งานวัดและประเมินผลการศึกษา

บทบาทหน้าที่ 

1. จัดแบบพิมพ์ที่เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
2 .จัดเอกสาร  จัดหาข่าวสารที่เป็นความรู้เกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
3. ศึกษาระเบียบ ความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้า  ทางวิชาการเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลการเรียนอยู่เสมอ 
4. ดูแล  ให้ครู  อาจารย์ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินให้ถูกต้อง 
5. พิจารณาตัดสินปัญหาเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน  การวัดผลและประเมินผลการเรียน  
6. ส่งเสริมให้ครู - อาจารย์ ที่ผ่านการอบรมหรือศึกษามาทางการวัดผลและประเมินผลการเรียน  ได้มีบทบาทในการพัฒนาการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
7. ตรวจสอบการให้ระดับคะแนนของครู  -  อาจารย์ ก่อนที่จะส่งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาเพื่ออนุมัติผลการสอน 
8. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อทดสอบและจัดหาข้อสอบมาตรฐาน 
9. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารอื่นๆตามความจำเป็นที่ ต้องใช้เกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผล
10. ดำเนินการเกี่ยวกับการทำลายเอกสาร และวัดผลและประเมินผลที่หมดความจำเป็นแล้ว 
11. ดูแล  บำรุงรักษา  และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย 
12. เสนอโครงการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น 
13. รายงานการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลำดับขั้น 
14. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ĉ
nobporn tumon,
13 ต.ค. 2553 05:23
Ĉ
nobporn tumon,
17 ต.ค. 2553 18:06
ĉ
nobporn tumon,
13 ต.ค. 2553 05:22
Ĉ
nobporn tumon,
13 ต.ค. 2553 05:23
Ĉ
nobporn tumon,
3 มี.ค. 2554 00:36
Ċ
nobporn tumon,
22 มี.ค. 2554 14:51
Ċ
nobporn tumon,
22 มี.ค. 2554 14:51
ċ
สมุดวัดผลประเมินผลระยะสั้นปรับปรุง2554.xlt
(344k)
nobporn tumon,
9 มี.ค. 2554 19:42
Ĉ
nobporn tumon,
13 ต.ค. 2553 08:01
Ĉ
nobporn tumon,
28 ก.พ. 2554 22:08
Ĉ
nobporn tumon,
22 ส.ค. 2554 02:33
Comments