Hebrew-English Glossary

A Hebrew-English List of Technical Terms for Biblical Studies
Compiled with the assistance of Avital Ordan, MA, MLA*

 

א

church fathers

אבות הכנסייה

Gospel

אבנגיליון

Eusebius

אבסביוס

legend

אגדה

Ugarit

אוגרית

Ugaritic

אוגרתית

Odyssey

אודיסיאה

Gospel

אוונגיליון

onomasticon

אונומסטיקון

Eusebius

אוסביוס

ostracon (pl: ostraca)

אוסטרקון

vocabulary

אוצר מילים

Origen

אוריגנס

final letters

אותיות סופיות

eschaton

אחרית הימים

etiology

אטיולוגיה

etymology

אטימולוגיה

Letter of Aristeas

איגרת אריסטיאס

jussive, subjunctive

איווי

etiology

איטיולוגיה

Iliad

איליאדה

ellipsis

איליפסיס

matres lectionis, vowel letters

אימות קריאה

intertextuality

אינטרטקסטואליות

interpolation

אינטרפולציה

Essenes

איסיים

ironic

אירוני

irony

אירוניה

Akkadian

אכדית

allegory

אלגוריה

Elohistic

אלוהיסטי

allusion

אלוזיה

alliteration

אליטרציה

polytheism

אלילות

ellipsis

אליפסיס

El-Amarna

אל-עמארנה

mater lectionis

אם קריאה

Psalms, Proverbs, Job

אמ"ת

monotheism

אמונת הייחוד

Amenemope

אֿמנ־מ־אֿפת

Amenemope

אמנמופה

anachronism

אנאכרוניזם

anachronistic

אנאכרוניסטי

annals

אנאלים

Enuma Elish

אנומה אליש

anachronism

אנכרוניזם

anachronistic

אנכרוניסטי

analogy

אנלוגיה

annals

אנלים

anthropomorphism

אנתרופומורפיזם

anthropocentric

אנתרופוצנטרי

collection

אסופּה

stele

אסטֶילה

stele

אסטֶלה

Essenes

אסיים

school

אסכולה

eschatology

אסכטולוגיה

critical apparatus

אפארט ביקורתי

apodictic

אפודיקטי

eponym

אפוֹנים

apocalyptic

אפוקליפטי

apocalypse

אפוקליפסה

epigraphy

אפיגראפיה

epigraphy

אפיגרפיה

Plato

אפלטון

critical apparatus

אפרט ביקורתי

critical apparatus

אפרטוס

critical apparatus

אפרטוס קריטיקוס

Ephraimite

אפרתי

Prolegomena to the History of Israel (by Wellhausen)

אקדמות לתולדות ישראל / וולהאוזן

archaism

ארכאיזם

archive

ארכיון

Assyria

אשור

ethnology

אתנולוגיה

 

ב

Babylon, Babylonia

בבל

bulla(e)

בולה

Bible (Old Testament + New Testament)

ביבליה

expression

ביטוי

participle

בינוני

intertextuality

בין-טקסטואליות

criticism

ביקורת

higher criticism

ביקורת גבוהה

new criticism

הביקורת החדשה

textual criticism

ביקורת הנוסח

form criticism

ביקורת הסוגים

form criticism

ביקורת הצורות

rhetorical criticism

ביקורת רטורית

First Temple, First Commonwealth

בית ראשון

Second Temple, Second Commonwealth

בית שני

high place

במה

Ben Sira, Ben Sirach, Ecclesiasticus, Sira, Sirach

בן סירא

conjugation, stem

בניין

Chronicler

(בעל דברי הימים (דבה"י

masoretes

בעלי המסורה

Damascus Covenant, Damascus Document

ברית דמשק

New Testament

הברית החדשה

Old Testament

הברית הישנה

vassal treaty

ברית וסאלים

vassal treaty

ברית וסלים

Gospel

בשורה

Gospels

הבשורות

 

ג

hyperbole

גוזמה

person (grammatical category)

גוף

protagonist

גיבור

reading

גירסא

reading

גירסה

gloss

גלוסה

exile

גלות

Babylonian captivity, Babylonian exile

גלות בבל

genealogy

גניאלוגיה

guttural

גרוני

reading

גרסא

reading

גרסה

 

