Strona główna


Komunikat

Komisji Konkursowej

powołanej do przeprowadzenia Konkursu na epitafium Króla Mieszka II w Katedrze w Poznaniu

(Uchwałą Nr 5/2015 Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami)

 

Komisja Konkursowa powołana Uchwałą Nr 5/2015 Zarządu Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu przeprowadziła postępowanie konkursowe zgodnie z Regulaminem Konkursu wyłaniając w tajnym głosowaniu nagrody i wyróżnienia:

I Miejsce – Praca opatrzona godłem „777” – 8.000 zł – autor: Rafał Nowak z Poznania

II Miejsce – praca opatrzona godłem „Hanza” – 6.000 zł - autor: Ewa Kuźniar – Niemkiewicz z Sopotu

III Miejsce – praca opatrzona godłem „130171” – 4.000 zł – autor: Dawid Wawrzyniak z Inowrocławia

Oraz trzy równorzędne wyróżnienia po 2500 zł dla prac opatrzonych godłem:  

- „ORDO ROMANUS” – autor: Roman Kosmala z Poznania

- „Q” – autor: Marcin Sobczak z Poznania

- „2710” – autor: Stanisław Szwechowicz z Gdańska

 

Uroczyste ogłoszenie wyników, oraz spotkanie z wykonawcami prac odbędzie się w dniu 7.12.2015 roku o godz. 14.00 w Sali Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu przy ulicy J. Lubrańskiego 1  (Ostrów Tumski)

Prace można oglądać  w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu. Zapraszamy!!!T O W A R Z Y S T W O  O P I E K I  N A D  Z A B Y T K A M I
O D D Z I A Ł  W  P O Z N A N I U


zaprasza na

OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ
„OCHRONA ZABYTKOWYCH OBIEKTÓW DREWNIANYCH”

pod honorowym patronatem:

Generalnego Konserwatora Zabytków, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego pana Piotra Żuchowskiego
oraz
Prezydenta Miasta Poznania pana Jacka Jaśkowiaka,


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Warszawie


Organizatorzy:
1. Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Oddział w Poznaniu
2. Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
3. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Technologii Drewna
4. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Zarząd Główny, Warszawa
5. Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa we Wrocławiu
6. Przedsiębiorstwo Innowacyjno - Wdrożeniowe DELTA w Dolsku


Cel konferencji:
Prezentacja problemów ochrony zabytkowych obiektów drewnianych w Polsce, głównie kościołów, chat, skansenów, wiatraków, dworów itp., oraz propozycje sposobów ich zabezpieczenia przed ogniem, biodeterioracją i wandalizmem.

17 listopada 2015
Muzeum Archeologiczne, Poznań, ul Wodna 27
Główna sala konferencyjna Muzeum Archeologicznego (II p., Sala Audio)
Program:

10:00 - 10:10 Otwarcie konferencji, powitanie uczestników, Piotr Waśko, Prezes
Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Oddział w Poznaniu
10:10 - 10:15 Przedstawienie programu konferencji - prof. dr Ryszard Kozłowski,
Przewodniczący Komitetu Naukowego
10:15 - 10:30 Wystąpienia zaproszonych gości
Sesja I
Przewodniczący sesji: prof. dr Władysław Strykowski
i przedstawiciel ICOMOS
10:30 - 10:50 mgr Teresa Palacz: „Stan zachowania architektury drewnianej w
Wielkopolsce w świetle weryfikacji rejestru zabytków”, Narodowy
Instytut Dziedzictwa, Poznań
10:50 - 11:10 prof. dr hab. Piotr Rapp: „Konserwatorskie metody napraw i
wzmacniania konstrukcji drewnianych”, Politechnika Poznańska
Instytut Konstrukcji Budowlanych
11:10 - 11:30 prof. dr hab. Piotr Rapp: „Przykłady rewaloryzacji silnie
uszkodzonych elementów drewnianych w konstrukcjach
zabytkowych”, ”Instytut Technologii Drewna w Poznaniu
11:30 - 11:50 prof. dr Ryszard Kozłowski: „Zabezpieczenie przed ogniem
drewnianych obiektów zabytkowych”, Instytut Inżynierii Materiałów
Polimerowych i Barwników (IMPIB), Toruń, FAO/ESCORENA
11:50 - 12:10 mgr inż. Andrzej Noskowiak, prof. dr hab. Andrzej Fojutowski:
„Problemy oceny mykologiczno - budowlanej belek stropowych na
przykładzie spichrza w Pszczewie”, Instytut Technologii Drewna,
Poznań
Przerwa na kawę - 12:10 - 12:30
2
Główna sala konferencyjna Muzeum Archeologicznego (II p., Sala Audio)
Sesja II
Przewodniczący sesji: Prof. Bartłomiej Mazela, dr Jacek Rulewicz
12:30 - 12:50 mgr Dorota Matyaszczyk: „Najcenniejsze kościoły drewniane i
szachulcowe w Wielkopolsce”
12:50 - 13:10 mgr inż. Andrzej Billert: „Szlak kościołów drewnianych wokół
Puszczy Zielonka jako promocja sakralnej architektury drewnianej”
13:10 - 13:30 prof. dr hab. Wojciech Skowroński: „Odporność ogniowa
konstrukcji w wybranych zagadnieniach budownictwa i technologii
drewna”, Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa
13:30 - 13:50 mgr inż. Kajetan Pyrzyński1, prof. dr Ryszard Kozłowski2, dr
Agnieszka Michalska1, mgr Lidia Idziak1: „Środki do zabezpieczania
przeciwogniowego i biodeterioracji drewna w ofercie
Przedsiębiorstwa Innowacyjno - Wdrożeniowego Delta”
1PI-W DELTA, Dolsk, 2IMPIB,Toruń
13:50 - 14:10 mgr Mariusz Fejfer1, dr hab. Magdalena Zborowska2, dr inż. Leszek
Babiński1, prof. dr hab. Włodzimierz Prądzyński3: "Ochrona in situ
osady kultury łużyckiej w Biskupinie – wielopłaszczyznowy
monitoring procesu degradacji". 1Muzeum Archeologiczne w
Biskupinie, 2Instytut Chemicznej Technologii Drewna Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu, 3Instytut Technologii Drewna, Poznań
14:10 - 14:30 mgr inż. Magdalena Komorowicz, dr inż. Hanna Wróblewska, prof.
ITD: „Ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego” , Instytut
Technologii Drewna, Poznań
14:30 - 15:00 Panel dyskusyjny, zamknięcie konferencji
(Moderator: prof. dr Ryszard Kozłowski)
Foyer Głównej Sali konferencyjnej Muzeum Archeologicznego
15:00 Lunch plus spotkanie z mediami

Kontakt:
Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr Ryszard M. Kozłowski
Wice Prezes Towarzystwa Opieki nad Zabytkami (TOnZ) oddział Poznań,
tel.: 602 239 255, E-mail: ryszard.kozlowski@escorena.net
Sekretarz TOnZ, Oddz. Poznań i K.O. konferencji: dr Ryszard Pęczak, 607 839 761,
E-mail: peczakryszard@gmail.com, M. Mackiewicz-Talarczyk: maria.talarczyk@escorena.net


=============================================================================Zarząd Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu
uprzejmie informuje,  że do dnia 31 października 2015 roku wpłynęło 6 prac konkursowych.
Zarząd Towarzystwa dziękuje za zainteresowanie konkursem.
Uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o dalszym postępowaniu zgodnie z Regulaminem Konkursu.

za Zarząd
Piotr Waśko
Prezes OddziałuZarząd Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu
w porozumieniu z Kurią Metropolitalną w Poznaniu 
i Miejskim Konserwatorem Zabytków w Poznaniu,
ogłasza 

Konkurs Rzeźbiarski na epitafium Mieszka II
w katedrze pw. śś Apostołów Piotra i Pawła w Poznaniu. 


Konkurs jest dwuetapowy. Powołane Jury wybierze do drugiego etapu 6 projektów, z których wyłoni nagrody (I, II, III) oraz trzy równorzędne wyróżnienia. Ogólna pula nagród wynosi 28 000 zł (nagrody podzielone zgodnie z regulaminem). 

Warunkiem uczestniczenia w Konkursie jest przestrzeganie Regulaminu Konkursu oraz wytycznych Miejskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu ogłoszonych na stronie internetowej sites.google.com/site/tonzabytkamipoznan


Regulamin i pozostałe materiały można otrzymać listownie, przesyłając prośbę na adres: 

Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Poznaniu
ul. Wodna 27, 61 – 781 Poznań 
lub skontaktować się telefonicznie z Organizatorami
na nr telefonu: 607 839 761 lub na adres: peczakryszard@gmail.pl

Zapraszamy.


Dokumenty do ściągnięcia: