งานการเงิน

 

ขอบข่าย / ภารกิจการบริหารงบประมาณ

1.      การจัดทำและเสนอของบประมาณ

     1.1  การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา

 แนวทางกาปฏิบัติงาน

1)      วิเคราะห์ทิศทางและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเหนือสถานศึกษา ได้แก่เป้าหมาย           

เชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ               แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            2)  ศึกษาข้อตกลงการปฏิบัติงานและเป้าหมายการให้บริการสาธารณะทุกระดับได้แก่เป้าหมายการให้บริการสาธารณะ ข้อตกลงการจัดทำผลผลิต ข้อตกลงการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่ และผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทำกับเขตพื้นที่

            3)  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดแะพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษา และความต้องการของสถานศึกษา

            4)  วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของสถานศึกษาที่ทำกับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านปริมาณ คุณภาพ เวลา ตลอดจนต้นทุน ซึ่งต้องคำนวณต้นทุนผลผลิตขององค์กร และผลผลิตงาน/โครงการ

            5)  จัดทำข้อมูลสารสนเทศผลการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์สภาพ  แวดล้อมที่กระทบต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

6)      เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้เขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณะชนทราบ

1.2  การจัดทำกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา

           แนวทางการปฏิบัติ

            1)  ทบทวนภารกิจการจัดการศึกษาของสถานศึกษา และศึกษารายงานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

            2)  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาที่มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษา (SWOT) และประเมินสถานภาพของสถานศึกษา

            3)  กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission)  และเป้าประสงค์  (Corporate Objective)

4)      กำหนดกลยุทธ์ของสถานศึกษา

5)      กำหนดผลผลิต (Output)  ผลลัพธ์ (Outcome)  และตัวชี้วัดความสำเร็จ  โดยจัดทำ

เป็นข้อมูลสารสนเทศ

            6)  กำหนดเป้าหมายระยะปานกลางของผลผลิตในเชิงปริมาณ คุณภาพ และผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่จะทำร่างข้อตกลงกับเขตพื้นที่การศึกษา

            7)  จัดทำรายละเอียดโครงสร้าง  แผนงาน  งาน/โครงการ และกิจกรรมหลัก

            8)  จัดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงและนำเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษา

9)      เผยแพร่ประกาศต่อสาธารณะชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

1.3  การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ

แนวทางปฏิบัติ

1)  จัดทำรายละเอียดแผนงบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้มีความเชื่อมโยง

กับผลผลิต ผลลัพธ์ ตัวชี้วัดความสำเร็จของสถานศึกษาพร้อมกับวิเคราะห์ความสำคัญของแผนงาน งานโครงการ เมื่อเขตพื้นที่การศึกษาแจ้งนโยบาย แผนพัฒนามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการจัดตั้งงบประมาณให้สถานศึกษา

            2)  จัดทำกรอบประมาณการรายจ่ายระยะปานกลาง โดยวิเคราะห์นโยบายหน่วยเหนือที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของสถานศึกษา เพื่อปรับเป้าหมายผลผลิตที่ต้องการดำเนินการใน  3  ปีข้างหน้า พร้อมกับปรับแผนงาน งานโครงการ และกิจกรรมหลัก ให้สอดคล้องกับประมาณรายได้ของสถานศึกษาทั้งจากเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

            3)  จัดทำคำขอรับงบประมาณของสถานศึกษา และกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF) เสนอต่อเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมเชิงนโยบาย

            4)  จัดทำร่างข้อตกลงบริการผลผลิต (ร่างข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน) ของสถานศึกษาที่จะต้องทำกับเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อได้รับงบประมาณ โดยมีเป้าหมายสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา  โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

2.  การจัดสรรงบประมาณ

2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในสถานศึกษา

แนวทางการปฎิบัติ

          1)  จัดทำข้อตกลงบริการผลผลิตของสถานศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อได้รับ                     งบประมาณ

            2)  ศึกษาข้อมูลการจัดสรรงบประมาณที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแจ้งผ่านเขตพื้นที่การศึกษา แจ้งให้สถานศึกษาทราบในเรื่องนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการจัดสรรงบประมาณ

