הלבוש החרדי

שאלה: מדוע חרדים מתלבשים בלבוש יחודי, ולמה דוקא בשחור?

תשובה: יש לכך סיבות הלכתיות, רעיוניות והיסטוריות. נמנה אותן להלן.

האיסור להדמות לגוים:

התורה מדגישה במספר מקומות את האיסור להידמות לגוים ולתרבותם, מחשש שנלמד ממעשיהם. לימדנו הרמב"ם (הלכות עכו"ם פי"א, א): "אין הולכין בחקות העובדי כוכבים ולא מדמין להן, לא במלבוש ולא בשער וכיוצא בהן, שנאמר: ולא תלכו בחקות הגוים. ונאמר: ובחקותיהם לא תלכו. ונאמר: השמר לך פן תנקש אחריהם. הכל בענין אחד הוא מזהיר שלא ידמה להן, אלא יהיה הישראל מובדל מהן וידוע במלבושו ובשאר מעשיו, כמו שהוא מובדל מהן במדעו ובדעותיו. וכן הוא אומר: ואבדיל אתכם מן העמים. לא ילבש במלבוש המיוחד להם וכו'". נאסר על היהודי ללבוש כמלבוש המיוחד לנכרי. אך מה נחשב מלבוש של נכרי? האם כל בגד סתמי המקובל בעולם נחשב לבוש נכרי?

כתב המהרי"ק (שורש פ"ח) יסוד גדול בהלכה זו, ובעקבותיו הבית יוסף (יו"ד קע"ח) והרמ"א (שם). וכך כתבו (ב"י): "וענין השני אשר יש לאסור משום חוקות העכו"ם לפי הנלע"ד, הוא הדבר אשר שייך בו פריצת דרך הצניעות והענוה, ונהגו בו העכו"ם, גם זה אסור וכו׳ שדברים הללו דברי שחץ וגאוה הם ולא כאלה חלק יעקב, אלא דברי ישראל ודרכם להיות צנועים וענוים ירשו ארץ ולא לפנות אל רהבים. ואף גם זאת נראה דהיינו דוקא כשהוא עושה כדי להדמות אליהם בלא תועלת אחרת וכו' שאפילו מנהגן ישראל במלבוש אחד והעכו"ם במלבוש אחר, אם אין מלבוש הישראלי מורה על היהודות או על הצניעות יתר מאותו שהעכו"ם נוהגין בו, אין בו שום איסור לישראל ללבוש לבוש הנהוג בין העכו"ם מאחר שהוא דרך כשרות וצניעות כאותו של ישראל".

למדנו מדבריהם שהגדרת דרך לבוש אומות העולם האסורה, היא רק בלבוש שיש בו חריגה מן הצניעות והענוה היהודית, ולא בלבוש סתמי. ועוד, שהאיסור הוא רק אם רצונו להדמות לגוים או למראה הנכרי, ומתבייש להראות כמו שיהודי צריך להראות, אך אם יש סיבה אחרת, כגון שיותר נוח לו ללבוש כן, או מפני סכנה, אין בכך איסור.

וכבר הזהיר הנביא צפניה (א, ח) על לבישת לבוש נכרי, באמרו: "וּפָקַדְתִּי עַל הַשָּׂרִים, וְעַל בְּנֵי הַמֶּלֶךְ, וְעַל כָּל הַלֹּבְשִׁים מַלְבּוּשׁ נָכְרִי".