ד

Deuteronomistic

דבטרונומיסטי

ipsissima verba

דבריו ממש

doubled

דגוש

demythologizing

דה-מיתולוגיזציה

deconstruction

דה-קונסטרוקציה

Deuteronomist

דויטרונומיסט

doxology

דוקסולוגיה

diachronic

דיאכרוני

dialectical

דיאלקטי

dittography

דיטוגרפיה

parablepsis

דילוג מחמת הדומוֹת

metaphor, simile

דימוי

deconstructionism

דיקונסטרוקציוניזם 

protagonist

דמות ראשית

pattern

דפוס ספרותי

grammar

דקדוק

Darius

דריווש

jussive

דרך איווי

 

ה

anthropomorphism

האנשה

modal

הבעה מודלית

pronunciation

הגייה

anthropomorphism

הגשמה

homoeoarkton

הומויוארקטון

homoeoteleuton

הומויוטלאוטון

homoeoteleuton

הומויוטלבטון

Homer

הומרוס

Jerome

היירונימוס

chiasm

היפוך כיאסטי

hyperbole

היפרבולה

exposition

היצג

Jerome

הירונימוס

Hexapla

הכספלה

Hellenism

הלניזם

Hellenistic

הלניסטי

simile

המשלה

haplography

הפלוגרפיה

analogy

הקבלה

Hexateuch

הקסטויך

Hexapla

הקספלה

expansion, Fortschreibung

הרחבה

harmonization

הרמוניזציה

hermeneutics

הרמנויטיקה

comparative

השוואתי

Enlightenment (the Jewish)

ההשכלה

ellipsis

השמטה

documentary hypothesis

השערת התעודות

 

ו

explicative waw

ו"ו הביאור

conversive waw

ו"ו ההיפוך

conjunctive waw

ו"ו החיבור

adversative waw

ו"ו הניגוד

explicative waw

ו"ו מבארת

Vulgate

וולגטה

 

ז

genre

ז'אנר

word pair

זוג מילים

dual

זוגי

alliteration

זיווג אותיות

tense (of verb)

זמן

 

ח

school, scholarly circle

חוג

rabbis, Sages

חז"ל

Wiederaufnahme

חזרה מגשרת

repetitive resumption, Wiederaufnahme

חזרה מקשרת

indicative

חיווי

purification

חיטוי

variant (reading), variation

חילוף

Wissenschaft des Judentums

חכמת ישראל

oracular dream

חלום נבואי

symbolic dream

חלום סימבולי

Hammurabi

חמורבי

Enoch

חנוך

legislation

חקיקה

form criticism

חקר הסוגים

form criticism

חקר הצורות

reception theory

חקר הקליטה

discourse analysis

חקר השיח

bicolon, rhyme

חרוז

rhyme

חריזה

ostracon (pl: ostraca)

חרס

Lachish ostraca

חרסי לכיש

Samaria ostraca

חרסי שומרון

Hasmoneans

חשמונאים

inclusio, inclusion

חתימה מעין פתיחה

 

ט

bulla(e)

טביעת חותם

Tetrateuch

טטרטויך

purification

טיהור

typological

טיפולוגי

text types

טיפוסי טקסט

talio, talion

טליו

talio, talion

טליון

accent, stress

טעם

cantillation marks for Psalms, Proverbs, Job

טעמי אמ"ת

cantillation marks

טעמי המקרא

cantillation marks

טעמים

 

י

Elephantine

יֶב

Jabneh, Jamniah

יבנה

J

(יהויסט(י

Jubilees

יובלות

Jubilees

יובלים

John

יוחנן

jussive 

יוסיב

singular

יחיד

literary unit, pericope

יחידה ספרותית

case

יחסה

unification of worship

ייחוד הפולחן

exodus, the

יציאת מצרים

 

כ

Hebrew Bible, Old Testament (lit: 24 books)

כ"ד הספרים

Cyrus

כורש

chiasm

כיאזמוס

chiasm

כיאסמוס

chiasm

כיות

pronoun

כינוי

suffix pronoun

כינוי דבוק

suffix pronoun

כינוי חבור

doubling, repetition

כפל

chronology

כרונולוגיה

Chronicler

הכרוניסט

chronicle

כרוניקה

square script

כתב אשורי

paleo-Hebrew script

(כתב דעץ (רעץ

manuscript, ms.

