FEBLES

Pronoms

 

1 Pronoms febles

 

Els pronoms febles o àtons són uns elements que equivalen a un nom o a un sintagma nominal i que es pronuncien formant una unitat prosòdica amb el verb, és a dir, sempre van al costat del verb. La funció principal que exerceixen és la de substituir complements que ja han aparegut en el discurs (funció anafòrica) per evitar repeticions innecessàries.

 

Així doncs, poden substituir: el complement indirecte (CI), el complement directe (CD), l’atribut (Atr), el complement del nom (CN), els complements circumstancials (CC) i els complements de règim verbal (CRV).

1.1 Col·locació i formes dels pronoms febles
Els pronoms febles presenten diverses formes segons la seua col·locació davant o darrere del verb i segons si aquest comença per vocal o consonant. Fixeu-vos en els aspectes ortogràfics següents:
 

a)      Davant o darrere del verb?

Normalment els pronoms van davant del verb.

 

Les úniques formes verbals que els admeten darrere són l’imperatiu, el gerundi i l’infinitiu

                 Ex.: Compra’m; estic comprant-me; has de comprar-me

 

És per això que les formes perifràstiques d’infinitiu o de gerundi admeten els pronoms davant o darrere del verb.

 

b)      Davant del verb: formes reforçades o elidides?

Quan el verb comence per consonant, utilitzem les formes reforçades.

                 Ex.: em compraré

 

Quan el verb comença per vocal o hac muda, utilitzem les formes elidides. Són formes amb apòstrof, ja que hi ha una vocal elidida per contacte amb una altra.

                 Ex.: m’agrada

 

c)      Darrere del verb: formes plenes o formes reduïdes?

Quan el verb acabe en consonant o u semivocal utilitzem les formes plenes.

                 Ex.: estic comprant-me; compreu-me

 

Quan el verb acabe en vocal utilitzem les formes reduïdes.

                 Ex.: compra’m

 

Sempre se separa el pronom darrere del verb mitjançant apòstrof o guionet.


Heu de tenir present que, amb verbs com queixar-se, penedir-se, anar-se’n o equivocar-se, el pronom feble no fa cap funció, sinó que forma part del verb. Són verbs que no poden prescindir del pronom, per això es diuen verbs pronominals.

 


T’has equivocat tu, així que no et queixes

 

Recordeu que els verbs callar, caure, saber, aprendre, conéixer i uns pocs més no són pronominals; per tant, no direm *ens hem aprés els pronoms febles, sinó hem aprés els pronoms febles.

 

1.2 Esquema de pronoms febles

 

CI (a qui ?)

 

Singular          LI        -LI

 


plural               ELS     -LOS

                         ‘LS

 

 


CD DETERMINAT (amb article determinat, demostratiu, nom propi)

 

EL                  L’                    -LO                 ‘L

LA                  L’                    -LA                 -LA

ELS                ELS                -LOS               ‘LS

  CD

(què...?

    +

passiva)

LES                LES                -LES               -LES

 

CD NEUTRE (oració subodinada ; açò, això, allò; tot)

 

HO                  HO                  -HO                -HO

 

CD INDETERMINAT

 

EN                  N’                   -NE                 ‘N

 

 

COMPLEMENT AMB PREPOSICIÓ        (el cc de manera   è  hi)

 

HI                   HI                   -HI                  -HI                 

EN                  N’                   -NE                 ‘N               (si va introdouït per la preposició “de”)

 

ATRIBUT (ser, estar, paréixer, semblar)

 

HO                  HO                  -HO                -HO

 


1.3 Funcions I: el complement indirecte

El complement indirecte (CI) és el destinatari de l’acció que indica el verb i va unit al verb per una preposició: normalment a o per a. Per això, el podreu localitzar preguntant-vos a qui o per a qui es fa l’acció:

 

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL COMPLEMENT INDIRECTE

 

CI

Davant de verb començat en:

Darrere de verb acabat en:

(Per) a qui?

Consonant

(formareforçada)

Vocal

(forma elidida)

Vocal

(forma reduïda)

Consonant

(forma plena)

1a persona singular

(Per) a mi

 

EM

M’

‘M

-ME

2a persona singular

(Per) a tu

 

ET

T’

‘T

-TE

3a persona reflexiu

(Per) a ell mateix

 

ES

S’

‘S

-SE

1a persona plural

(Per) a nosaltres

 

ENS

ENS

‘NS

-NOS

2a persona plural

(Per) a vosaltres

 

US

US

-US

-VOS

3a persona reflexiu

(Per) a ells mateixos

 

ES

S’

‘S

-SE

 

 

REMARQUES

 

a)      El pronom ES davant de verbs començats amb S + vocal o C + e/i pren la forma plena SE:

Per l’estiu se celebren les festes del meu poble

 

b)      El pronom US darrere de verbs acabats en vocal no s’apostrofa, perquè es confondria amb el pronom ES:

 

Va treure la punxa del dit a vosaltres > Va treure-us la punxa del dit

 

(si l’apostrofarem, Va treure’s la punxa del dit, seria una acció reflexiva)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quan la resposta a qui fa l’acció és a ell / a ella / a ells / a elles ––o, en general, una resposta que es puga reduir a aquestes formes (ex.: al meu amic, a la secretària, als companys, a les amigues...)–– els pronoms que substitueixen el complement indirecte són: LI per al singular i ELS per al plural, amb les formes corresponents:

 

Complement indirecte

 

Davant de verb començat en:

Darrere de verb acabat en:

(Per) a qui?

