home‎ > ‎

แบบทดสอบไฟฟ้าสถิต

 
แบบทดสอบไฟฟ้าสถิต
 
 
 
1. ถ้านำแท่งตัวนำมีประจุบวกมาแตะกับโลหะทรงกลมที่ไม่มีประจุ จำนวนอิเล็กตรอนบนแท่งตัวนำจะเป็นอย่างไร
บอกไม่ได้ว่าเพิ่มหรือลดลง
 
1.        บอกไม่ได้ว่าเพิ่มหรือลด

2.        ลดลง

3.        คงเดิม

4.        เพิ่มขึ้น


2. แท่งแก้วมีประจุบวกได้ด้วยการนำไปถูกับผ้าไหม ในขณะเดียวกันผ้าไหมก็จะมีประจุด้วยเพราะเหตุใด

 
1.        อิเล็กตรอนเพิ่มขึ้น

2.        อิเล็กตรอนหายไป

3.        โปรตอนเพิ่มขึ้น

4.        โปรตอนหายไป

3. ถ้าต้องการให้อิเล็กโทรสโคปมีประจุบวก ควรมีขั้นตอนในการทำเป็นอย่างไร

A : นำวัตถุที่มีประจุบวกเข้าใกล้จานโลหะของอิเล็กโทรสโคป

B : นำวัตถุที่มีประจุลบเข้าใกล้จานโลหะของอิเล็กโทรสโคป

C: ต่อสายดินกับจานโลหะของอิเล็กโทรสโคป

D: ดึงวัตถุที่มีประจุออก

E: ดึงสายดินออก

1.        A, C, D,E

2.        A, C, E, D

3.        B, C, D, E

4.        B, C, E, E

4. ถ้าจับแท่งโลหะถูกับผ้าขนสัตว์ ผลที่เกิดขึ้นคือข้อใด (ถือว่าคนเป็นตัวนำและยืนเท้าเปล่าบนพื้น)

เมื่อนำแท่งพีวีซีที่ถูกับผ้าสักหลาแล้วไปวางใกล้ ๆ กับลูกพิธที่เป็นกลางทางไฟฟ้า จะสังเกตเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังข้อใด
 
1.        จะเกิดประจุอิสระบนแท่งโลหะและผ้าขนสัตว์

2.        จะเกิดประจุอิสระบนแท่งโลหะแต่จะไม่เกิดประจุอิสระบนผ้าขนสัตว์

3.        จะไม่มีประจุอิสระบนแท่งโลหะแต่จะเกิดประจุอิสระบนผ้าขนสัตว์

4.        จะไม่เกิดประจุอิสระทั้งบนแท่งโลหะและบนผ้าขนสัตว์
 
5. เมื่อนำแท่งพีวีซีที่ถูกับผ้าสักหลาแล้วไปวางใกล้ ๆ กับลูกพิธที่เป็นกลางทางไฟฟ้า จะสังเกตเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังข้อใด

 
1.        ลูกพิธจะหยุดนิ่ง

2.        ลูกพิธจะเคลื่อนที่เข้าหาแท่งพีวีซี

3.        ลูกพิธจะเคลื่อนที่ออกห่างจากแท่งพีวีซี

4.        ลูกพิธจะเคลื่อนที่เข้าหาแท่งพีวีซีในตอนแรกแล้วจะเคลื่อนที่จากไปภายหลัง
 

6. โลหะทรงกระบอกยาวปลายมนเป็นกลางทางไฟฟ้าตั้งบนฐานที่เป็นฉนวน ถ้านำประจุบวกขนาดเท่ากันมาใกล้ปลายทั้งสองข้างพร้อมกัน โดยระยะห่างจากปลายเท่ากันตามลำดับ การกระจายของประจุบนส่วน A ส่วน B และ C ของทรงกระบอกเป็นอย่างไร

