งานวิชาการ

ขอบข่าย / ภารกิจการบริหารงานวิชาการ

 

1.      การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

     แนวทางปฏิบัติ

      1.1  ศึกษาวิเคราะห์เอกสารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.. 2544  สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ  ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสภาพปัญหา และความต้องการของสังคม ชุมชนและท้องถิ่น

      1.2  วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพของสถานศึกษาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

      1.3  จัดโครงสร้างหลักสูตรและสาระต่าง ๆ ที่กำหนดให้มีในหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึงประสงค์  โดยพยายามบูรณาการเนื้อหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันและระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรนู้ตามความเหมาะสม

      1.4  นำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน และบริหารจัดการการใช้หลักสูตร                           ให้เหมาะสม

      1.5  นิเทศการใช้หลักสูตร

      1.6  ติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตร

      1.7  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามความเหมาะสม

2.      การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

แนวทางปฏิบัติ

2.1    ส่งเสริมครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามสาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ

      2.2  ส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัดของผู้เรียน  ฝึกทักษะ  กระบวนการคิด  การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัยหาการเรียนรู้จากประสบกาณ์จริง และการปฏิบัติจริง  การส่งเสริมให้รักการอ่าน  และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  การผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ให้สมดุลกัน  ปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่สอดคล้องกับเนื้อหาสาระกิจกรรม  ทั้งงนี้โดยจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและสื่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ และการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน ท้องถิ่นมามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

      2.3  จัดให้มีการนิเทศการเรียนการสอนแก่ครูในกลุ่มสาระต่าง ๆ โดยเน้นการนิเทศที่ร่วมมือช่วยเหลือกันแบบกัลยาณมิตร  เช่น นิเทศแบบเพื่อนช่วยเพื่อน  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนร่วมกันหรือแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

2.4   ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครู เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม

3.      การวัดผล  ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน

แนวทางการปฏิบัติ

3.1    กำหนดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดผลและประเมินผลของสถานศึกษา

3.2    ส่งเสริมให้ครูจัดทำแผนการวัดผล และประเมินผลแต่ละรายวิชา ให้สอดคล้อง

กับมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

      3.3  ส่งเสริมให้ครูดำเนินการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน  โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง จากกระบวนการ การปฏิบัติ และผลงาน

      3.4  จัดให้มีการเทียบโอนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และผลการเรียนจากสถานศึกษาอื่น สถานประกอบการ และอื่น ๆ  ตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

3.5    พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้ได้มาตรฐาน

4.      การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แนวทางการปฏิบัติ

      4.1  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย การบริหารการจัดการและการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในภาพรวมของสถานศึกษา

      4.2  ส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

4.3    ประสานความร่วมมือในการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจัย

หรือพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และงานวิชาการพับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัว  องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่น

 

 

 

5.      การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

แนวทางการปฏิบัติ

5.1   ศึกษา  วิเคราะห์ ความจำเป็นในการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน การสอน  และการบริหารงานวิชาการ

5.2    ส่งเสริมให้ครูผลิต  พัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการเรียนการสอน

5.3    จัดหาสื่อและเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานด้าน    วิชาการ

5.4    ประสานความร่วมมือในกากรผลิต  จัดหา  พัฒนาการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษา บุคคล ครอบครัวและองค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่น

5.5    การประเมินผลการพัฒนาการใช้สื่อ  นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

6.      การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้

แนวทางการปฏิบัติ

     6.1  สำรวจแหล่งการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษา  ชุมชน ท้องถิ่น ในเขตพื้นที่การศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษาใกล้เคียง

     6.2  จัดทำเอกสารเผยแพร่แหล่งการเรียนรู้แก่ครู สถานศึกษาอื่น บุคคล  ครอบครัว องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันอื่น ที่จัดการศึกษาในบริเวณใกล้เคียง

     6.3  จัดตั้งและพัฒนาแหล่การเรียนรู้รวมทั้งพัฒนาให้เกิดองค์ความรู้ และประสานความ      ร่วมมือสถานศึกษาอื่น บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในการจัดตั้ง  ส่งเสริม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกัน

     6.4  ส่งเสริม  สนับสนุนให้ครูใช้แหล่งการเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  ในการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.      การนิเทศการศึกษา

แนวทางการปฏิบัติ

7.1    จัดระบบการนิเทศงานวิชาการ  และการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา

7.2    ดำเนินการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอนในรูปแบบหลากหลาย และเหมาะสม

กับสถานศึกษา

7.3    ประเมินผลการจัดระบบ  และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา

 

7.4    ติดตาม  ประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการนิเทศงาน

วิชกาการ และการเรียนการสอนของสถานศึกษา

      7.5  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้   และประสบการณ์การจัดระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษากับสถานศึกษาอื่น หรือเครือข่ายการนิเทศการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา

8.      การแนะแนวการศึกษา

     แนวทางการปฏิบัติ

      8.1  จัดระบบการแนะแนวทางวิชาการและวิชาชีพภายในสถานศึกษา  โดยเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และกระบวนการเรียนการสอน

8.2     ดำเนินการแนะแนวการศึกษา  โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา

8.3      ติดตามและประเมินผลการจัดระบบและกระบวนการแนะแนวการศึกษาในสถานศึกษา

8.4      ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการ

ศึกษากับสถานศึกษา หรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นที่การศึกษา

9.      การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

แนวทางการปฏิบัติ

9.1     จัดระบบโครงสร้างองค์กร  ให้รองรับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถาน

ศึกษา

9.2     กำหนดเกณฑ์กากรประเมิน  เป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษาตามมาตรฐานการ

ศึกษาและตัวชี้วัดของกระทรวง  เป้าหมายความสำเร็จของเขตพื้นที่การศึกษา   หลักเกณฑ์และวิธีการปะเมินของสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา

      9.3  วางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายความสำเร็จของสถานศึกษา

      9.4  ดำเนินการพัฒนางานตามแผนและติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในเพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

      9.5  ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานอื่น  ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

9.6    ประสานงานกับเขตพื้นที่  เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา

 

      9.7  ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาในการประเมินสถานศึกษาเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

10.  การส่งเสริมความรู้ทางวิชาการแก่ชุมชน

     แนวทางการปฏิบัติ

10.1  การศึกษา  สำรวจความต้องการ  สนับสนุนงานวิชาการแก่ชุมชน

10.2  จัดให้ความรู้  เสริมสร้างความคิด และเทคนิค  ทักษะ  ทางวิชาการ  เพื่อการพัฒนา

ทักษะวิชาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่น

      10.3  การส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน  ท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา  และที่จัดโดยบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

      10.4  ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ประสบการณ์ระหว่างบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน   ท้องถิ่น

11.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น

     แนวทางการปฏิบัติ

      11.1  ประสานความร่วมมือ  ช่วยเหลือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาของรัฐ  เอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา  ทั้งบริเวณใกล้เคียงภายในเขตพื้นที่การศึกษา  ต่างเขตพื้นที่การศึกษา

      11.2  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาวิชกาการกับองค์กรต่าง    ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

12. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา

      แนวทางการปฏิบัติ

12.1  สำรวจและศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษารวมทั้งความต้องการในการได้รับการสนับสนุน

ด้านวิชาการของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

      12.2  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาวิชาการและการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร  หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

      12.3  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดการศึกษาของบุคคล  ครอบครัว  องค์กร      หน่วยงาน  และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา