Torben og Alice Frimodts Fond.
  CVR  11592333.

Torben og Alice Frimodts Fond er en velgørende fond oprettet i 1986 af Alice Margrethe Frimodt.
Fondens hjemsted er Gyldenlundsvej 3, Gentofte Kommune.
 
Fondens formål er at fremme humanitære, videnskabelige og økologiske formål.  Hvis legater uddeles til personer skal disse hovedsageligt være fyldt 30 år og kun undtagelsesvis uddeles til yngre.  Studerende på videregående uddannelser støttes, herunder Ph.D.-studerende med godkendt stipendiat.   Bachelor-studerende støttes kun i særlige tilfælde.   Almen social hjælp, løn- og administrationsomkostninger, deltagelse i konferencer o.lign. støttes ikke.  Støtte til forskning indenfor det lægevidenskabelige område ydes fortrinsvis via legater til fonde eller organisationer, der har faglig ekspertise indenfor pågældende område til rådighed, og ikke som direkte projektstøtte. Med begrænsede midler til rådighed for legatuddeling støttes større udgiftskrævende forskningsprojekter normalt ikke, heller ikke med delfinansiering.  Legater prioriteres til formål hvor Fondens mulighed for at yde støtte vurderes at have en væsentlig indflydelse på gennemførelse af formålet.
Indkomne legatansøgninger vurderes og bevilges af en fondsbestyrelse på tre medlemmer ifølge vedtægterne.   Bestyrelsen består af professor Torsten Ringberg, advokat Lars Skibsted og advokat Hans Fjelsted.
Legater uddeles normalt 3 gange årligt med ansøgningsfrister 15 marts, 15 august og 15 november.
Der anvendes ikke ansøgningsskema.  Ansøgninger skal fremsendes pr. post i et eksemplar.  Ansøgninger pr. e-mail behandles ikke.
 
Formålet skal være klart beskrevet og indeholde et budget og en tidsplan for dets gennemførelse.   Videnskabelige ansøgninger skal indeholde en lægmandsbeskrivelse.   Desuden skal følgende anføres:
1) Ansøgerens CPR nr.  -  eller CVR nr. hvis formålet udføres i regi af en institution, forening, el.lign.
2) CV, relevante anbefalinger bør vedlægges. 
3) E-mail adresse.  
Legater udbetales ved overførsel til dansk bankkonto.   
Legater indberettes til SKAT og legatmodtageren rådes til at opbevare genpart af legattilsagnet med henblik på evnt. dokumentation af dette. 
Legater ydet til studierejser i udlandet er skattefrie hvis de bruges til at dække sædvanlige udgifter til kost, logi og små fornødenheder samt dokumenteret udgift til undervisning.  Udgifterne skal dokumenteres af legatmodtageren i originalbilag og oplyses til SKAT, så de bliver trukket fra i studierejselegatet.

Tildelte legater kan kun anvendes til det formål, der fremgår af legatansøgningen, og kan ikke overføres til andre formål.   Gennemføres formålet ikke i henhold til de forudsætninger, der er anført i ansøgningen, skal legatet tilbagebetales.
Ansøgere, der ikke opnår legattildeling, kan ikke forvente tilbagemelding derom.

Torsten Ringberg
Bestyrelsesformand og administrator
August 2015
 
Torben og Alice Frimodts Fond
Gyldenlundsvej 3, 2920 Charlottenlund
Tel: 20 56 59 47