            3)  ตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจากหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรที่เขตพื้นที่การศึกษาแจ้ง ตลอดจนตรวจสอบวงเงินนอกงบประมาณที่ได้รับจากแผนการระดมทรัพยากร

            4)  วิเคราะห์กิจกรรมตามภาระกิจงานที่ต้องดำเนินงานตามมาตรฐานโครงสร้าง สายงาน และตามแผนงานงานโครงการของสถานศึกษา เพื่อจัดลำดับความสำคัญ และกำหนดงบประมาณ ทรัพยากรของแต่ละสายงาน งานโครงการ ให้เป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ และ              วงเงินนอกงบประมาณตามแผนระดมทรัพยากร

            5)  ปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายระยะปานกลาง (MTEF)  ให้สอดคล้องกับกรอบ          วงเงินที่ได้รับ

            6)  จัดทำรายละเอียดแผนการปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ซึ่งระบุแผนงาน                งานโครงการ ที่สอดคล้องวงเงินงบประมาณที่ได้รับและวงเงินนอกงบประมาณที่ได้ตามแผนระดมทรัพยากร

            7)  จัดทำข้อร่างตกลงผลผลิตของหน่วยงานภายในสถานศึกษาแลกำหนดผู้รับผิดชอบ

            8)  นำเสนอแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  และร่างข้อตกลงผลผลิตขอความเห็นชอบคณะกรรมการสถานศึกษา

            9)  แจ้งจัดสรรวงเงินและจัดทำข้อตกลงผลผลิตให้หน่วยงานภายในสถานศึกษารับไปดำเนินการตามแผนปฏิบัติกรประจำปีงบประมาณ

           

2.2  การเบิกจ่าย และการอนุมัติงบประมาณ

แนวทางการปฏิบัติ

1)      จัดทำแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส  โดยกำหนดปฏิทินปฏิบัติงานรายเดือนให้

เป็นไปตามแผนปฏิบัติกาประจำปีงบประมาณแล้วสรุปแยกเป็นรายไตรมาสเป็น  งบบุคลากร  งบอุดหนุน  งบลงทุน (แยกเป็นค่าครุภัณฑ์ และค่าก่อสร้าง) และงบดำเนินการ                        (ตามนโยบายพิเศษ)

2)      เสนอแผนการใช้งบประมาณวงเงินรวมเพื่อขออนุมัติประจำววดเป็นรายไตรมาสผ่าน

เขตพื้นที่การศึกษาไปยังคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรวบรวมเสนอต่อสำนักงบประมาณ

3)      เบิกจ่ายงบประมาณประเภทต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีและอนุมัติ

การใช้งบประมาณของสถานศึกษาตามประเภทและรายการตามที่ได้รับงบประมาณ

            2.3 การโอนเงินงบประมาณ

แนวทางการปฏิบัติ

      การโอนเงิน  ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

3.  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

1.1   การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

แนวทางการปฏิบัติ

1)      จัดทำแผนการตรวจสอบ  ติดตามการใช้เงินทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบ

ประมาณของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส

2)      จัดทำแผนการตรวจสอบ  ติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการให้บริการผล

ผลิตของสถานศึกษาให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  และแผนการใช้งบประมาณรายไตรมาส

3)      จัดทำแผนการกำกับตรวจสอบติดตามและป้องกันความเสี่ยงสำหรับโครงการที่มี

ความเสี่ยงสูง

4)      ประสานแผนและดำเนินการตรวจสอบ  ติดตาม  และนิเทศให้เป็นไปตามแผนการ

ตรวจสอบ  ติดตามของสถานศึกษา  โดยเฉพาะโครงการที่มีความเสี่ยงสูง

5)      จัดทำข้อสรุปผลการตรวจสอบ  ติดตาม  และนิเทศพร้อมทั้งเสนอข้อปัญหาที่อาจทำ

ให้การดำเนินงานไม่ประสบผลสำเร็จ  เพื่อให้สถานศึกษาเร่งแก้ปัญหาได้ทันสถานการณ์

6)      รายงานผลการดำเนินการตรวจสอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

7)      สรุปข้อมูลสารสนเทศที่ได้และจัดรายงานข้อมูลการใช้งบประมาณผลการดำเนินงาน

ของสถานศึกษาเป็นรายไตรมาสต่อเขตพื้นที่การศึกษา

1.2   การประเมินผลการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

     แนวทางการปฏิบัติ

      1)  กำหนดปัจจัยหลักความสำเร็จ และตัวชี้วัด (Key Performance  Indicators :KPIs)  ของสถานศึกษา