Consonant

(forma reforçada)

Vocal

(forma elidida)

Vocal

(forma reduïda)

Consonant

(forma plena)

3a persona singular

(Per) a ell/a

 

LI

LI

-LI

-LI

3a persona plural

(Per) a ells/elles

 

ELS

ELS

‘LS

-LOS

 

 

REMARQUES

 

a)       L’ús d’un pronom, quan el complement no ha estat elidit, és innecessari, perquè provoca un pleonasme; per això cal evitar oracions com aquesta:

 

*Li vaig comprar a l’Anna un llibre > Vaig comprar a l’Anna un llibre o

 Li vaig comprar un llibre

*M’han regalat a mi un objecte > M’han regalat un objecte

 

En cas que es vulga emfasitzar un complement, per tal d’evitar la redundància, s’haurà de col·locar una coma entre el complement substituït i la resta de l’oració:

 

A Jaume, li feia mal tot.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1.3.1 Exercicis

1. Completeu les frases següents amb el pronom feble que convinga:

 

a)      Vaig esforçar______ molt en la carrera.

b)      A tu, la gent no ha de preocupar_____ gaire.

c)      _____ aconselle que treballeu més.

d)      Manteniu____ fidels als vostres principis.

e)      Vau perdre____ perquè no sabíeu el camí.

f)        Ell va asseure_____ sobre un banc.

g)      Eixirem a les tres. Vine a buscar _______ a les tres.

h)      ____ voleu acompanyar, a nosaltres?

i)        Nosaltres som tres. Compra____ tres entrades.

j)        _____ demane que vingueu.

k)      Nosaltres no hi poguérem anar. Vols contar_____ tu la pel·lícula?

l)        Sabeu quin autobús hem d’agafar? ____ ha dit algú quin autobús és?

m)    Si vosté té problemes, pose____ en contacte amb mi.

n)      Per l’estiu ____ celebren les festes del meu poble.

o)      Vols acompanyar_____ tu? (a mi).

 

2. Completeu les frases següents amb el pronom feble que convinga:

 

a)      El xiquet ha preguntat per tu. Encara no ____ has donat el regal?

b)      Si trobàrem els teus amics, ____ explicaríem la veritat.

c)      Si saps que té mal de cap, per què ____ parles cridant.

d)      He vist els alumnes, però no ____ he dit res.

e)      A la xiqueta, voldria comprar ____ una bicicleta.

f)        La teua germana va contar _____ (a elles) la pel·lícula.

 

3. Substituïu el sintagma en negreta pel pronom feble corresponent:

 

a)      Cantarem cançons als malalts.

_________________________

 

b)      Va aturar un taxi per a l’àvia.

_________________________

 

c)      Dóna diners al xiquet!

_________________________

 

d)      Dóna diners als xiquets!

_________________________

 

e)      L’avi ha donat els caramels al seu nét.

_________________________

 

f)        Ha llegit el conte per als xiquets de la guarderia.

_________________________

 

 

 

 


1.4 Funcions II: el complement directe

Hi ha verbs que per si mateixos tenen un significat total que no necessita ser completat ni arrodonit (verbs intransitius); però d’altres tenen un significat insuficient i exigeixen una complementació (verbs transitius):

 

El xiquet dorm.                                  El xiquet té... (Què...?)

 

Aquest element necessari que completa el significat dels verbs transitius és el complement directe. El podreu reconéixer o preguntant què...? o fent una transformació en passiva, en què el complement directe passa a ser el subjecte de l’oració:

 

El xiquet té son ® Què té? Son.

La policia va detenir el violador ® El violador va ser detingut per la policia.

 

remarques

 

Normalment el complement directe no s’uneix al verb amb cap preposició. Només s’admet la preposició a com a lligam entre el verb i el complement directe en els casos següents:

 

a)           Quan el CD és un pronom personal fort:

 

Us he vist a vosaltres.

 

b)           En els casos en què l’expressió siga poc precisa:

 

T’estimava molt: potser més que al seu fill.

 

c)             Davant de: qui, el qual, tots, tothom, ningú, algú:

 

La policia va controlar a tots els manifestants.

He anat al bar, però no he vist a ningú.