1.        A และ C เป็นลบ แต่ B เป็นกลาง
2.        A และ C เป็นกลาง แต่ B เป็นบวก

3.        A และ C เป็นบวก แต่ B เป็นลบ

4.        A และ C เป็นลบ แต่ B เป็นบวก
 
7. จุดประจุ +Q และ -Q วางห่างกันเป็นระยะ 2 เซนติเมตร ซึ่งถือว่าเป็นค่าคงตัว แรงที่เกิดขึ้นต่อประจุทั้งสองมีค่าเท่ากันแต่ทิศตรงข้าม แรงที่เกิดขึ้นนี้จะแปรผันตามอะไร

 
1.        แปรผันตามผลคูณของประจุทั้งสองต่อระยะห่างกำลังสอง

2.          แปรผันตามผลคูณของประจุทั้งสอง 

3.          แปรผกผันกับระยะห่างกำลังสอง

4.         ถูกต้องทุกข้อ
 
 
8. ประจุ 1 คูลอมบ์ถูกแบ่งเป็นสองส่วน แล้ววางห่างกัน 100 เซนติเมตร ให้  q1 และ q2 เป็นประจุส่วนแรก และส่วนที่สอง ตามลำดับ อยากทราบว่าแรงระหว่างประจุทั้งสองสูงสุดเมื่อใด
 
1.         q1=q2

2.        q1 = 2q2

3.        q1= q2 

4.        q1=
 
 
9. ประจุไฟฟ้าเท่ากันวางไว้ที่จุด A, B และ C โดยระยะ AB เท่ากับ เซนติเมตร และ BC เท่ากับ 1 เซนติเมตร ถ้า AB ตั้งฉากกับ BC และแรงไฟฟ้าที่กระทำต่อ C เนื่องจาก B มีค่า1x10 นิวตัน แรงไฟฟ้าทั้งหมดที่กระทำต่อ B มีขนาดเท่าใด
 
1.          นิวตัน

2.        2 x 104 นิวตัน
 
3.         นิวตัน

4.        5 x 104 นิวตัน
 
 
10. จากรูป ประจุ  +Q1 ,-Q2  และ +Q3 วางอยู่ให้ห่างเท่าๆกัน  ถ้าขนาดของ  Q1  และ  Q2   เท่ากัน  Q3 จะต้องเป็นเท่าใดเพื่อทำให้แรงลัพธ์ที่กระทำต่อ  Q1  เป็นศูนย์

1.        Q1

2.        4Q1

3.        Q2

4.        9Q2
 
 
11.จุดประจุวางในตำแหน่งดังรูป  จงหาว่าแรงที่กระทำต่อประจุ  +4 x 10-3  คูลอมบ์ มีค่าเป็นกี่นิวตัน

1.         


2.       36 x 106


3.         


4.        

 

12.ลูกพิธเหมือนกันสองลูกมีประจุต่างกัน  แขวนไว้มันจะดูดเกือบติดกัน  ถามว่ามวลของลูกพิธแต่ละลูกอย่างน้อยที่สุดควรจะมีค่าเป็นเท่าใด  จึงจะทำให้ลูกพิธทั้งสองเริ่มผละจากกัน (มุม  q    <  5 องศา)  (กำหนดให้ประจุบนลูกพิธเท่ากับ   0.05 x 10-13 คูลอมบ์ และศูนย์กลางของลูกพิธห่างกัน 10 เซนติเมตร)

1.        5 x 10-13 กิโลกรัม

2.          2.6 x 10-17 กิโลกรัม

3.          3.2 x 10-16 กิโลกรัม

4.         4.5 x 10-19 กิโลกรัม

 

13. ลูกพิธเล็ก ๆ สองลูก A และ B มีมวลเท่ากัน  ลูกพิธ A มีประจุ +0.5  ไมโครคูลอมบ์ ถูกแขวนด้วยเส้นด้านไนลอน  ลูกพิธ B มีประจุเป็นครึ่งหนึ่งของลูกพิธ A  สามารถลอยนิ่งอยู่ในอากาศใต้ลูกพิธ A  โดยมีระยะห่าง 15 เซนติเมตร  จงหาขนาดของมวลของลูกพิธและแรงดึงในเส้นด้าย

1.        0.75 กรัม และ  7.5 x 10-3 นิวตัน

2.        0.75 กรัม และ 1.5 x 10-2 นิวตัน

3.        5 กรัม และ  5 x 10-2 นิวตัน

4.        5 กรัม และ 0.1 นิวตัน

 