כתב יד, כ"י

square script

כתב מרובע

paleo-Hebrew script

כתב עברי קדום

execration texts

כתבי המאֵרות

inscriptions

כתובות

Hagiographa, Writings

כתובים

parallel texts

כתובים מקבילים

ketib

כתיב

ketib-qeri

כתיב – קרי

defective spelling, defective writing

כתיב חסר

full spelling, full writing, plene spelling, plene writing

כתיב מלא

Aleppo Codex

הכתר

Aleppo Codex

כתר ארם צובא

 

ל

saint's legend

לגנדה

liturgy

ליטורגיה

AD, CE

למניינם

alliteration, paronomasia

לנע"ל

AD, CE

לסה"נ

BC, BCE

לספה"נ

AD, CE

לספירה

AD, CE

לספירת הנוצרים

BC, BCE

לפנה"ס

BC, BCE

לפני הספירה

spoken language, vernacular

לשון דבורה

spoken language, vernacular

לשון דיבור

spoken language, vernacular

לשון מדוברת

alliteration, paronomasia

לשון נופל על לשון

 

מ

magic

מאגיה

Sitz in der Geschichte

מאחז בהיסטוריה

Sitz im Leben

מאחז בחיים

Mari

מארי

structure

מבנה

expression

מבע

magic

מגיה

scroll

מגילה

Dead Sea Scrolls

מגילות מדבר יהודה

Dead Sea Scrolls

מגילות קומראן

Dead Sea Scrolls

מגילות קומרן

genealogy

מגילת יוחסין

Judean Desert

מדבר יהודה

Midrash

מדרש

eclectic edition

מהדורה אֶקלֶקטית

diplomatic edition

מהדורה דיפלומטית

motif

מוטיב

accented, stressed

מוטעם

monolatry

מונולטריה

monolatry

מונולטרייה

monotheism

מונותיאיזם

monolatry

מונלטריה

monolatry

מונלטרייה

morphology

מורפולוגיה

object (vs. subject, predicate)

מושא

Sitz im Leben

מושב בחיים

psalm

מזמור

Elohistic Psalms

מזמורים אלוהיים

Elohistic Psalms

מזמורים אלוהיסטיים

ancient Near East

המזרח הקדום

ancient Near East

המזרח הקדמון

ancient Near East

המזרח הקרוב הקדום

author

מחבר

cycle

מחזור

cycle

מחרוזת

metaphor

מטאפורה

metonym

מטונים

metonymy

מטונימיה

metaphor

מטפורה

enclitic mem

מי"ם אֶנקליטית

measure for measure, talio, talion

מידה כנגד מידה

hapax legomenon

מילה יחידאית

key word, Leitwort

מילה מַנחָה

conjunction

מילת חיבור

preposition

מילת יחס

conjunction

מילת קישור

mimesis

מימזיס

terminology

מינוח

mysticism

מיסטיקה

focalization

מיקוד

mythology

מיתולוגיה

myth

מיתוס

Maccabees

מכבים

flowery language, rhetorical flourish

מליצה

penultimate stress

מלעיל

ultimate stress

מלרע

inclusio, inclusion

מסגרת

masorah

מסורה

tradition

מסורת

transmission

מסירה

author, narrator

מסַפֵּר

tradent

מסרן

type scene

מעמד טופסי

scribe, copyist

מעתיק

stele

מצבה

codex

מִצְחָף

alliteration

מצלול

Maccabees

מקבים

source

מקור

infinitive absolute

מקור מוחלט

infinitive construct

מקור נטוי

infinitive construct

מקור נסמך

infinitive absolute

מקור פרוד

rhythm

מקצב

Hebrew Bible, Old Testament

מקרא 

Rabbinic Bible

מקראות גדולות

merism, merismus

מריזמוס

merism, merismus

מריסמוס

comparative

משווה

Hexateuch

משושה

Tabernacle

משכן

Deuteronomy

משנה תורה

subordinate sentence, clause

משפט משועבד

meter (poetic), morphological pattern

משקל

Matthew

מתי

 

נ

classical prophecy

נבואה קלאסית

classical prophecy

נבואה קלסית

hoy oracles

נבואות הוי

oracles against the nations

נבואות על הגויים

Prophets

נביאים

accent, stress

נגינה

Masoretic Text

נה"מ

Samaritan Pentateuch

נו"ש

Masoretic Text, MT

נוסח המסורה

Samaritan Pentateuch, SP

נוסח התורה השומרונית

formula

נוסחא

formula

נוסחה

subject

נושא

inflection (grammatical)

נטייה

dialect, expression

ניב

formulation

ניסוח

vocalization

ניקוד

synonymous

נרדף

predicate

נשוא

 

ס

E

 (E ס"א (המקור 

D

(בספר דברים D ס"ד (המקור 

J

 (J ס"י (המקור

P

 (P ,ס"כ (המקור הכהני

Covenant Code, Covenant Collection

(סה"ב (ספר הברית

H

(סה"ק (ספר הקדושה

genre

סוּגה

inclusio, inclusion

סוגר כעין הדלת

author, scribe

סופר

Syriac

סורית

deviation, textual variant

סטייה

structuralism

סטרקטורליזם

dual causality

סיבתיות כפולה

sigla

סיגלה

sigla

סיגנטורה

suffix

סיומת

synchronic

סינכרוני

synchronism

סינכרוניזמים

Patriarchal history

סיפורי האבות

prose

סיפורת

construct

סמיכות

semantics

סמנטיקה

LXX, Septuagint

ספטואגינטה

Book of the Covenant, Covenant Code, Covenant Collection

ספר הברית

Holiness Code

ספר הקדושה

wisdom literature

ספרות החכמה

apocryphal

ספרות חיצונית

Psalms, Proverbs, Job

ספרי אמ"ת

Apocrypha, non-canonical books, Pseudepigrapha

ספרים חיצוניים

type scene

סצינת דפוס

indefinite

סתמי

 

ע

LXX, Septuagint

הע'

suffering servant

העבד הסובל

textual witness

עד נוסח

Fortschreibung

עדכון ספרותי

editor, redactor

עורך

talio, talion

עין תחת עין

consonant

עיצור

plot

עלילה

Baal epic

עלילת בעל

Gilgamesh Epic

עלילת גלגמש

Enuma Elish

עלילת הבריאה הבבלית

Hammurabi

עמורפי

Akedah

עקדה

Binding of Isaac

עקדת יצחק

Aquila

עַקילֶס

redaction

עריכה

Decalogue

עשרת הדברים

Decalogue

עשרת הדיברות

jussive

עתיד מקוצר

 

פ

papyrus

פאפירוס

cult

פולחן

polyglot

פּוֹליגלוטה

polytheism

פוליתיאיזם

phonology

פונולוגיה

post-structuralism

פוסט-סטרקטורליזם

verb

פועל

formalism

פורמליזם

refrain

פזמון

philology

פילולוגיה

Philo of Alexandria

פילון האלכסנדרוני

Pseudepigrapha

פסאודואפיגרפה

psuedepigraphic

פסאודואפיגרפי

Pseudepigrapha

פסוידואפיגרפה

psuedepigraphic

פסוידואפיגרפי

verse

פסוק

passage

פסקא

passage

פסקה

gap

פער

papyrus

פפירוס

Nash Papyrus

פפירוס נאש

fragment

פרגמנט

prose

פרוזה

elevated prose

פרוזה נשגבת

paronomasia

פרונומסיה

Pharisees

פרושים

chapter

פרק

commentator, exegete

פרשן

exegesis, hermeneutics, interpretation

פרשנות

medieval exegesis

פרשנות ימה"ב

medieval exegesis

פרשנות ימי הביניים

Inner-biblical exegesis, Inner-biblical interpretation

פרשנות פנים-מקראית

peshat

פשט

Peshitta

פשיטתא

proverb, saying

פתגם

 

צ

Sadducees

צדוקים

Testament (of X)

  (Xצוואת 

theodicy

צידוק הדין

imperative

ציווי

hendiadys, word pair

צירוף כבול

alliteration

צליליות

colon, cola (in poetry), hemistich (in poetry), strophe

(צלע, צלעות (בשירה

emendation

הצעת תיקון

 