      2)  จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของผลผลิตที่กำหนดตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานสึกษา

      3)  สร้างเครื่องมือเพื่อการประเมินผล  ผลผลิตตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ตามข้อตกลงการให้บริการผลผลิตของสถานศึกษา

4)      ประเมินแผนกลยุทธ์  และแผนปฏิบัติกาประจำปีของสถานศึกษา  และจัดทำรายงาน

ประจำปี

           5)  รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา

2.      การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อกาศึกษา

2.1   การจัดการทรัพยากร

แนวทางการปฏิบัติ

            1)  ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในสถานศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาทราบรายการสินทรัพย์ของสถานศึกษาเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน

            2)  วางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับบุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

            3)  สนับสนุนให้บุคลากรและสถานศึกษาร่วมมือกันใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา

2.2   การระดมทรัพยากร

แนวทางการปฏิบัติ

      1)  ศึกษา  วิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน / โครงการ ตามกรอบประมาณการระยะปากลาง (MTEF)  และแผนปฏิบัติการประจำปีที่มีความจำเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมจากประมาณการรายได้งบประมาณไว้เพื่อจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตามความเร่งด่วนและช่วงเวลา

      2)  สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาตามเกณฑ์การรับทุนทุกประเภท  ตั้งกรรมการพิจารณาตัดเลือกนักเรียน ได้รับทุนการศึกษาโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศให้เป็นปัจจุบัน

      3)  ศึกษา  วิเคราะห์แหล่งทรัพยากร  บุคคล  หน่วยงาน  องค์กร  และท้องถิ่นที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา  ตลอดจนติดต่อประสานความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม

      4)  จัดทำแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษา โดยกำหนดวิธีการ  แหล่งการสนับสนุน  เป้าหมาย เวลาดำเนินงาน  และผู้รับผิดชอบ

      5)  เสนอแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษาและทุนการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขอความเห็นชอบและดำเนินการในรูปคณะกรรมการ

      6)  เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายไปใช้ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่ต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมให้เป็นไปตามระเบียบของทุนการศึกษา และระเบียบว่าด้วยเงินนอกงบประมาณท้งตามวัตถุประสงค์และไม่กำหนดวัตถุประสงค์

2.3   การจัดหารายได้และผลประโยชน์

แนวทางการปฏิบัติ

      1)  วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษาที่ดำเนินการจัดหารายได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จะนำมาซึ่งรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา  เพื่อจัดทำทะเบียนข้อมูล

      2)  จัดทำแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถานศึกษาเพื่อจัดรายได้  และบริหารรายได้และผลประโยชน์ตามแต่ละสภาพของสถานศึกษา  โดยไม่ขัดต่อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2)      จัดหารายได้และผลประโยชน์ และจัดทำทะเบียนคุม  เก็บรักษาเงินและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

2.4   กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

          แนวทางการปฏิบัติ

1)      สำรวจประเภทกองทุน  และจัดทำข้อมูลยอดวงเงินและหลักเกณฑ์ของแต่ละกองทุน

2)      สำรวจความต้องการของนักเรียนและคัดเลือกเสนอให้กู้ยืมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

3)      ประสานการกู้ยืมกับหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

4)      สร้างความตระหนักแก่ผู้กู้ยืม

5)      ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน

2.5   กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา

          แนวทางการปฏิบัติ

          1)   จัดระบบสวัสดิการเพื่อการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎหมายทั้งการจัดหาและการใช้สวัสดิการเพื่อการศึกษา

2)      วางระเบียบการใช้สวัสดิการ

3)       ดำเนินการจัดสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ

4)      กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบ

3.      การบริหารการเงิน

การเบิกเงินจากคลัง  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงิน  การจ่ายเงิน  การนำส่งเงิน  การโอนเงิน

การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี  ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

4.      การบริหารการบัญชี

4.1   การจัดทำบัญชีการเงิน

แนวทางการปฏิบัติ

1)      ตั้งยอดบัญชีระหว่างปีงบประมาณทั้งการตั้งยอดภายหลังการปิดบัญชีงบประมาณ 

ปีก่อน  และการตั้งยอดก่อนปิดบัญชีปีงบประมาณปีก่อน

2)      จัดทำกระดาษทำการโดยปรับปรุงบัญชีเงินงบประมาณ  โดยปิดบัญชีเงินนอกงบ

ประมาณเช้าบัญชีทุน และบัญชีเงินรับฝากและเงินประกัน  ตั้งยอดบัญชีสินทรัพย์เป็นบัญชีวัสดุหรือ(บัญชีสินค้าคงเหลือ)  และบัญชีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  พร้อมทั้งจัดทำใบสำคัญกาลงบัญชีทั่วไปโดยใช้จำนวนเงินตามรายการหลังการปรับปรุง

     3)  บันทึกเปิดบัญชีคงค้าง (พึงรับพึงจ่าย  Accrual  Basis)    โดยบันทึกรายการด้าน    

เดบิตในบัญชีแยกประเภท (สินทรัพย์และค่าใช้จ่าย) และบันทึกรายการด้านเครดิตในบัญชีแยกประเภท (หนี้สิน ทุน รายได้)

4)  บันทึกบัญชีประจำวัน ให้ครอบคลุมการรับเงินงบประมาณ  การรับรายได้จากการขาย

สินค้าหรือการให้บริการ  การรับเงินรายได้  การจ่ายเงินงบประมาณ  การจ่ายเงินงบประมาณให้ยืม  การจ่ายเงินนอกงบประมาณแทนกัน  การจ่ายเงินให้หน่วยงานที่ปฏิบัติตามระบบควบคุมการเงิน  การรับเงินความรับผิดทางละเมิด

          5)   สรุปรายการบันทึกบัญชีทุกวันทำการสรุปรายการรับหรือจ่ายเงินผ่านไปบัญชีแยกประเภทเงินสด  เงินฝากธนาคาร  และเงินฝากคลัง  สำหรับรายการอื่นและรายการในสมุดรายวันทั่วไปให้ผ่านรายการเข้าบัญชีแยกประเภท ณ วันทำการสุดท้านของเดือน

6)      ปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  โดยปรับรายการบัญชีรายได้จากงบประมาณ  

ค้างรับ  ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย / รับ ที่ได้รับล่วงหน้า  ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า / รายได้ค้างรับ  วัสดุหรือ             สินค้าที่ใช้ไประหว่างงวดบัญชี  ค่าเสื่อมราคา / ค่าตัดจำหน่าย  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ

7)      ปิดบัญชีรายได้และค่าใช้จ่ายเพื่อบันทึกบัญชีรายได้สูงกว่า(ต่ำกว่า) ค่าใช้จ่ายในงวด

บัญชี  และปิดรายการรายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายงวดบัญชี  เข้าบัญชีรายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม แล้วให้โอนบัญชีรายได้แผ่นดินนำส่งคลังเข้าบัญชีรายได้แผ่นดิน  หากมียอดคงเหลือให้โอนเข้าบัญชีรายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง

8)      ตรวจสอบความถูกต้องของตัวเงินสดและเงินฝากธนาคารตามรายงานคงเหลือ

ประจำวัน และงบพิสูจน์ยอดฝากธนาคาร  ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภททั่วไปและการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีย่อยและทะเบียน

          9)  แก้ไขข้อผิดพลาดจากการบันทึกรายการผิดบัญชี  จากการเชียนข้อความหรือตัวเลขผิด  จากการบันทึกตัวเลขผิดช่องบัญชีย่อยยอดรวมถูก  โดยการขีดฆ่าข้อความหรือตัวเลขผิดลงลายมือชื่อย่อกำกับพร้อมวันเดือนปีแล้วเขียนข้อความหรือตัวเลขที่ถูกต้อง

4.2   การจัดทำรายงานทางการเงิน

     แนวทางการปฏิบัติ

          1)  การจัดทำรายงานประจำเดือนส่งหน่วยงานต้นสังกัดสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป  โดยจัดทำรายงานรายได้แผ่นดิน  รายงานรายได้และค่าใช้จ่าย  รายงานเงินประจำงวด

3)      จัดทำรายงานประจำปี  โดยจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน  จัดทำงบแสดงผลการดำเนิน