החיוב על יהודי לייחד עצמו בלבוש:

הבאנו את דברי הרמב"ם שאסור ליהודי ללבוש לבוש המיוחד נכרי. אך מדבריו משמע, שיש חיוב ליהודי לסמן את עצמו בלבוש מיוחד, שכן כתב: "אלא יהיה הישראל מובדל מהן וידוע במלבושו ובשאר מעשיו, כמו שהוא מובדל מהן במדעו ובדעותיו" (כן ביאר ופסק ה"פרישה" סי' קע"ח, ובשו"ת ערוגות הבשם יו"ד קלו). ובאמת גם בגמרא (סנהדרין עד:) אנחנו מוצאים שיהודים היו מייחדים עצמם בסימן מיוחד, כגון שצבע רצועות הנעל היה שונה. וגם במדרש מסופר על עם ישראל במצרים "שהיו ישראל מצויינים שם", כלומר מסומנים ומיוחדים כעם לעצמו. וכן בפסיקתא דר' כהנא מבואר שישראל יצאו ממצרים ע"י הזכות שלא שינו לשונם, שמם ולבושם (אך במדרש רבה לא כתוב 'לבושם').

ואכן נהגו בכל הדורות בכל קהילות היהודים שומרי המצוות בעולם, להקפיד על לבוש מיוחד כלשהו שיבדילם מן הגוים, כגון כובע מיוחד או בגד מיוחד וכדו' (ולעיתים גם הגוים גזרו כך על היהודים להשפילם).

הלבוש החרדי כיום:

יש הרואים היום (בעיקר בציבור דתי לאומי) בכיפה ובציציות היוצאות מן הבגד, את סימן ההיכר היהודי, ולכן אינם רואים חשיבות ללבישת בגדים מיוחדים מעבר לזה. מנגד נהגו קהילות החסידים באירופה עוד מראשית תקופת החסידות, להקפיד על שימור מלוא הלבוש היהודי המסורתי של אותם איזורים, ובכך לייחד עצמם בצורה ניכרת מן הגוים, ועד ימינו מקפידים על כך. (עי' אהל שלמה ראדומסק עמ' ט' בהערה שהביא מקורות מהרבה ספרי חסידות, וטוב טעם ודעת מהדו"ק סי' קפ"ח).

לעומת החסידים, שאר שומרי המצוות באירופה הקפידו פחות על שימור הלבוש. בגרמניה גם הדתיים והחרדים לבשו בדומה לגוים, מלבד הרבנים, שלהם לבוש רבני. בליטא היהדות היתה יותר מסורתית ושמרנית, אך בחלק מישיבות ליטא של סוף המאה ה-19 הונהג החידוש, שבני ישיבות ילבשו מקטורן מודרני קצר ומגבעת קטנת שוליים, בדומה ללבוש הסטודנטים הנכרים של אותה תקופה. חידוש זה הונהג ביוזמת ר' נתן צבי פינקל, "הסבא מסלבודקה", מייסדן של ישיבות רבות בתקופה זו, כדי לרומם את קרנם של בני הישיבות בעיני עצמם ובעיני הציבור.

למעשה עד שנות החמישים של המאה ה-20, היה לבושם של בני ישיבות ליטאים זהה ללבוש שאר הצעירים המשכילים בני גילם, שכן האופנה העולמית כללה לבישת מקטורן וכובע, ומאידך לא היתה הקפדה בקרב בני הישיבות על לבוש כהה דוקא. בשנות השישים השתנתה האופנה העולמית, וצורת הלבוש הפכה להמונית יותר ופחות מכובדת, בעוד שבני הישיבות שמרו על צורת הלבוש של מקטורן ומגבעת - עד ימינו אנו. מעולם הישיבות הפכה צורת לבוש זו לנחלת כלל הציבור החרדי, וגם בני עדות המזרח החרדים אמצו אותה. כך נוצר מצב שבו לבוש שהיה מודרני בעבר, הפך ללבוש דתי מסורתי בימינו, והחרדים הליטאים שבו להיות דומים לחסידים בלבוש נבדל מכלל הציבור.

ישנה גם העדפה בלבוש היהודי לבגדים כהים יותר, שכן הם סולידים וצנועים יותר, כדברי הש"ך (יו"ד קפ"ח) "אין דרך הצנועים להיות אדומים בלבושם, וצבע השחור הוא דרך צניעות והכנעה". לכן גם צבע המגבעת והמקטורן אצל הליטאים נוטה יותר לשחור.

לתגובה