14. ประจุ +q มีค่า  1.2 x 10-3คูลอมบ์  วางห่างจากแผ่นโลหะเป็นระยะ d มีค่า 3 เซนติเมตร  จงคำนวณแรงที่กระทำต่อประจุ  +q

1.        1.4 x 107 นิวตัน  เป็นแรงดูด

2.          1.4 x 107 นิวตัน เป็นแรงผลัก

3.          3.6 x 106  นิวตัน เป็นแรงดูด

4.          3.6 x 106 นิวตัน เป็นแรงผลัก

 

15. ประจุ Q1 และ  Q2 วางห่างกัน r  ข้อใดที่แสดงว่าแรงระหว่างประจุทั้งสองเพิ่มมากที่สุด
 
1.        Q1  เพิ่มเป็น 2 เท่า
 
2.           r เพิ่มเป็น  2 เท่า
 
3.           Q1 และ r เพิ่มเป็น 2 เท่า
 
4.           Q1, Q2 และ r เพิ่มเป็น 2 เท่า
 
 
16. ตัวนำ A และ B มีมวลและประจุเท่ากันคือ m และ +q  เมื่อวาง B อยู่กับพื้น  และวาง A เหนือ B    ปรากฏว่า A ลอยสูงจาก  B เป็นระยะ r ดังรูป   จงหาว่า q มีค่าเท่าใด
 

1.             

2.          

3.         


4.            
 
17. ลูกพิธมวล 0.72 กรัม มีประจุ 25 x 10-6  คูลอมบ์  วางอยู่เหนือจุดประจุ 2 จุด ที่มีขนาดประจุเท่ากับ Q  และผูกติดกันห่างกัน 6 เซนติเมตร  จะต้องใช้ประจุ Q เป็นปริมาณเท่าใดจึงจะทำให้ลูกพิธลอยอยู่เหนือจุดกึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสองเป็นระยะทาง 4 เซนติเมตร 
 
1.        2.5 x 1011  คูลอมบ์
 
2.          5.0 x 1011 คูลอมบ์
 
3.          2.5 x 10-7 คูลอมบ์
 
4.          5.0 x 10-7 คูลอมบ์

 

18. ประจุตัวหนึ่งวัดสนามไฟฟ้าที่ระยะ 10 เซนติเมตร ได้ 10 นิวตันต่อคูลอมบ์  ถามว่าที่ระยะ 20 เซนติเมตรจะวัดสนามไฟฟ้าได้เท่าใด
 
1.        0 นิวตัน/คูลอมบ์
 
2.          2.5 นิวตัน/คูลอมบ์
 
3.          5 นิวตัน/คูลอมบ์
 
4.          7.5 นิวตัน/คูลอมบ์

19. จากรูป  แรง F มีขนาดเท่ากับ 20 x 103 นิวตัน  กระทำต่อประจุ B  ถ้านำประจุ B  ออกไป สนามไฟฟ้าที่จุดนี้จะมีค่าเท่าใด

1.        มีขนาด 5 x 106 นิวตัน/คูลอมบ์  และมีทิศทางเช่นเดียวกับแรง  F

2.        มีขนาด 5 x 106 นิวตัน/คูลอมบ์  และมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรง  F

3.        มีขนาด  80   นิวตัน/คูลอมบ์  และมีทิศทางเช่นเดียวกับแรง  F

4.        มีขนาด 80  นิวตัน/คูลอมบ์  และมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรง  F
 
 
20. แท่งตัวนำมีประจุกระจายอย่างสม่ำเสมอ  กราฟในข้อใดที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสนามไฟฟ้า E และระยะทางระหว่างแท่งตัวนำกับตำแหน่งที่ต้องการทราบสนามไฟฟ้าได้ถูกต้อง
 1.    
           
 
2.      
         
 
3.
        
 
4.
       
 
แหล่งที่มา    :    http://www.rmutphysics.com
หน้าเว็บย่อย (1): แบบทดสอบไฟฟ้ากระแส
Comments