 


 

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL COMPLEMENT DIRECTE

 

Els pronoms que poden substituir aquests complements directes són els següents:

 

Complement directe:

Què? / subjecte passiu

Davant de verb començat en:

Darrere de verb acabat en:

Consonant

Vocal

Vocal

Consonant

 

 

Definit

Masculí singular

EL

L’

‘L

-LO

Femení singular

LA

L’/ LA

-LA

-LA

Masculí plural

ELS

ELS

‘LS

-LOS

Femení plural

LES

LES

-LES

-LES

Neutre

HO

HO

-HO

-HO

Indefinit

EN

N’

‘N

-NE

REMARQUES

 

El pronom LA, com l'article definit, no s'apostrofa davant d'un verb que comence en i/u/hi/hu àtones:

 

Uses la màquina d'escriure (L'uses)

Utilitzes la màquina d'escriure (La utilitzes)


Una vegada localitzat el complement directe, cal identificar si és definit, neutre o indefinit:

 

  • Un CD és definit quan està determinat mitjançant un article (el/la/els/les) o un demostratiu (aquest/a/s/es, aqueix/a/os/es, aquell/a/s/es) o és un nom propi:

 

a)      Compraré el cotxe (la moto / els cotxes / les motos)

b)      He comprat aquest cotxe (aquesta moto / aquests cotxes / aquestes motos)

c)      Compra aqueix cotxe (aqueixa moto / aqueixos cotxes / aqueixes motos)

d)      Compreu aquell cotxe (aquella moto / aquells cotxes / aquelles motos)

 

-        Substitució del complement directe definit:

 

a)      Compraré el cotxe (la moto / els cotxes / les motos)

                            El (La / Els / Les) compraré

b)      He comprat aquest cotxe (aquesta moto / aquests cotxes / aquestes motos)

                            L’he comprat / L’he comprada / Els he comprats / Les he comprades

c)      Compra aqueix cotxe (aqueixa moto / aqueixos cotxes / aqueixes motos)

                            Compra’l / -la / ‘ls / -les!

d)      Compreu aquell cotxe (aquella moto / aquells cotxes / aquelles motos)

                            Compreu-lo / -la / -los / -les!

REMARQUES

 

Si el verb està format per un auxiliar + un participi (exemple b), el participi pot concordar amb el pronom en gènere i nombre.


 

  • Un CD és neutre quan és un demostratiu neutre (açò, això, allò) o tota una oració equivalent a un demostratiu neutre, o va amb la paraula tot:

 

e)    Vull açò.

f)      Ha dit això.

g)    Mira allò.

h)    Expliqueu què us ha passat! (això)

 

-        Substitució del complement directe neutre:

 

e)    Vull açò.

                            Ho vull.

f)      Ha dit això.

                            Ho ha dit.

g)    Mira allò.

                            Mira-ho!

h)    Expliqueu què us ha passat! (això)

                            Expliqueu-ho!

 

  • Un CD és indefinit quan no està determinat o ho està per un indefinit (un, algun, cap...) o un quantificador (molt, poc, tant...).

 

i)      Tens pa?

j)      He comprat unes revistes?

k)    Compra tres quilos de taronges!

l)      Compreu moltes revistes.

 

-        Substitució del complement directe indefinit:

 

i)      Tens pa?

En tens?

j)      He comprat unes revistes?

N’he comprades unes

k)    Compra tres quilos de taronges.

Compra’n tres!

l)      Compreu moltes revistes.

Compreu-ne moltes!

 

REMARQUES

 

Si el CD no definit està determinat per un indefinit (exemple j) o un quantificador (exemples k i l), en substituir-lo cal repetir el determinant.

 

Si el verb està format per un auxiliar + un participi (exemple j), el participi pot concordar amb el pronom.


1.4.1 Exercicis

1. Substituïu el sintagma en negreta pel pronom feble corresponent.

 

1.      Sempre compra el pa en la botiga del costat.

___________________________________

 

2.      Va veure el teu amic tirant les pedres.

___________________________________

 

3.      Necessite que el teu germà vinga demà a veure’m.

___________________________________

 

4.      Heu de llevar moltes herbes del jardí.

___________________________________

 

 

5.      Per acabar, va cantar la cançó que més m’agrada.

___________________________________

 

6.      Vull que dugues unes camises a la tintoreria.

___________________________________

 

7.      He comprat açò a la botiga de ta mare.

___________________________________

 

8.      Compreu aquesta raqueta per al vostre nebot.

___________________________________

 

9.      Han visitat l’exposició aquest matí.

___________________________________

 

10.  He de comprar entrades per a la inauguració.

___________________________________

 

 

2. Completeu les frases següents amb el pronom feble que convinga:

 

