גידול זקן ביהדות

שאלה: למה שומרי תורה רבים מגדלים זקן.

תשובה: יש לחלק את התשובה לשני פנים: הפן ההלכתי והפן הקבלי.

מן הפן ההלכתי:

התורה אסרה לגלח את פאות הראש והזקן בפסוק: "לֹא תַקִּפוּ פְּאַת רֹאשְׁכֶם, וְלֹא תַשְׁחִית אֵת פְּאַת זְקָנֶךָ". בגמרא (מכות כא.) מבואר שהתורה אסרה רק בצורה של גילוח מקובלת, ורק אם יש בזה השחתה של השער דהיינו עקירה מהשורש. ולכן לא נאסר גילוח הזקן ע"י מספריים אפילו קרוב לבשר (כעין תער), כי אין בזה השחתה. לגבי גילוח הפאות יש שאסרו גם במספרים קרוב לבשר, והשו"ע (יו"ד קפ"א, ג) הורה להחמיר בזה.

כיום אפשריות שתי דרכים להתגלח בלי סכין. או במכונת גילוח, או במשחה ה"שורפת" את השערות. במכונת גילוח יש הרבה פוסקים שאסרו להתגלח, מחשש שמגלחת קרוב מידי לבשר או שעוקרת את השערה, ואז זה ממש דומה לתער. ויש שהתירו אם לא מצמיד המכונה לפנים, בצורה שישאר מעט מן השערה שניתן להרגיש. הואיל והגילוח במכונה לא פשוט מבחינה הלכתית, בני תורה רבים מתגלחים רק ע"י משחה, אך זה גם דבר לא הכי נעים ונוח לכשעצמו, לכן מעדיפים רבים פשוט להפסיק להתגלח זמן מסוים אחרי הנישואין.

בתורת הקבלה:

אחד מיסודות הקבלה, שכל דבר בעולמנו הגשמי מייצג ענין ורעיון רוחני וקשור בו ממש. לענין הזקן, בספר הזוהר (ח״ג באדרא רבא קלא, א) מבואר שיש בזקן י"ג חלקים כנגד י"ג מידות של רחמים שבהם מנהיג הקב"ה את העולם. ועוד כתוב שם (קלג, ב) "חסד דלגיו, הא דאמרן דעתיקא דעתיקין, והוא סתים בסטרא דא דדיקנא, דאקרי פאת הזקן, ולא בעי ב״נ לחבלא האי סטרא משום האי חסד דלגו דעתיק יומין" כלומר, הזקן הוא כנגד מדת החסד של הקב"ה עמנו, ולכן אסור להשחיתו.

ובכתבי האר"י ז"ל (שער הכוונות י, ב) מובא שהחמיר מאד בזה: "והיה מורי זלה״ה נזהר מאד, שלא לחתוך שער הזקן כלל, לא בתער, ולא במספרים, לא למעלה ולא למטה, ולא בשום מקום מן הזקן, אפילו למטה תחת הזקן, באותם שערות קטנים החופפים על הגרון ממש. אבל השער שבשפה העליונה המעכב את האכילה, היה קוצצו במספרים. ולא עוד אלא היה אומר שאיסור גדול מאד הוא לעקור או לתלוש בידו אפילו שער אחד בלבד בכל מקום זקנו, כי הם צינורות של שפע. ולכן צריך האדם ליזהר שלא ישים ידו בזקנו למשמש בה כדי שלא יעקור ויתלוש איזה שער".

למרות דברי האר"י ז"ל שמשמע שיש איסור להסיר את הזקן, מכיון שבשו"ע נפסק שמותר ע"י מספריים, נהגו כך רבים, אבל כולם מסכימים שיש בכך הפסד של "צינורות השפע" של חסד הקב"ה, ולכן רבים נוהגים לגדל זקנם על מנת לזכות בשפע רוחני זה.

לתגובה