ק

casuistic

קאזואיסטי

canon

קאנון

canonization

קאנוניזציה

mysticism

קבלה

proto-deuteronomistic

קדם-דבטרוֹנוֹמיסטית

pre-Masoretic

קדם-מסורתי

codex

קודקס

colophon

קולופון

Qumran

קומראן

Qumran

קומרן

cosmogony

קוסמוגוניה

casuistic

קזואיסטי

lament

קינה

canon

קנון

canonization

קנוניזציה

Karaites

קראים

qeri

קרי

Qeri-ketib

קרי – כתיב

reading

קריאה

close reading

קריאה צמודה

canonic reading

קריאה קאנונית

canonic reading

קריאה קנונית

 

ר

pilgrimage festival

רגל

layer, stratum

רובד

plural

ריבוי

polytheism

ריבוי אלים

cult centralization

ריכוז הפולחן

rhythm

ריתמוס

allusion

רמיזה

reform

רפורמה

recension

רֶצֶנזיה

Lucianic Recension

רֶצֶנזיה לוקיאנית

background

רקע

genealogy

רשימת יחס

 

ש

remnant

שארית הפליטה

hagiography

שבח

fragment

שבר

Sumer

שוּמר

Samaria

שומרון

Samaritans

שומרונים

stem

שורש

reconstruction, retroversion

שחזור

corruption

שיבוש

restoration era, return from exile (538 BCE ff.)

שיבת ציון

reconstruction, retroversion

שיחזור

chiasm

שׂיכול

metathesis

שׂיכּוּל אותיות

Songs of Ascent

שירי המעלות

Song of Moses

שירת האזינו

Song of the Sea

שירת הים

layer, level, stratum

שכבה

Pilgrimage festivals

שלושה רגלים

apostles

שליחים

noun

שם

Tetragrammaton

שם הוויה

Tetragrammaton

השם המפורש

noun

שם עצם

proper noun

שם עצם פרטי

proper noun

שם פרטי

hendiadys

שניים שהם אחד

scapegoat

שעיר המשתלח

 

ת

TJ (Targum Jonathan)

(ת"י (תרגום יונתן

structure

תבנית

Septuagint, LXX

תה"ש

adverb

תואר הפועל

Heilsgeschichte

תולדות הישע

tradition history

תולדות המסורת

editorial addition

תוספת עורך

Samaritan Pentateuch

התורה השומרונית

retribution, the doctrine of

תורת הגמול

phonology

תורת ההגה

semantics

תורת המשמעים

mysticism

תורת הסוד

morphology

תורת הצורות

documentary hypothesis

תורת התעודות

Leviticus

תורת כהנים

syntax

תחביר

gloss, interpolation

תחיבה

legislation

תחיקה

theodicy

תיאודיציה

theophoric

תיאופורי

theocracy

תיאוקרטיה

new documentary hypothesis

תיאוריית המקורות החדשה

theme

תימה

emendation

תיקון

lament, petition

תלונה

Hebrew Bible, Old Testament

תנ"ך

vowel

תנועה

Enlightenment (The Jewish)

תנועת ההשכלה

transcription

תעתיק

parallelism

תקבולת

synthetic parallelism

תקבולת משלימה

antithetical parallelism

תקבולת ניגודית

synonymous parallelism

תקבולת נרדפת

period (of time)

תקופה

Targum Onkelos

תרגום אונקלוס

Fragmentary Targum

תרגום הקטעים

Septuagint, LXX

תרגום השבעים

Targum Jonathan

תרגום יונתן

Targum Yerushalmi, TY

תרגום ירושלמי

Targum Neofiti

תרגום ניאוֹפיטי

Twelve Minor Prophets

תרי עשר

 

*This list contains only more common terms and does not attempt to be complete.  Additional grammatical terms and their Hebrew equivalents may be found in Marc Zvi Brettler, Biblical Hebrew for Students of Modern Israeli Hebrew (New Haven: Yale University Press, 2002), 315-316; see also pp. 305-314, "Glossary of Grammatical Terms and Abbreviations."  An extensive discussion of literary terms used in the study of the Bible are found in:
הסיפור במקרא : בחינות בעיצוב ובאמנות / מאת פרנק פולק
(1999 ,ירושלים : מוסד ביאליק)--see esp. the subject index on pp.  461-481.  

This list includes, where appropriate, several variant spelling of Hebrew words, as well as both older terminology, in use in much of the twentieth-century (in scholars such as Y. Kaufmann), as well as more current terminology, as the aim of this list is to allow readers to understand both older and current Hebrew articles and books.  

Comments