1.      Alguna cosa obstrueix la porta i no puc obrir____.

2.      Mai he vist un partit de bàsquet en directe. Però, ____ he vist molts de futbol.

3.      Heu reservat l’habitació? –– ____ vaig reservar la setmana passada.

4.      Agafa els tovallons i guarda ____ al calaix.

5.      Diuen que hi ha un circ a la ciutat, però jo encara no ____ he vist.

6.      Això no queda bé ací, canvieu ____ de lloc.

7.      Pots deixar-me un bolígraf? –– ____ sent, no ____ tinc cap.

8.      Què fas amb les flors? –– Estic collint ____ perquè vull transplantar ____ algunes.

1.5 Funcions III: el complement atributiu

Els verbs ser, estar, semblar, paréixer i aparentar són verbs copulatius. Són una mena de nexe o element d’enllaç entre el subjecte i un complement que els diferencia dels altres verbs: l’atribut. La prova és que sovint se’n prescindeix en escriptura telegràfica, en anuncis, en enunciats gràfics...:

 

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL COMPLEMENT ATRIBUTIU

 

La substitució per pronoms del complement atributiu és similar a la del complement directe:

 

-        Si l’atribut és definit (determinat per un article o demostratiu) és substituït pels pronoms el, la, els, les (amb totes les seues formes):

 

El teu amic és el metge del poble (El teu amic l’és).

Aparenta els noranta anys que té (Els aparenta).

 

-        Si es tracta d’un atribut indefinit, un demostratiu neutre o una oració és substituït per ho:

 

El teu amic és metge (El teu amic ho és).

Aparenta tenir noranta anys (Ho aparenta).

1.5.1 Exercicis

1. Localitzeu el complement atributiu i substituïu-lo pel pronom corresponent:

 

a)      Aquells són els jugadors de l’equip de futbol.

____________________________________

b)      Els núvols pareixen boles de cotó.

____________________________________

c)      Maria és la xica més atractiva de la classe.

____________________________________

d)      Ja deuen ser les nou del matí.

____________________________________

e)      Aquestes xiques semblen xineses.

____________________________________

f)        A hores d’ara, el resultat del partit sembla clar.

____________________________________

g)      Pep és el millor advocat de la ciutat.

____________________________________

h)      Pep és advocat.

____________________________________

 

2. Completeu les frases següents amb el pronom feble que convinga:

 

a)      Els xiquets no estaven quiets i ____ vaig llegir un conte per calmar____.

b)      Aquella és la teua veïna? Sí, segur que ____ és.

c)      He de parlar amb Josep. –– Jo ____ veuré avui. Vols que ____ diga alguna cosa?

d)      Ahir em van regalar tres quadres. Tu ____ vols un?

e)      Maradona va arribar a ser un mite, però ara ja no ____ és.

f)        Anna em va donar les fotografies perquè ____ mirara i ____ diguera que ____ semblaven.

g)      La veïna em va demanar un saler i encara no ­­____ ha tornat.

h)      No és coix, però per la manera de caminar ____ sembla.

i)        He parlat amb els teus alumnes però no _____ he pogut dir la veritat.

j)        Per dinar, hi havia estofat de vedella i vam menjar_____ tots.

k)      A Antoni, no li agrada dir mentides, però ____ diu moltes.

l)        Sort que els veïns ens van ajudar. Haurem de donar____ les gràcies.

m)    Pere gaudeix bona cosa amb les pel·lícules de l’oest però ara no pot veure____.

n)      A Jaume, li encanta la mistela, però ara no ____ pot beure.

1.6 Funcions IV: el complement circumstancial

Les circumstàncies en què es produeix l’acció del verb són indicades per una sèrie de complements anomenats circumstancials. Aquestes circumstàncies poden ser de temps, de lloc, de manera, d’instrument, de finalitat...

 

Van vindre a les nou (CC de temps)

Van vindre enfadats (CC de manera)

Van vindre a ma casa (CC de lloc)

Van vindre amb cotxe (CC d’instrument)

 

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DELS COMPLEMENTS CIRCUMSTANCIALS

 

El CC de manera és substituït sempre pel pronom hi (-hi) i el podreu localitzar preguntant-vos com es fa l’acció.

 

Pere treballava de valent ® Pere hi treballava

Marc, camina de pressa, per favor! ® Marc, camina-hi, per favor!

 

Els altres complements circumstancials també són substituïts pel pronom hi, llevat d’un únic cas: si el complement és introduït per la preposició DE, és substituït per en (n’ / ‘n / -ne).

 

Aniran demà al poble ® Hi aniran demà

He dut el cotxe al garatge ® Hi he dut el cotxe

Torna al poble! ® Torna-hi!

Torneu al treball! ® Torneu-hi!

Vindran demà del poble ® En vindran

He tret el cotxe del garatge ® N’he tret el cotxe

Torna del poble! ® Torna’n!

Torneu del treball! ® Torneu-ne!

