pla del text a través dels passos següents:

 

·        Localització del diferents punts essencials.

·        Distinció dels punts essencials i llurs complements (sovint cada idea o punt és il·lustrat, explicat, comentat o matisat per complements).

·        Recerca de l’articulació lògica del text (els diferents punts es relacionen progressivament d’una manera lògica).

 

b.- Indicacions pràctiques:

 

·        Subratlleu els mots clau de cada idea o punt essencial,

·        Enquadreu els mots de lligam o les expressions que posen en relleu les relacions lògiques de les parts del text (perquè, doncs, però, en canvi, primerament, finalment...),

·        Pareu atenció als signes de puntuació, a la disposició del text en paràgrafs, etc.

 

3.- SÍNTESI

 

Els resultats de l’anàlisi poden ser sintetitzats en un

 

·        Esquema que pose en relleu el pla del text (parts i subparts) amb l’ús de títols o frases que distingisquen els punts principals i els secundaris i dels exemples.

 

 

 

4.- REDUCCIÓ FINAL

 

a.- Reduïu el text original a 1/4, aproximadament, dels seus mots. La contracció final ha de consistir en un text redactat íntegrament, que reproduïsca fidelment el pla o organització de l’original, però transformat amb l’ajuda de la seua formulació esquemàtica.

 

·        Reduïu a dues o tres frases cada idea o punt essencial (en cas que hi haja dues idees o dos punts equivalents, sintetitzeu-los).

·        Articuleu lògicament les frases ja redactades a través de mots de lligam i amb una puntuació adient.

 

b.- defectes a evitar:

 

·        Convertir el resum en un seguit de frases copiades de l’original;

·        L’ús de l’estil telegràfic o la supressió dels lligams lògics entre les parts del resum;

·        La desproporció: conservar exemples o idees secundàries en detriment d’una de principal o donar una importància excessiva a una part del text en detriment de les altres;

·        Afegir al resum comentaris o indicacions com és ara: l’autor declara... demostra que... conclou dient que...

 

c.- aspectes a tindre en compte:

 

·        Hem de ser objectius.

·        Hem de tindre molt clara la idea general del text, les idees principals i les idees secundàries.

·        Hem de tindre sempre a la vista l’esquema.

·        Cal trobar el fil conductor que unisca perfectament les frases essencials.

·        Hem d’enriquir, ampliar i completar el nostre escrit amb informació que tinguem i amb les nostres pròpies paraules.

·        Quan resumim, no hem de seguir obligatòriament l’ordre d’exposició que apareix en el text: podem adoptar d’altres criteris, com per ex., passar d’un fet particular a un de general o viceversa.

·        Hem de ser breus i presentar un estil narratiu.
 
 
 
                                                                                          *APUNTS FACILITATS PEL PROFESSOR ISIDRE CRESPO
Comments