งานทางการเงิน  งบกระแสเงินสดจัดทำโดยวิธีตรง  จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงินและจัดส่งรายงานประจำปีให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านเขตพื้นที่การศึกษาและจัดส่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมบัญชีกลางตามกำหนดระยะเวลาที่กำหนด

4.3   การจัดทำและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี  ทะเบียน และรายงาน

    แนวทางการปฏิบัติ

    จัดทำและจัดหาแบบพิมพ์ขึ้นใช้เองเว้นแต่เป็นแบบพิมพ์กลางที่เขตพื้นที่การศึกษาหรือ

หน่วยงานต้นสังกัดหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำขึ้นเพื่อจำหน่ายจ่ายแจก

5.      การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

5.1   การจัดทำระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา

แนวทางการปฏิบัติ

      1)  ตั้งคณะกรรมการหรือบุคลากรขึ้นสำรวจวัสดุ  ครุภัณฑ์ ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสร้างทั้งหมดเพื่อทราบสภาพการใช้งาน

      2)  จำหน่าย  บริจาค  หรือขายทอดตลาดให้เป็นไปตามระเบียบในกรณีที่หมดสภาพหรือไม่ได้ใช้ประโยชน์

3)      จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินที่เป็นวัสดุ  ครุภัณฑ์ให้เป็นปัจจุบัน  ทั้งที่ซื้อหรือจัดหาจาก

เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ  ตลอดจนที่ได้จากการบริจาคที่ยังไม่ได้บันทึกคุมไว้โดยบันทึกทะเบียนคุมราคา  วันเวลาที่ได้รับสินทรัพย์

          4)  จดทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุสำหรับที่ดิน  อาคาร  และสิ่งก่อสร้างในกรณีที่ยังไม่ดำเนินการ  และที่ยังไม่สมบูรณ์ให้ประสานกับกรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์จังหวัด เพื่อดำเนินการให้เป็นปัจจุบัน  และให้จัดทำทะเบียนคุมในส่วนของโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน

          5)  จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

          6)  จัดทำระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เกิดจากการจัดหาของสถานศึกษา  โดยความเห็น

ชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

5.2   การจัดหาพัสดุ

     แนวทางการปฏิบัติ

1)      วิเคราห์แผนงาน  งาน / โครงการ  ที่จัดทำกรอบรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง เพื่อ

ตรวจดูกิจกรรมที่ต้องใช้พัสดุที่ยังไม่มีตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน  และเป็นไปตามเกณฑ์ความขาดที่กำหนดตามมาตรฐานกลาง

2)      จัดทำแผนระยะปานกลางและจัดหาพัสดุทั้งในส่วนที่สถานศึกษาจัดหาเองและที่ร่วม

มือกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นจัดหา

5.3   การกำหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซื้อจัดจ้าง

     แนวทางการปฏิบัติ

1)      จัดทำเอกสารแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์  สิ่งก่อสร้างในกรณี

ที่เป็นแบบมาตรฐาน

             2)  ตั้งคณะกรรมการขึ้นกำหนดคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายกงานในกรณีที่ไม่เป็นแบบมาตรฐานโดยดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ

            3)  จัดซื้อจัดจ้าง  โดยตรวจสอบงบประมาณ  รายละเอียด  เกณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะ  ประกาศ  จ่าย / ขายแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ พิจารณาซองโดยคณะกรรมการ  จัดทำสัญญาและเมื่อครวจรับงานให้มอบเรื่องแก่เจ้าหน้าที่การเงินวางฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายแก่ผู้ขาย / ผู้จ้าง

5.4   การควบคุม  บำรุงรักษา  และจำหน่ายพัสดุ

     แนวทางการปฏิบัติ

1)      จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน

2)      กำหนดระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน

3)      กำหนดให้ผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บควบคุม  และเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบและ

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีอย่างสม่ำเสมอทุกปี

4)      ตรวจสอบสภาพและบำรุงรักษาและซ่อมแซมทั้งก่อนและหลังการใช้งานสำหรับทรัพย์

สินที่มีสภาพไม่สามารถใช้งานได้ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา และทำจำหน่ายหรือขอรื้อถอนกรณีเป็นสิ่งปลูกสร้าง

Comments