 


1.7 Funcions V: el complement preposicional i de règim verbal

Hi ha certs verbs que exigeixen (regeixen) la presència de complements introduïts per una preposició. Per això, aquests complements s’anomenen preposicionals o de règim verbal:

 

La tieta pensa en tots nosaltres

Estic d’acord amb vosaltres

No accediré als teus desitjos

 

Ací teniu alguns dels verbs que admeten aquest complement:

 

 

·      Accedir, contribuir, excitar, procedir, renunciar, acostumar-se, arriscar-se, exposar-se, dedicar-se...: complement amb A.

·      Pensar, tardar, vacil·lar, afanyar-se, complaure’s, entossudir-se, exercitar-se, delitar-se, interessar-se, confiar...: complement amb EN.

·      Aprendre, parlar, saber, recordar-se, oblidar-se, riure’s, adonar-se, burlar-se, abstenir-se, queixar-se...: complement amb DE.

·      Avenir-se, fer-se, estar d’acord, amenaçar...: complement amb AMB.

 

 

També poden regir un complement preposicional alguns noms que formen una expressió conjunta amb un verb: Estar content d’algú / d’alguna cosa; estar segur d’algú / d’alguna cosa; trobar plaer (o satisfacció) en algú / en alguna cosa...

 

 

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL DEL COMPLEMENT DE RÈGIM VERBAL

 

Com els complements circumstancials, si el complement de règim verbal és introduït per la preposició DE és substituït per en (n’ / ‘n / -ne), però si és introduït per qualsevol altra preposició és substituït per hi (-hi):

 

Renunciaré al càrrec ® Hi renunciaré

Pensa en això que et vaig dir! ® Pensa-hi!

Parlava de tot un poc ® En parlava

Parla de les teues coses! ® Parla’n!

Ha parlat de tot un poc ® N’ha parlat

Parleu de les vostres coses! ® Parleu-ne!


1.7.1 Exercicis

1. Substituïu el sintagma en negreta pel pronom feble corresponent:

 

a)      Ahir no vaig anar al teatre perquè tenia molta faena.

__________________________________________

 

b)      Jaume va ser amenaçat amb l’expulsió de l’equip.

__________________________________________

 

c)      Per què no poses els gots damunt la taula?

__________________________________________

 

d)      L’avi va traure els caramels de la butxaca.

__________________________________________

 

e)      Pensava en ella constantment.

__________________________________________

 

f)        Pensava en ella constantment.

__________________________________________

 

g)      Carme no renunciava a les seues pretensions.

__________________________________________

 

h)      Quan vaig arribar a casa, ja havíeu dinat.

__________________________________________

 

i)        Sempre parla de coses que no coneix.

__________________________________________

 

j)        Està plovent. No vages al jardí.

__________________________________________

 

k)      Si no hi ha policia no és convenient passejar pel port.

__________________________________________

 

2. Completeu les frases següents amb el pronom feble que convinga:

 

1.      Va agafar fulls en blanc per fer____ un esborrany de la redacció.

2.      Veniu de veure la pel·lícula? Jo encara no ____ he anat perquè no sé si ____ vull veure.

3.      En un port tan xicotet com aquest, només ____ caben tres vaixells.

4.      Que Enric vaja a la platja i ____ agafe un bon lloc. Després ____ anirem nosaltres i ____ portarem un refresc.

5.      Me’n vaig a Cuba i no sé quan ____ tornaré.

6.      Voleu pujar a la muntanya russa? Val, ____ pujarem, però quan jo diga prou us ____ baixeu.

7.      Quan van arribar a casa ja m’havia gitat perquè van arribar____ molt tard.

8.      Si veus Jaumet plorant al pati, deixa____ . Sempre ____ fa quan el castiguen a anar____.

2 Combinació de pronoms febles

La col·locació davant o darrere del verb segueix la norma següent:

 

·         Han d’anar sempre junts: o els dos davant o els dos darrere.

·         Sempre col·locarem l’apòstrof tant a la dreta com puguem:

li’l donaré       però         li l’he donat

 

·         Ordre de col·locació:

 

3a persona

2a persona

1a persona

3a persona

pronoms adverbials

 

Es

 

et

us

 

em

ens

 

li

els

el

la

els

les

ho

 

en

 

hi

 

És a dir:

 

reflexiu + CI + CD + CC

 

-          Les combinacions LA + HI, SE + US no s’apostrofen:

Posa la llibreta damunt la taula: posa-la-hi

Se us ha dit que calleu

 

-          Davant del verb: els pronoms EM, ET, ES quan entren en combinació amb un altre pronom prenen la forma ME, TE, SE:

 

Em dóna            però            me la dóna

Et dóna             però            te’l dóna

Es mira             però            se la mira

 

-          Darrere del verb:

 

a)      si es combinen dos pronoms i el verb acaba en consonant (i per tant no es pot apostrofar) el primer adopta la forma plena (-los, -nos, -vos, -me, -te, se):

vull donar-los-ho, dir-vos-ho, menjar-me’n, donar-te’n

 

b)      si es combinen dos pronoms i el primer acaba en –S, s’utilitza la forma reforçada en el segon:

porta’ns-en, poseu-nos-en, doneu-los-els

 

c)      Les combinacions: -ME-LA, -TE-LA, -SE-LA no s’apostrofen encara que el verb acabe en vocal:

Dóna-me-la; emporta-te-la

 

-          No són possibles les combinacions: *HI +HI                 *HO + EN

                                                                *HO + HI              *EN + EN

                                                                *HO + HO

 

QUADRE DE COMBINACIONS BINÀRIES

 

 

es

em

ens

et

us

li

els

el

la

les

en

em

dav.

se’m

se m’

 

 

te’m

te m’

us em

us m’

 

 

 

 

 

 

dar.

-se’m

 

 

 

-te’m

-vos-em

-us-em

 

 

 

 

 

 

ens

dav.

se’ns

 

 

te’ns

us ens

 

 

 

 

 

 

dar.

-se’ns

 

 

-te’ns

-vos-ens

-us-ens

 

 

 

 

 

 

et

dav.

se’t

se t’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dar.

-se’t

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

us

dav.

se us

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dar.

-se-us

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

el

dav.

se’l

se l’

me’l

me l’

ens el

ens l’

te’l

te l’

us el

us l’

li’l

li l’

els el

els l’

 

 

 

 

dar.

-se’l

-me’l

-nos-el

‘ns-el

-te’l

-vos-el

-us-el

-li’l

-los-el

‘ls-el

 

 

 

 

els

dav.

se’ls

me’ls

ens els

te’ls

us els

li’ls

els els

 

 

 

 

dar.

-se’ls

-me’ls

-nos-els

‘ns-els

-te’ls

-vos-els

-us-els

-li’ls

-los-els

‘ls-els

 

 

 

 

la

dav.

se la

se l’

me la

me l’

ens la

ens l’

te la

te l’

us la

us l’

li la

li l’

els la

els l’

 

 

 

 

dar.

-se-la

-me-la

-nos-la

‘ns-la

-te-la

-vos-la

-us-la

-li-la

-los-la

‘ls-la

 

 

 

 

les

dav.

se les

 

me les

ens les

te les

us les

li les

els les

 

 

 

 

dar.

-se-les

-me-les

-nos-les

‘ns-les

-te-les

-vos-les

-us-les

-li-les

-los-les

‘ls-les

 

 

 

 

li

dav.

se li

 

me li

ens li

te li

us li

 

 

 

 

 

 

dar.

-se-li

-me-li

-nos-li

‘ns-li

-te-li

-vos-li

-us-li

 

 

 

 

 

 

ho

dav.

s’ho

 

m’ho

ens ho

t’ho

us ho

li ho

els ho

 

 

 

 

dar.

-s’ho

-m’ho

-nos-ho

‘ns-ho

-t’ho

-vos-ho

-us-ho

-li-ho

-los-ho

‘ls-ho

 

 

 

 

en

dav.

se’n

se n’

me’n

me n’

ens en

ens n’

te’n

te n’

us en

us n’

li’n

li n’

els en

els n’

l’en

el n’

la’n

la n’

les en

les n’

 

dar.

-se’n

-me’n

-nos-en

‘ns-en

-te’n

-vos-en

-us-en

-li’n

-los-en

‘ls-en

-l’en

-la’n

-les-en

 

hi

dav.

s’hi

m’hi

ens hi

t’hi

us hi

li hi

els hi

l’hi

la hi

les hi

n’hi

dar.

-s’hi

-m’hi

-nos-hi

‘ns-hi

-t’hi

-vos-hi

-us-hi

-li-hi

-los-hi

‘ls-hi

-l’hi

-la-hi

-les- hi

-n’hi

 

 

2.1 Exercicis

1. Torneu a escriure cada frase i feu la substitució de l’objecte directe per un pronom feble adequat i combineu-lo amb el que ja teniu:

 

Joan em deixarà

 

el cotxe

els diners

la casa

 

                       me’l deixarà

............................. deixarà

............................. deixarà

les claus

diners

tot el que voldré

............................. deixarà

............................. deixarà

............................. deixarà

Quan torne et portaré

 

el disc

els llibres

la jaqueta

 

                        te’l portaré

............................. portaré

............................. portaré

les cintes

cintes

tot el que desitges

............................. portaré

............................. portaré

............................. portaré

Us ha presentat

 

el seu amic

els seus pares

la seua veïna

 

                     us l’ha presentat

............................. ha presentat

............................. ha presentada

El seu amic els durà

 

la bicicleta

el disc

els sobres

 

                    els la durà

............................. durà

............................. durà

el que voldrà

gelats

les notícies

............................. durà

............................. durà

............................. durà

 

 

2. Ompliu els espais buits amb les formes LI’L o SE’L:

 

1.        Li va caure un botó i com que no __________ sabia cosir, __________ vaig cosir jo.

2.        Quan agafava un bolígraf d’algú __________ ficava a la butxaca ràpidament perquè no __________ veren.

3.        Té el cabell tan llarg perquè fa deu anys que no __________ talla.

4.        És estrany que no haja perdut el paraigua: sempre __________ descuida pertot arreu. Per això jo no ___________ deixe mai!

5.        Tenia el plat brut, i __________ vaig canviar.

6.        El cendrer és damunt la taula. Acosta__________, que no hi arriba.

7.      Pose aquest lluç ací: jo mateixa __________ pesaré, __________ netejaré i __________ cobraré, i així __________ podrà endur ara mateix.


3. Ompliu els espais buits amb EL, LI, LI’L, SE’L:

 

1.      Portava un jersei molt esfilagarsat, però no vaig gosar dir________ que _________ canviara.

2.      Si ________ telefones, digues ________ que vinga aviat, que _________ vull veure.

3.      No _________ raspallaré més l’abric. Que _______ raspalle ell!

4.      No _________ destorbes, que ara estudia; si vols, ja ________ diré que has vingut.

5.      Diu que ________ ha tocat la loteria, però com que diu tantes mentides ara ja no ______ creu ningú.

6.      __________ van ensenyar el plànol d’una ciutat imaginària, i ell ________ volgué copiar.

 

4. Ompliu els buits amb ELS, ELS LA, ELS EL, ELS ELS, ELS HO (i variants):

 

1.    Per més que t’ho demanen, no _______ faces, els dibuixos; que se’ls facen ells mateixos.

2.    El que es va dir no anava per a elles, però no________ vaig poder fer entendre.

3.    Entre tots han netejat la pissarra; no _______ tornes a embrutar.

4.    Dissimulaven tots els fracassos que tenien, però un amic de la família _______ va descobrir.

5.    No poden obrir la porta, ________ vols obrir tu, per favor?

6.    Eren tan menuts que no sabien retallar els papers; _______ havíem de retallar nosaltres.

 

5. Substituïu els complements subratllats per la combinació de pronoms adequada:

 

1.      Demà agafaré les instàncies per al meu company. _________________________________

2.      Miquel ha recomanat el seu llibre a Mercé. ______________________________________

3.      No has donat la teua adreça al professor. _______________________________________

4.      Ramon ha comprat pomes per a Tina i Rosa. _____________________________________

5.      Pep recita poemes a Lídia. ___________________________________________________

6.      Teresa deu el sopar a Pere i a Jaume. ___________________________________________

7.      Vam haver de dur el meu germà a urgències. ____________________________________

8.      Haurem de donar la revista a la portera. ________________________________________

9.      Emili pagarà una ronda a Quico i Empar. _______________________________________

10.  Han plantat un arbre nou al bosc. _____________________________________________

11.  No s’esforça a fer-ho bé. ____________________________________________________

12.  Xavier ha trencat les tasses sense voler. ________________________________________

13.  Vam arribar de París amb avió. _______________________________________________

14.  Marta ha comprat al seu nebot una carpeta nova. _________________________________

15.  No veig el teu germà des de l’any passat. _______________________________________

16.  Júlia, pensa les coses. ____________________________________________________

17.  Joan ha llegit un llibre d’aventures. ____________________________________________

18.  L’avi ha donat una bufetada al seu nét. ________________________________________

19.  Els ciclistes baixaven ràpidament del port de muntanya. ___________________________

20.  La teua germana no ha comprat beguda per als xiquets. ____________________________


6.      Completeu els buits de les oracions següents amb el pronom o la combinació que calga:

 

1.      Li hem dit que ens deixe el cotxe i no ____________ ha volgut deixar.

2.      Júlia li ha fet un regal, però tu no __________ has fet cap.

3.      Si no has donat la notícia als teus pares, dóna __________, per favor.

4.      Nosaltres ja hem visitat les exposicions del museu. I vosaltres, __________ heu visitades?

5.      Compreu més beguda o no __________ tindrem prou.

6.      Li hem dit que ens conte la pel·lícula i no __________ ha volguda contar.

7.      Quan era jove vivia a Mallorca, però fa temps que no _________ viu.

8.      El problema que tenen, no saben qui ___________ resoldrà.

9.      Creia que trobaria Isabel a sa casa, però no __________ he trobada.

10.  El rellotge que et va regalar el teu cosí, no __________ has posat mai.

11.  ––Voleu portar-nos això? –– ________ portem de seguida.

12.  S’ha comprat una pilota però, al seu germà, no _________ deixa.

13.  Qui ha furtat les claus de damunt la taula? Qui haja sigut que _________ torne.

14.  Això que m’ha dit, no __________ perdonaré en la vida.

15.  Si Jaume i Joan ens porten les entrades, __________ pagarem al comptat.

16.  Passa’m una miqueta de pa. ––Ho sent, però no _________ queda gens.

17.  Si no has repartit els equipatges als jugadors, reparteix _________ ara mateix.

18.  Això que m’has fet, no __________ perdonaré mai.

19.  Quan treballàvem a la mateixa fàbrica, _________ anàvem amb el seu cotxe.

20.  Si et compres un televisor nou, _________ has de dir. (a nosaltres)

21.  Vaig comprar uns dolços i, quan vaig arribar a casa, els xiquets estaven menjant________.

22.  Saps què ha dit Joana? Que qui vulga veure______ que vaja a sa casa.

23.  Si vosaltres us embruteu la roba, renteu ________ ràpidament.

24.  Vés a l’habitació que ara ________ puge jo i ________ llegiré un conte.

25.  No puc portar les meues germanes al cine. Pots portar__________tu?

26.  A Jaume, li agradava molt el café, però ara no pot beure ________.

27.  Has escoltat l’última cançó de Serrat? Jo ________ he escoltada i no ________ ha agradat gens.

28.  L’altre dia vaig collir cireres i, ara mateix, estic menjant _________ totes.

29.  A l’octubre comença un curs de redacció. Vols que tu i jo __________ apuntem?

30.  Vaig ser jo qui us va agafar les pel·lícules, però demà pensava tornar__________.

31.  No vages al club, que jo ______ vinc i no ______ he trobat ningú.

32.  Per què no vas venir a la reunió? ––Volia anar ______, però _______ trobava malament.

33.  Quan donarem la felicitació als oncles? ––Quan ________ visitem, ________ donarem.

34.  Encara no t’ha arribat això? Ara mateix, ________ envie.

35.  D’on aconseguiu Enric i tu el tabac? __________regalen?

 

7.        Substituïu els complements subratllats pel pronom o combinació de pronoms febles que corresponga:

 

1.        Només podem demanar a les teues amigues la seua col·laboració.

                                                                                                                                                                                    

2.        Si poguérem mostrar el nostres punts de vista als nostres amics, seria magnífic.

                                                                                                                                                                                    

3.        Voldria dir a les meues germanes que arribarem demà.

                                                                                                                                                                                    

4.        Procura traure molts refrescos de la nevera.

                                                                                                                                                                                    

5.        Fes el favor, posa més refrescos dins la nevera.

                                                                                                                                                                                    

6.        Sempre conta (a nosaltres) la mateixa història.

                                                                                                                                                                                    

7.        He vist la senyora Carme a cal metge.

                                                                                                                                                                                    

8.        He estat a Marsella, però no conec el port (de Marsella).

                                                                                                                                                                                    

9.        Si portes els xiquets a la platja no eixiran de l’aigua.

                                                                                                                                                                                    

10.    Quan vages a l’hort, porta uns quants quilos de peres als teus germans.

                                                                                                                                                                                    

 

8.      Completeu els buits següents amb el pronom o la combinació binària de pronoms febles que corresponga:

 

1.        De la dotzena de pastissos que em van regalar, _______ va sobrar un. Agafa_____ .

2.        La taca que s’han fet, qui __________ llevarà?

3.        El vestit que porta avui em sembla que ___________ he vist posat altres vegades.

4.        Puc donar el llibre al Pere? Sí, dóna __________, que ________ mereix.

5.        Si no heu posat les flassades al llit, poseu _________.

6.        Com que no hi ha cap llibre damunt la prestatgeria, __________ posaré un.

7.        Si encara no has comunicat la novetat als amics, comunica ___________, per favor.

8.        He dit cent vegades al Joan que no puge a l’arbre i no _________ pense tornar a repetir.

9.        Maria sembla molt agradable. En canvi, Anna no _________ sembla gens.

10.    Sé que t’agrada fer les coses a poc a poc. També _________ pintaràs?

 

 

9.      Traduïu les frases següents:

 

1.        Te he llamado la atención más de una vez y ya estoy harta.

______________________________________________________________________

2.        Fue una prueba difícil, pero salimos satisfechos de ella.

______________________________________________________________________

3.        Lee el párrafo y hazme un resumen del mismo.

______________________________________________________________________

4.        Si ha dicho que lo llames por teléfono, hazlo.

______________________________________________________________________

5.        Visitó Barcelona y recorrió todas sus calles.

______________________________________________________________________

6.        Si le hacéis caso, os arrepentiréis.

______________________________________________________________________

7.        Muy pronto dirán los ganadores y, por fin, podremos conocer los nombres de los mismos.

______________________________________________________________________

8.        Tengo un buen coche y estoy orgulloso de ello.

______________________________________________________________________

9.        Voy a Pego, ¿quieres venir?

______________________________________________________________________

10.    Si te gusta esta comida, te puedo dar la receta de la misma.

______________________________________________________________________

 

 

 

Comments